Advertisement

Sweden and Norway

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Charles XV., King of Sweden and Norway, born May 3,1826, the son of King Oscar I. and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. In consequence of the prolonged illness of his father, appointed Prince Regent of Sweden and Norway by royal decree, September 25, 1857. Ascended the throne, at the death of King Oscar I., July 8, 1859; took the oath to the constitution of Norway, at Christiania, Oct. 6, 1859; crowncd King of Sweden at Stockholm, May 3, 1860. Married, June 19, 1850, to

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Sweden and Norway

1. Official Publications

 1. Bidrag tili Sveriges officicla Statistik. A. Befolknings-statistik. Ny foljd. 1. Statistiska central-byråns underdåniga berättebe för åren 1856 med 1860. Afd. 1, innehållande folkmängdens summariska belopp, ingångne och upplöste aktenskap, ftidde, aflidne, vaccinerade, ut- och inflyttaile. 4. Stockholm, 1862.Google Scholar
 2. Bidrag tili Sveriges officiela statistik. B. Itätts\äsendet. Ny följd. 1. Jutitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse for år 1860. Afd. 1, innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsükningsmäl och bysatte. 4. Stockholm, 1862.Google Scholar
 3. Bidrag tili Sveriges officiela Statistik. C. Bergshandtering. Kommerce-kol- legii underdäniga bcrättelse för är 1862. D. Fabriker och manufakturer. Kom- mers-kollegii underdäniga berattelse förär 1862.Google Scholar
 4. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerce-kollegii underdäniga bcrättelse för.är 1862. G. Fängvärden. Ny fiiljd. IV. Fängvärds-styrelsens underdäniga berattelse for är 1862.Google Scholar
 5. J. Telè- grafväsendet. Ny följd. 2. Telegraf-styrclsens underdäniga beriittelse für är 1862. K. Ilelso- och sjukvârden. I. Sundhets-kollegii underdäniga berät - teUe. 4 Stockholm, 1863.Google Scholar
 6. Femarsberättelser, Kongl. Majets Befallningshafvandes. Ny följd. Lands- liöf’.linge-embetenas i Östergötlands, Skaraborgs och Westmanlands län und. berättelser for ären 1856–1S60. (Tillliör Bidrag tili Sveriges officiela statistik. II) 4. Stockholm, 1863.Google Scholar
 7. Sveriges och Xorges Stats-kalender för är 1865. Utgifven efter kongL maj. nSdigste förordnande, af des vetenskaps-akademi. 8. Stockholm, 1865.Google Scholar
 8. Statistisk Tidskrift, utgifven af Ivongl. Statistiska Central-Byrän. Stockholm, 1865.Google Scholar
 9. Zolltarif, Norwegischer, für den Zeitraum vom 1. April 1863 bis zum 1. April 1866. Berlin, 1805.Google Scholar
 10. Exposé do l’État de la Statistique Officielle en Suéde. Rapport à la cinquième session du Congrès International de Statistique à Berlin du délégué officiel de la Suéde. 8. Stockholm, 1864.Google Scholar
 11. Report by Mr. Hamilton, H. M.’s Secretary of Legation, on the Financial State, Trade, and Population of Sweden and Norway, dated March 14, 1863; in ‘Reports by II. M.’s Secretaries of Embassy.’ No. VI. London, 1863.Google Scholar
 12. Report by Mr. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1863; in. Vice-Consul A. de Capel Crowe, on the Trade and Navigation of Norway, for the years 1862 and 1863; in ‘Commercial Reports received at the Foreign Office. London, 1864.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Aqardh (C. A.) och Ljunqbcrg (C. E.), Statsökonomisk Statistik öfver Sverige. 3 vols. 8. Carlstadt, 1859–62.Google Scholar
 2. Agardh (C. A.) och Ljungbirg (C. E.), Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Den statsekonomiska afdelningen af C. A. Agardh, ¿len statis- tiska af C. E. Ljungberg. Stockholm, 1865.Google Scholar
 3. Anrep (Gabr.), Sveriges ridderskaps och adels kalender for Sr 1865. 12. Stockholm, 1865.Google Scholar
 4. Brandos (Iv. H.), Ausflug nach Schweden in 1858. 8. Lemgo, 1859.Google Scholar
 5. Forssell (C.), Ett Sr i Sverige. Taflor af svenska allmogens klädedriigt, lefnadssätt och hemseder, samt de for lande’ts historia’ märkvärdigaste orter; tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. 4. Stockholm, 1864.Google Scholar
 6. Ljungbirg (C. E.), Allmiin Statistik. 2 vols. Stockholm, 1861.Google Scholar
 7. Marrial (H.), One Year in Sweden. 8. London, 1862.Google Scholar
 8. Budbcck (J. G.), Beskrifning öfver Sveriges Städer i Historisk, topographiskt och statistiskt hänseende. 3 vols. 8. Stockholm, 1855–61.Google Scholar
 9. Segirdahl (G.), Statistiska Notiser om tyska Staternas Skogstillgångar, skogsinrättning og Skogsafkastning. 8. Stockholm, 1863.Google Scholar
 10. Thomee (G.), Lexikon, Historiskt-, geografiskt och statistiskt, öfver Sverige, af Gustaf Thomee, V. G. Granlund och Ake C. Wm. Hammar. Band. V. 4. Stockholm, 1864.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1866

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations