Advertisement

Sweden and Norway

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Charles XV., King of Sweden and Norway, born May 3, 1826, the son of King Oscar I. and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. In consequence of the prolonged illness of his father, appointed Prince Regent of Sweden and Norway by royal decree, September 25, 1857. Ascended the throne, at the death of King Oscar I., July 8, 1859; took the oath to the constitution of Norway, at Christiania, Oct. G, 1859; crowned King of Sweden at Stockholm, May 3, 1860. Married, June 19,1850, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Sweden and Norway

1. Official Publications

 1. Bidrag till Sveriges officiela statistik. A. Bcfolknings-statistik. Ny följd. 1. Statistiska central-byråns underdåniga berättelse för åren 1856 med 1860. Afd. 1, innehållande folkmängdens summariska belopp, ingångno och upplöste äktenskap, födde, aflidne, vaccinerade, ut- och inflyttade. 4. Stockholm, 1862.Google Scholar
 2. Bidrag till Sveriges officiela statistik. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1. Juititie-stitsministerns underdåniga embetsberättelse för år 1864. Afd. 1, innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifterangående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte. 4. Stockholm, 1866.Google Scholar
 3. Bidrag till Sveriges officiela Statistik. C. Bergshandtering. Kommerce-kol-legii underdåniga berättelse för år 1862. D. Fabriker och manufakturer. Kom-mers-kollegii underdåniga berättelse för år 1862. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerce-kollegii underdåniga berättelse för år 1862. G. Fångvården. Ny följd. IV. Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse’för år 1862. J. Tele-grafväsendet. Ny följd. 2. Telegraf-styrelsens underdåniga berättelse för år 1862. K. Helso- och sjukvården. I. Sundhets-kollegii underdåniga berättelse. 4. Stockholm, 1863.Google Scholar
 4. Femarsberättelser, Kongl. Majets Befallningshafvandes. Ny följd. Lands-höfdinge-embetenas i Üstergötlands, Skaraborgs och Westmanlands län und. berättelser for Sren 1856–1860. (Tillhör Bidrag tili Sveriges officiela statistik. II.) 4. Stockholm, 1863.Google Scholar
 5. Sveriges och Norges Stats-kalender för år 1866. Utgifven efter kongL maj. nädigUe förordnande, af dess vetenskaps-akademi. 8. Stockholm, 1866. Statistisk Tidskrift, utgifven af Kongl. Statistiska Central-Byrän. Stockholm, 1865.Google Scholar
 6. Zolltarif, Norwegischer, für den Zeitraum vom 1. April 1863 bis zum 1. April 1866. Berlin, 1866.Google Scholar
 7. Exposé de l’État de la Statistique Officielle en Suéde. Rapport à la cinquième session du Congrès International de Statistique à Berlin du délégué officiel de la Suéde. 8. Stockholm, 1864.Google Scholar
 8. Report by Mr. Hamilton, H.M.’s Secretary of Legation, on the Financial State, Trade, and Population of Sweden and Norway, dated March 14, 1863; in ‘Reports by H. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. VI. London, 1863.Google Scholar
 9. Report by Mr. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1863; in. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1863; in ‘Commercial Reports received at the Foreign Office.’ London, 1864.Google Scholar
 10. Report by Mr. Consul Hunt on tho Trado of Sweden for the year 1864; in ‘Commercial Reports received at tho Foreign Office.’ London, 1866.Google Scholar
 11. Statistical Tables relating to Foreign Countries. Part X. London, 1866.Google Scholar

2. Nox-Official Publications

 1. Agardh (C. A.) och Ljungberg (C. E.), Statsökonomisk Statistik öfver Sverige. 3 vols. 8. Carlstadt, 1859–62.Google Scholar
 2. Agardh (C. A.) oeh Ijungberg (C. E.), Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Den statsekonomiska afdelningen af C. A. Agardh, den statis- tiska af C. E. Ljungberg. Stockholm, 1865.Google Scholar
 3. Anrep (Gabr.), Sveriges ridderskaps oeh adels kalenderfor Sr 186.3. 12. Stockholm, 1865.Google Scholar
 4. Brandes (K. H.), Ausflug nach Schweden in 1858. 8. Lemgo, 1859.Google Scholar
 5. Forssell (C.), Ett år i Sverige. Taflor af svenska allmogens klädedrägt, lefnadssätt oeh hemseder, samt de für landets historia märkvärdigasto orter; tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström oeh utgifne af C. Forssell. 4. Stockholm, 1864.Google Scholar
 6. Hassel (Frdr.), Schweden in der neuesten Zeit. Eino statistisch-finanziello Skizze. 8. Berlin, 1866.Google Scholar
 7. Ljungberg (C. E.), Allmän Statistik. 2 vols. Stockholm, 1861.Google Scholar
 8. Betermann (Dr. A.), Schwcden’s Flächeninhalt und Bevölkerung; in ‘Mittheilungen,’.No. VII. Gotha, 1866.Google Scholar
 9. Rvdbcek (J. G.), Beskrifning öfver Sveriges Städer i Historisk, topographiskt och statistiskt hänseende. 3 vols. 8. Stockholm, 1855–61.Google Scholar
 10. Segerdahl (G.), Sfatistiska Notiser om tyska Staternas. Skogstillgångar, skog-sinrättning og Skogsafkastning. 8. Stockholm, 1863.Google Scholar
 11. Thomée (G.), Lexikon, Historiskt-, geografiskt och statistiskt, öfver Sverige, af Gnstaf Tliomée, V. G. Granlund och Ake C. Win. Hammar. Band. V. 4. Stockholm, 1861.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1867

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations