Advertisement

Institutionalization, Bureaucratization, and Westernization in Curriculum Theory

 • Sümer Aktan
Chapter
Part of the Curriculum Studies Worldwide book series (CSWW)

Abstract

The period after 1826 was remarkable for the Ottoman Empire due to the fact that social change and transformation had taken place quite rapidly. Whereas implementation of educational reforms in military schools continued, a lot of development had also been established in the public realm during that period. New schools and government incentives to take part in public education resulted in the institutionalization of the curriculum studies. This chapter explores the foundation of the Ministry of Education and the activities of the curriculum commissions within the scope of this ministry. These activities carried out within the body of the Ministry of Education also resulted in the development of an education bureaucracy. In addition to institutionalization and bureaucratization, Western ideas become widespread in due course of time within the context of curriculum theory. In addition to Rousseau’s novel called Emile, Herbert Spencer’s ideas about education become widespread during that period and a number of different curriculum theories came into existence. This chapter analyzes the development of Western ideas in curriculum theory and formation of education bureaucracy as a fundamental problem.

References

 1. Acun, F., & Gürtunca, E. Ş. (2016). Osmanlıdan cumhuriyete Robert Kolej’de eğitim. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31(1), 1–34.Google Scholar
 2. Akagündüz, Ü. (2015). Düşünce tarihimizin eğitimci simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ü Talîm ve Terbiye Dersleri adlı eseri. Folklor/Edebiyat, 21(81), 87–106.Google Scholar
 3. Aksu, A. (2008). İngiltere, Amerika, Osmanlı Hattında Lancaster sistemi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 29–67.Google Scholar
 4. Akyüz, Y. (1994). İlköğretimin yenileşme tarihinde bir adım: Nisan 1847 talimatı. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, 1–47.Google Scholar
 5. Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2015. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 6. Alkan, M. Ö. (2000). Tanzimat’tan cumhuriyet’e modernleşme sürecinde eğitim istatistikleri 1839–1924. Tarihi İstatistikler Dizisi (Vol. 6). Ankara: DİE.Google Scholar
 7. Antel, S. C. (1940). Tanzimat maarifi. İstanbul: Maarif Vekâleti.Google Scholar
 8. Archer, S. M. (2013). Social origins of educational system. New York: Routledge.Google Scholar
 9. Aşıkoğlu, N. Y. (1995). Selim Sabit ve Rehnümâ-i Muallimîn adlı eseri eserindeki eğitim görüşleri. Diyanet İlmi Dergi, 31(4), 115–120.Google Scholar
 10. Ayşe Sıdıka, Hanım. (1313/1897). Usul-ü talim ve terbiye dersleri. İstanbul: Âlim Matbaası.Google Scholar
 11. Berker, A. (1945). Türkiye’de ilköğretim: 1839–1908. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 12. Berkes, N. (2006). Türkiye’de çağdaşlaşma. İstanbul: YKY.Google Scholar
 13. Bilim, C. (1984). Tanzimat devrinde Türk eğitiminde çağdaşlaşma (1839–1876). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 14. Buyrukçu, R. (2002). Selim Sabit Efendi’nin Rehnüma-yı Muallimîn’ine pedagojik bir yaklaşım. Dini Araştırmalar Dergisi, 4(12), 7–30.Google Scholar
 15. Coşkun, N. (1984). Türk milli eğitim sisteminde yönetim teşkilâtı (Unpublished master’s thesis). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 16. Davison, R. H. (1990). Essays in Ottoman and Turkish history, 1774–1923: The impact of the west. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
 17. Dersaadet Mekatib-i İptidaiyesi İçün Talimat-ı Mahsusa. (1309/1891–1892). Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası.Google Scholar
 18. Doğan, N. (1994). Ders kitapları ve sosyalleşme (1876–1918). İstanbul: Bağlam Yayınları.Google Scholar
 19. Düzenli, G. (1996). Mekteb-i Sultani’den bugüne Galatasaray Lisesi. Toplumsal Tarih, 5(26), 20–42.Google Scholar
 20. Ergin, O. (1977). Türk maarif tarihi. İstanbul: Eser Matbaası.Google Scholar
 21. Evered, E. Ö. (2012). Empire and education under the Ottomans: Politics, reform and resistance from the Tanzimat to young Turks. New York: I. B. Tauris.Google Scholar
