Advertisement

The 1922 Japanese Health Insurance Law: Toward a Corporatist Framework

 • Yoneyuki SugitaEmail author
Chapter

Abstract

This chapter addresses two research questions: (1) Why did Japanese Health Insurance, Japan’s first social insurance, come into being in the 1920s? and (2) what were the implications of this development? My hypotheses are that (A) Japan’s status in the world after World War I affected Japan’s domestic labor policy; and (B) the Japanese government sought to establish a more organized healthcare system through a health insurance corporatist framework consisting of the government as a coordinator, big business, and the Japan Medical Association as a specialized interest group. This chapter explains the relationship between the government and major corporations, emphasizing the role that the corporate health insurance associations play in the Health Insurance corporatist system.

Keywords

Government-Managed Health Insurance Association-Managed Health Insurance Health Insurance Law Corporatist framework International Labour Organization (ILO) Washington System Ministry of Agriculture and Commerce Private mutual aid association Public mutual aid association Kenseikai Government subsidy Corporate health insurance association 

References

 1. Aoki, I. (1995). Toshi – noson kyoseigata iryo riyo kumiai undo to sono jidai [The urban—Rural symbiotic-type medical association movement and its age]. Hannan Ronshu Shakai Kagaku Hen, 31(1), 31.Google Scholar
 2. Aoki, I. (2017). Iryo riyo kumiai undo to hoken kokusaku (p. 112). Kyoto: Takasuga Shuppan.Google Scholar
 3. Aoyanagi, S. (1996). Shinryo hoshu no rekishi [History of medical treatment fees] (pp. 533–534). Kyoto: Shibunkaku Shuppansha.Google Scholar
 4. Araki, S. (1976). Kenko Hoken no 50nen (Jo) [50 years of the health insurance (Vol. 1)]. Kenko Hoken, 30(11), 15.Google Scholar
 5. Arioka, J. (1998). Saishutsu yokusei hencho no iryo hoken kaikaku [Too much emphasis on expenditure restraint of the medical insurance reform]. Kenko Hoken, 52(6), 37–38.Google Scholar
 6. Asada S. (1967). Amerika no tai Nichi kan to “Washinton Taisei”: Nichi Bei kankei no imeji [The “Washington System” and American images of Japan: Studies on Japan-U.S. relations with special reference to mutual images]. Kokusai Seiji, 34, 43–44.Google Scholar
 7. Asada, S. (1979). Washinton Kaigi [The Washington Conference]. In Gaimusho Gaiko Shiryokan Nihon Gaiko shi Jiten Hensan Iinkai [Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan Dictionary of Japanese Diplomatic History Editing Committee] (Ed.), Nihon gaiko shi jiten [Dictionary of Japanese diplomatic history] (p. 1028, 1029, 1031). Tokyo: Okurasho Insatsukyoku.Google Scholar
 8. Asada, S. (1984). Washinton Kaigi to Nihon no taio [The Washington Conference and Japan’s response]. In A. Iriye & T. Aruga (Eds.), Senkanki no Nihon gaiko [Japanese diplomacy between the wars] (p. 24). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 9. Asada, S. (1993). Ryo taisenkan no Nichi Bei kankei: Kaigun to seisaku kettei katei [Japan-US relations between the wars: The navy and the decision-making process] (pp. 51, 136–139). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 10. Asahi Shimbunsha. (Ed.). (1924). Kokusai Rodo Kaigi to Nihon [International labour conference and Japan]. Tokyo: Asahi Shimbunsha.Google Scholar
 11. Ehiro, A. (2004). Iryo hoken to kokko futan – Koteki iryo hoken ni okeru Nihonteki tokushitsu no keisei katei [Medical insurance and national subsidies—The formation process of Japanese characteristics in the public medical insurances] In T. Hayashi et al. (Eds.), Gurobaruka to fukushi kokka zaisei no saihen [The globalization and reorganization of welfare state finance] (pp. 241–242). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 12. Garon, S. M. (1987). The state and labor in modern Japan. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
 13. Gordon, A. (1991). Labor and imperial democracy in prewar Japan. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
 14. Hara, T. (1968). “21kajo Yokyu” o meguru Amerika no taio,” [Japan’s “Twenty-one Demands” to China and its impact on American diplomacy]. Shiron, 19, 21.Google Scholar
 15. Hashimoto, J. (1982). Senkanki Nihon shihonshugi bunseki no hoho [Methods of analysis of Japanese capitalism between the wars]. Rekishigaku Kenkyu, 507, 30.Google Scholar
 16. Hattori, R. (2001). Higashi Ajia kokusai kankyo no hendo to Nihon gaiko, 1918–1931 [Japanese diplomacy and East Asian international politics, 1918–1931] (pp. 6, 34–43). Tokyo: Yuhikaku.Google Scholar
 17. Hattori, R. (2006). Shidehara Kijuro to 20 seiki no Nihon: Gaiko to minshushugi [Shidehara Kijuro and 20th century Japan: Diplomacy and democracy] (p. 51). Tokyo: Yuhikaku.Google Scholar
 18. Hayashi, H. (1982). 1920nendai zenhan ni okeru rodo seisaku no tenkan [Transformation of labor policies in the early part of the 1920s]. Rekishigaku Kenkyu, 508, 58.Google Scholar
 19. Hirai, N., Ishida, J., & Ikegami, S. (2013). Meiji koki kara showa shoki ni okeru shokko kishukusha ni kansuru hyoka – Uno Riemon no chojutsu ni motozuku rodosha kyoju shisetsu no rekishiteki kosatsu sono1 [The contemporary evaluation of workers’ dormitories in the early 20th century: A historical examination of workers’ dwellings based on the writings of Riemon Uno Part 1]. Nihon Kenchiku Gakkai Keikakukei Ronbunshu, 78(689), 1622.Google Scholar
 20. Hirasawa, M. (1923). Kenko Hoken Ho ni tsuite [On the Health Insurance Law] (Vol. 1, pp. 38–40). Tokyo: Mitsubishi Goshi Kaisha Shiryo Ka.Google Scholar
 21. Hosoya, C. (1988). Ryo taisenkan no Nihon gaiko: 1914–1945 [Japanese diplomacy between the wars, 1914–1945] (pp. 75–76). Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 22. Hosoya, C., & Saito, M. (Eds.). (1978). Washinton Taisei to Nichi Bei kankei [The Washington System and Japan-US relations] (pp. 5–6, 479–481, 489–492). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 23. Ii, M. (2008). Nihon no iryo hoken seido no ayumi to sono konnichiteki kadai [The steps of the Japanese medical insurance system and its challenges today]. Iryo to Shakai, 18(1), 206.Google Scholar
 24. Ikeda, M. (1982). Nihonteki kyocho shugi no seiritsu [The formation of Japanese cooperatism]. Kyoto: Keibunsha.Google Scholar
 25. Ishiguro, T. (1923). Kenko Hoken Ho ni tsuite [On the Health Insurance Law] (pp. 3–5, 12). Osaka: Osakafu Kojo Eisei Kenkyu Kai.Google Scholar
 26. Ishimaru, Y. (1928). Shakai hoken ron [On social insurance] (p. 368). Tokyo: Yuhikaku.Google Scholar
 27. Kamii, Y. (1979). Dai1ji taisen chokugo no rodo seisaku – Chikeiho 17jo no kaishaku/ tekiyo mondai o chusin to shite [Labor policy immediately after World War I—On the interpretation and application of Article 17 of the Peace Police Act]. Rodo Undo Shi Kenkyu, 62, 158.Google Scholar
 28. Kamiyama, K. (1983). 1920nendai no boeki kozo to keizai seisaku [Trade structure and economic policy in the 1920s]. Josai Daigaku Keizai Keiei Kiyo, 6(1), 8–9.Google Scholar
 29. Kasahara, H. (1999). Nihon no iryo gyosei [Japan’s health administration]. Tokyo: Keio Gijuku Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 30. Kase, K. (2006) Senzen Nihon no shitsugyo hoken koso [Idea of Unemployment Insurance in Pre-World War II Japan]. Shakai Kagaku Kenkyu, 58(1).Google Scholar
 31. Kawakami, T. (1990). Gendai Nihon iryo shi: Kaigyo i sei no hensen [History of modern Japanese medicine: Transformation of the system of private practitioners] [10th Printing] (p. 354). Tokyo: Keiso Shobo.Google Scholar
 32. Kenko Hoken Kumiai Rengokai [National Federation of Health Insurance Societies]. (2008). Kenko hoken kumiai ron (iryo seisaku to kempo kumiai no yakuwari) no kochiku ni kansuru chosa kenkyu hokokusho (gaiyoban) [A research report on the establishment of Health Insurance Associations (Medical policies and the roles of Health Insurance associations) (outline version)] (2). http://www.kenporen.com/include/outline/pdf/chosa21_01.pdf. Accessed May 5, 2018.
 33. Kenseikai Shi Hensanjo. (Ed.). (1985). Kenseikai shi jokan [History of the Kenseikai] (Vol. 1, p. 310). Tokyo: Hara Shobo.Google Scholar
