Advertisement

Netherlands

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

William III., King of the Netherlands, born February 19, 1817, the eldest son of King William II., and of Princess Anna Paulowna, daughter of Czar Paul I. of Russia; educated by private tutors, and at the University of Leyden; succeeded to the throne, at the death of his father, March 17, 1849. Married, June 18, 1839, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Netherlands

1. Official Publications

 1. Staats-Almanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1865. Met magtiging van de regering uit officiele opgaven zamengesteld. 8. s’ Gravenhage, 1865.Google Scholar
 2. Sfatistisch Jnarboet voor het Koningrijk der Nederlanden. Uifgegeven door het departement van Binnenlandsche zaken. Uifgegeven door het departement van Binnenlandsche zaken. ’s Gravenhage, 1865.Google Scholar
 3. Marine, Koninklijke Nederlandsche, op den 1 Januarij 1863. Verkrijgbaar aan het Ministerie van Marine. 8. ‘s Gravenhage, 1865.Google Scholar
 4. Naam- en Ranglijst der Officieren van het Ifoninkl. Leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën. Voor 1865. 33 jaargang. Gorinchem, 1865.Google Scholar
 5. Staat der Nederl. Zeemagt en Koopvaardij-vloot. Op. 1. Januarij 1863. 8. Amsterdam, 1864.Google Scholar
 6. Statistiek van het Gevangeniswezen Over 1861. 8. ’s Gravenhage. 1864.Google Scholar
 7. Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden. 4. ’s Gravenhage, 1861–65.Google Scholar
 8. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretary of Legation, on the Trade, Commerce, Manufactures, and Public Revenue of the Netherlands, dated June 27, 1862, and Jan. 17 and 27, 1863; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ &c. No. VI. London, 1863.Google Scholar
 9. Reports by Mr. Ward, H. M.’s Secretary of Legation, on the Commerce, Industry, Railways, Public Credit, and Taxation of the Netherlands, dated July 2, 1863, and Jan. 23, Jan. 31, and June 20, 1864; in ‘Reports of II. M.’s Secretaries of Embassy,’ &e. No. VII. London, 1864.Google Scholar
 10. Reports by Mr. Ward, II. M.’s Secretary of Legation, on the Revenue, Expenditure, and Public Debt of the Netherlands, dated Jan. 11 and Feb. 3, 1865; in ‘Reports of H. M.’s Secretaries of Embassy,’ &c. No. VIII. London, 1865.Google Scholar
 11. Report by Mr. Consul Newnham on the Trade and Navigation of North Holland during the Year 1863; in ‘Commercial Reports received at the Foreign Office.’ London, 1864.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Bauer (F. C. D.) Berigten en Waarnemingen betrekkelijk den Watervloed in Gelderland, in Januarij en February 1861. Met kaarten. 8. Nijmegen en Arnhem, 1864.Google Scholar
 2. Doorgraving De, van Holland en de Amsterdamsche Kanaal-maat-schappij. Advies over het voorstel tot gemeente-deelneming in die maatschappij, door eon oud-lid der Staten-Generaal. 8. Amsterdam, 1863.Google Scholar
 3. Geuns (J. J. van) Ilct Recht van Amendement der Parlementaire Vergade- ringen. Ilistorisch-staatsreehtelijke proeve. 8. Utrecht, 1864.Google Scholar
 4. Hardenberg (H.) Overzigt der vornaamste Bepalingen betreffende de Sterkte, Zamenstelling, Betaling, Verzorgmg en Verpleging van het Nederlaudsche Leger, sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd. Hoofdzakelijk op voet van vrede. 2e gedeelte. 8. ‘s Gravenhage, 1864.Google Scholar
 5. Huet (A.) Ontwerp eener vrije Verbinding van Nederlands Hoofdstad met de Noordzee. fol. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 6. Kops (J. L. de Bruyn) Beginselen van Staathuishoudkunde. 3e herziene en vermeerderde druk. Niemve (titel) uitgave in 1 deel. 8. Amsterdam, 1865.Google Scholar
 7. Mollerus (J. H. M.) Geschiedkundig overzigt van het Handelsstelsel in Ne- derlandsch-Indie. 8. Utrecht, 1865.Google Scholar
 8. Staat Tegenwoordige, van het Koningrijk der Nederlanden. Beschrijving en afbeelding der Steden, dorpen, heerlijkheden, landgoederen en verdere merkwaardige plaatsen in ons vaderland. Zuid-IIolland. Door A. W. Kroon. Amsterdam, 1862.Google Scholar
 9. Swe’js (H.) Neerlands vloot en Reederijen. Alphabetisch opgemaakt. 6e jaargang. 8. Rotterdam, 1864.Google Scholar
 10. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Algemeen register op den inhoud der 20 eerste jaargangen door Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis. 8. Zwolle, 1862.Google Scholar
 11. Verzameling van Wetten, Besluiten en Voorschriften, betreffende het Gevan-geniswezen, over 1862. 8, Besluiten en Voorschriften, betreffende het Gevan-geniswezen, over 1862. 8. ‘s Gravenhage, 1865.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1866

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations