Advertisement

The Modernization of Education in the Ottoman Empire: The First Steps

 • Sümer Aktan
Chapter
Part of the Curriculum Studies Worldwide book series (CSWW)

Abstract

Founded in 1299, the Ottoman state developed in a short period of time and actually transformed into an empire by the conquest of Constantinople (Istanbul) by Mehmed II in 1453. Classical curriculum theory continued without undergoing any changes in the Ottoman Empire, being an influential empire during the fifteenth, sixteenth, and seventeenth centuries. On the other hand, the military revolution developed in Europe forced the Ottoman officials into a paradigm shift. In this chapter, the curriculum theory, which underwent a change based on the military reforms during the period between 1730 and 1826, has been analyzed. Therefore, the answer to the question of “what is the most valuable knowledge?” was no longer based on religion, but it was based on science and this change has also become influential in the nineteenth century.

References

 1. Abou El Haj, R. A. (1967). Ottoman diplomacy at Karlowitz. Journal of the American Oriental Society, 87(4), 498–512.CrossRefGoogle Scholar
 2. Abou El Haj, R. A. (2005). Formation of the modern state: The Ottoman Empire sixteenth to eighteenth centuries. New York: Syracuse University Press.Google Scholar
 3. Adıvar, A. A. (1982). Osmanlı Türklerinde ilim. İstanbul: Remzi Kitapevi.Google Scholar
 4. Agoston, G. (1998). Habsburgs and Ottomans: Defense, military change and shifts in power. Turkish Studies Association Bulletin, 22(1), 126–141.Google Scholar
 5. Agoston, G. (2005). Guns for the Sultan: Military power and the weapons industry in the Ottoman Empire. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 6. Akıncı, G. (1973). Türk-Fransız kültür ilişkileri: Başlangıç dönemi (1071–1859). Ankara: Sevinç Matbaası.Google Scholar
 7. Akyavaş, B. (1993). Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.Google Scholar
 8. Arnold, F. T. (1999). War in sixteenth-century Europe: Revolution and renaissance. In J. Black (Ed.), European warfare (pp. 1453–1815). New York: Macmillan.Google Scholar
 9. Aytepe, H., & Güvenç, L. (1981). Türk silahlı kuvvetleri tarihi: Osmanlı devri, Kanuni’nin ölümünden ikinci viyana kuşatması’na kadar olan devre: 1566–1683. Ankara: ATASE Yayınları.Google Scholar
 10. Ayton, A., & Price, L. (1998). The medieval military revolution: State, society and military change in medieval and early modern Europe. London: Tauris Academic Studies.Google Scholar
 11. Barnard, H. (1872). Military schools and course of instruction in the science and art of war: In France, Prussia, Austria, Russia, Sweden, Switzerland, Sardinia, England and the United States. New York: Ernst Steiger.Google Scholar
 12. Başaran, B. (2014). Selim III, social control and policing in Istanbul at the end of the eighteenth century: Between crisis and order. Leiden: Brill.Google Scholar
 13. Berkes, N. (2003). Türkiye’de çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Google Scholar
 14. Beydilli, K. (1984). Ignatius Mouradgea D’Ohsson: Ailesi hakkında kayıtlar, Nizam-ı Cedide dair lahiyası ve Osmanlı İmparatorluğundaki siyasi hayatı. Tarih Dergisi, 34, 255–314.Google Scholar
 15. Beydilli, K. (1995). Türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendishâne: Mühendishâne matbaası ve kütüphânesi (1776–1826). İstanbul: Eren Yayıncılık.Google Scholar
 16. Beydilli, K. (2004). Müteferrika ve Osmanlı matbaası: 18. yüzyılda İstanbul’da kitabiyat. Toplumsal Tarih Dergisi, 128, 44–52.Google Scholar
 17. Black, J. (1991). A military revolution?: Military change and European society, 1550–1800. London: Humanities Press.CrossRefGoogle Scholar
 18. Black, J. (2008). Was there a military revolution in early modern Europe? History Today, 58(7), 34–41.Google Scholar
 19. Börekçi, G. (2006). A contribution to the military revolution debate: The Janissaries use of volley fire during the long Ottoman-Habsburg war of 1593–1606 and the problem of origins. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 59(4), 407–438.CrossRefGoogle Scholar
 20. Bostan, İ. (1994). Osmanlı bahriyesi’nin modernleşmesinde yabancı uzmanların rolü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Hatıra Sayısı, 35, 177–192.Google Scholar
 21. Burçak, B. (2008). Modernization, science and engineering in the early nineteenth century Ottoman Empire. Middle Eastern Studies, 44(1), 69–83.CrossRefGoogle Scholar
 22. Cipolla, C. M. (2001). Yelken ve top (A. Kayabal, Trans.). İstanbul: Kitap Yayınevi..Google Scholar
 23. Ergin, O. (1977). Türk maarif tarihi (Vols. 1–2). İstanbul: Eser Matbaası.Google Scholar
 24. Ersoy, O. (1959). Türkiye’ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler. Ankara: DTCF Yayınları.Google Scholar
 25. Eton, W. (1798). A survey of Turkish Empire. London: T. Cadell & W. Davies.Google Scholar
 26. Göyünç, N. (1999). Küçük Hüseyin Paşa. In İslam Ansiklopedisi (Vol. 19, pp. 6–8). Ankara: TDV.Google Scholar
 27. İpşirli, M. (1982). Hasan Kâfî el-Akhisârî ve devlet düzenine ait eseri: Usûlü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 10–11, 239–278.Google Scholar
 28. Jacop, F., & Alonzo, G. V. (2016). The military revolution in early modern Europe: A revision. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 29. Kabacalı, A. (2000). Başlangıcından günümüze Türkiye’de matbaa, basın ve yayın. İstanbul: Literatür Yayınları.Google Scholar
 30. Kaçar, M. (1994). Osmanlı devletinde mühendishanelerin kuruluşu ve bilim ve eğitim anlayışındaki değişmeler (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 31. Kaçar, M. (1998). Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri teknik eğitimde modernleşme çalışmaları ve mühendishanelerin kuruluşu (1808’e kadar). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 2, 69–137.Google Scholar
 32. Kaçar, M. (2008). Tersane hendesehanesinden bahriye mektebine: Mühendishane-i bahri-i hümayun. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 9(1–2), 51–77.Google Scholar
 33. Kafadar, O. (1997). Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma. Ankara: Vadi Yayınları.Google Scholar
 34. Kenan, S. (2010). III. Selim dönemi eğitim anlayışında arayışlar. In S. Kenan (Ed.), Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi (pp. 129–163). İstanbul: İSAM Yayınları.Google Scholar
 35. Kinross, P. B. B. (1977). The Ottoman centuries: The rise and fall of the Turkish Empire. London: Cape.Google Scholar
 36. Koçer, H. A. (1991). Türkiye’de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi. İstanbul: MEB.Google Scholar
 37. Murphey, R. (1998). Ottoman warfare: 1500–1700. London: UCL Press.Google Scholar
 38. Nolan, C. J. (2006). The age of wars of religion, 1000–1650: An encyclopedia of global warfare and civilization. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.Google Scholar
 39. Özcan, A. (1998). Humbaracı Ahmet Paşa. In İslam Ansiklopedisi (Vol. 18, pp. 351–353). Ankara: TDV.Google Scholar
 40. Özcan, A. (2007). Pasarofça antlaşması. In İslam Ansiklopedisi (Vol. 34, pp. 177–180). Ankara: TDV.Google Scholar
 41. Palmer, A. (1992). The decline and fall of the Ottoman Empire. London: John Murray.Google Scholar
 42. Parker, G. (2002). The military revolution: Military innovation and the rise of the west, 1500–1800. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 43. Rogers, J. C. (Ed.). (1995). The military revolution debate: Readings on the military transformation of early modern Europe. Boulder, CO: Westviev Press.Google Scholar
 44. Şakul, K. (2009). Nizam-ı cedid. In G. Agoston & B. Masters (Eds.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (pp. 434–436). New York: Facts on File Inc.Google Scholar
 45. Shaw, J. S. (1965). The origins of Ottoman military reform: The Nizam-ı Cedid army of Sultan Selim III. The Journal of Modern History, 37(3), 291–306.CrossRefGoogle Scholar
 46. Shaw, S. J., & Shaw, K. E. (2002). History of the Ottoman Empire and modern Turkey, volume 2: Reform, revolution and republic: The rise of the modern Turkey 1808–1975. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 47. Tanpınar, A. H. (2006). 19. asırda Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitapevi.Google Scholar
 48. Tuncer, H. (2010). Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler. İstanbul: Kaynak Yayınları.Google Scholar
 49. Turhan, M. (1994). Kültür değişmeleri: Sosyal psikolojik bakımdan bir tetkik. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 50. Unat, F. R. (1964). Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 51. Ünver, S., & Belger, M. (1940). Tam bir asır evvel İstanbul Tıbbiye Mektebinde Avusturyalı bir muallim-i evvel: Dr. C. A. Bernard, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 3, 1420–1425.Google Scholar
 52. Usher, G. (2006a). Grenadier. Dictionary of British military history. London: A & C Black.Google Scholar
 53. Usher, G. (2006b). Royal engineers corps of. Dictionary of British military history. London: A & C Black.Google Scholar
 54. Uyar, M., & Erickson, J. E. (2009). A military history of Ottomans: From Osman to Atatürk. Santa Barbara, CA: Praeger Security International/ABC Clio.Google Scholar
 55. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı tarihi (Vol. 3). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
 56. Yakıtal, E. (1991). Bahriye mektebi. In İslam Ansiklopedisi (Vol. 4, pp. 509–511). Ankara: TDV.Google Scholar
 57. Yeşil, F. (2011). Bir Fransız maceraperestin savaş ve diplomasiye dair görüşleri: Humbaracı Ahmed Paşa’nın (Kont Alexander Bonneval) lâyihaları. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15, 205–228.Google Scholar
 58. Zorlu, T. (2008). Innovation and empire in Turkey: Sultan Selim III and the modernisation of the Ottoman navy. London: I. B. Tauris.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Sümer Aktan
  • 1
 1. 1.Balıkesir UniversityBalıkesirTurkey

Personalised recommendations