 22. Fortna, B. C. (2005). Mekteb-i Hümayun: Osmanlı imparatorluğu’nun son döneminde İslam, devlet ve eğitim (P. Siral, Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 23. Hanioğlu, M. Ş. (2011). Ataturk: An intellectual biography. Princeton: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 24. Horvath-Peterson, S. (1984). Victor Duruy & French education. Baton Rouge: Louisiana State University Press.Google Scholar
 25. İhsanoğlu, E. (1992). Tanzimat öncesi ve Tanzimat dönemi Osmanlı bilim ve eğitim anlayışı. In 150. yılında Tanzimat (pp. 335–395). Ankara: Türk Tarih Kurumu.Google Scholar
 26. İnacık, H. (1964). Sened-i İttifak ve Gülhane Hattı Hümayunu. Belleten, 28(112), 603–622.Google Scholar
 27. Kaçmaz, E. (2014). Osmanlı Türkiye’sinde misyoner faaliyetleri: Robert Koleji ve Amerikan Kız Koleji’nin ortaya çıkışı. Turkish Studies, 9(7), 384–391.Google Scholar
 28. Karpat, K. H. (2002). Studies on Ottoman social and political history: Selected articles and essays. Köln: Brill.Google Scholar
 29. Kâzım, M. (1310/1892). Taşra maarif memurlarına mahsus rehber-i tedris ve terbiye. İstanbul: Kaspar Matbaası.Google Scholar
 30. Kocabaşoğlu, U. (2000). Anadolu’daki Amerika: Kendi belgeleriyle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan misyoner okulları. Ankara: İmge Kitabevi.Google Scholar
 31. Kocamanoğlu, E. (1999). Eğitim hakkındaki görüşleri ve Ayşe Sıdıka Hanım. Tarih ve Toplum, 189, 51–55.Google Scholar
 32. Koçer, H. A. (1991). Türkiye’de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi. İstanbul: MEB.Google Scholar
 33. Kodaman, B. (1991). Abdulhamid devri eğitim sistemi. Ankara: TTK.Google Scholar
 34. Korlaelçi, M. (2004). Pozitivist düşüncenin ithali. In Cumhuriyet’e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in birikimi (Vol. 1). İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 35. Koyuncu, A. (2013). Tanzimat dönemi eğitim reformları ışığında Çanakkale’de gayrimüslim ve ecnebi mektepleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 11(15), 77–127.Google Scholar
 36. Macar, O. D. (2010). Osmanlı Rum eğitim sistemi ve İstanbul Rum kız okulları: 19. ve 20.yüzyıl. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 771–817.Google Scholar
 37. Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nafi. (1338/1920). Maarif-i umumiye nezareti tarihçe-i teşkilat ve icraatı. İstanbul: Matbaa-i Amire.Google Scholar
 38. Muallim Rıfat. (1925). Mektep hatıralarım: Selim Sabit Efendi. Muallimler Mecmuası, 30, 1338–1360.Google Scholar
 39. Omay, A. (1987). İlk kız öğretmen okulunun kuruluşu. Türk Yurdu, 8(8), 53–57.Google Scholar
 40. Öztürk, C. (2008). Rüşdiye. In TDV İslam Ansiklopedisi (Vol. 35, pp. 300–303). İstanbul: TDV.Google Scholar
 41. Polat, İ. (1990). Osmanlı İmparatorluğu üzerinde açılan Amerikan okulları üzerine bir inceleme. TTK Belleten, 7(203), 627–652.Google Scholar
 42. Selim Sabit Efendi. (Undated). Rehnüma-yı Muallimîn. İstanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-Âmire.Google Scholar
 43. Şişman, A. (1996). Galatasaray Mekteb-i Sultanisi. TDV İslam Ansiklopedisi, 13, 323–326.Google Scholar
 44. Somel, S. A. (2000). Osmanlı modernleşme döneminde kız eğitimi. Kebikeç, 10, 223–237.Google Scholar
 45. Somel, S. A. (2010). Osmanlı’da eğitimin modernleşmesi 1839–1908: İslamlaşma, otokrasi ve disiplin (Ö. Yener, Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 46. Spencer, H. (1313/1896). Medhal-i Terbiye: Akliye, ahlakiye, cismaniye (A. A. Münif, Trans.). Dersaadet: Matbaa-i Ahter.Google Scholar
 47. Sungu, İ. (1943). Galatasaray Lisesinin kuruluşu. TTK Belleten, 7(28), 315–347.Google Scholar
 48. Tekeli, İ., & İlkin, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. Ankara: TTK.Google Scholar
 49. Temelkuran, T. (1970). İlk kız öğretmen okulu. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 6(36), 61–66.Google Scholar
 50. Unat, F. R. (1964). Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış. Ankara: MEB Basımevi.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Sümer Aktan
  • 1
 1. 1.Balıkesir UniversityBalıkesirTurkey

Personalised recommendations