 34. Kobayashi, M. (2007). Seito seiji to Manshu Jihen [Party politics and the Manchu Incident]. In Y. Ito & M. Kawada (Eds.). 20 seiki Nihon to Higashi Ajia no keisei: 1867-2006 [Formation of Japan and East Asia in the 20th century: 1867–2006] (p. 109). Kyoto: Minerva Shobo.Google Scholar
 35. Kohno, S. (1996). Kenko Hoken Ho seiritsu katei no shiteki kosatsu [The historical analysis of the formation process of the Health Insurance Law]. Shakai Kankyo Kenkyu, 1, 19–33.Google Scholar
 36. Kondo, B. (1963). Shakai hoken [Social insurance] (p. 338). Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 37. Kose, Y. (1926). Hoken kyufu [Insurance benefits]. In Sangyo Fukuri Kyokai (Ed.), Kenko Hoken koshukai sokkiroku [Shorthand record of a course of lecture on the Health Insurance] (pp. 2–3). Tokyo: Sangyo Fukuri Kyokai.Google Scholar
 38. Koseisho Hokenkyoku. (Ed.). (1953). Kenko Hoken 25nen shi [25-year history of the Health Insurance] (pp. 6–9, 37–53, 80–81). Tokyo: Zenkoku Shakai Hoken Rengokai.Google Scholar
 39. Koseisho Hokenkyoku. (Ed.). (1958a). Kenko Hoken 30nen shi jokan [30-year history of the Health Insurance] (Vol. 1, pp. 2, 13–14, 17, 195–199, 205–210, 234–236, 260–261, 271–278, 279–280, 492–494, 498, 584–585). Tokyo: Zenkoku Shakai Hoken Kyokai Rengokai.Google Scholar
 40. Koseisho Hokenkyoku. (Ed.). (1958b). Kenko Hoken 30nen shi gekan [30-year history of the Health Insurance] (Vol. 2, pp. 23–24, 841, 844). Tokyo: Zenkoku Shakai Hoken Kyokai Rengokai.Google Scholar
 41. Koseisho Imukyoku. (1955). Isei 80nen shi [80-year history of the medical system] (pp. 832–833). Tokyo: Insatsukyoku Choyokai.Google Scholar
 42. Kumagai, K. (1927). Kenko Hoken Ho shokai [Detailed explanation of the Health Insurance Law] [Appendix 3: Health Insurance Law Enforcement Ordinance] (p. 15). Tokyo: Ganshodo Shoten.Google Scholar
 43. Kyochokai. (Ed.). (1929). Saikin no shakai undo [Recent social movements] (pp. 994–996). Tokyo: Kyochokai.Google Scholar
 44. Mitani, T. (2009). Woru Sutorito to Kyokuto: Seiji ni okeru kokusai kinyu shihon [Wall street and the far east: International financiers and the politics of the interwar period]. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 45. Miwa, R. (1973). Dai1ji taisen go no keizai kozo to kin kaikin seisaku [Economic structure after World War I and lifting of the gold embargo policy] In Y. Ando (Ed.), Nihon keizai seisaku shi ron [History of Japanese economic policies] (pp. 296–297). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 46. Miwa, R. (1979). Rodo kumiai ho seitei mondai no rekishiteki ichi [The historical significance of the issues from the enactment of the Labor Union Law] In Y. Ando (Ed.), Ryo taisenkan no Nihon shihonshugi [Japanese capitalism between the wars] (p. 283). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.Google Scholar
 47. Mori, S. (1920). Kenseikai teishutsu no shippei hoken hoan hihan [Criticism of the sickness insurance bill submitted by the Constitutional Party] In Shakai Hosho Kenkyujo (Ed.). (1981). Nihon Shakai Hosho Zenshi Shiryo [Documents of pre-history of Japanese social security] (Vol. 3, pp. 58–59). Tokyo: Shiseido.Google Scholar
 48. Mori, S. (1922). Kenko Hoken Ho ni tsuite [On the Health Insurance Law]. Kokka Gakkai Zasshi, 36(11), 22–25.Google Scholar
 49. Nagaoka, R. (1926). Kenko Hoken Ho ni tsuite [On the Health Insurance Law]. Shokko mondai shiryo A572 [Documents of craftsmen problems, A572] (p. 2). Osaka: Kogyo Kyoikukai.Google Scholar
 50. Naimusho Shakaikyoku Hokenbu. (Ed.). (1927). Kenko hoken kumiai shitsumu teiyo [Summary of work for corporate health insurance associations] (p. 144). Tokyo: Shakaikyoku Hokenbu.Google Scholar
 51. Naimusho Shakaikyoku Hokenbu. (1937). Kenko Hoken jigyo enkaku shi [History of the development of the Health Insurance transactions]. Tokyo: Shakaikyoku Hokenbu.Google Scholar
 52. Nakamura, S. (1968). Kokusai Rodo Kikan to Nihon no rodo undo – ILO joyaku no hijun to tomoni kumiai mizukara no ishi to kodoryoku o [The International Labour Organization and the Japanese labor movement—With ratification of the ILO Treaty, let’s have an independent will and the ability to take action]. Domei, 116, 52–61.Google Scholar
 53. Nakamura, T. (2012). Showa shi Jo 1926–45 [History of Showa, I, 1926–45] (p. 122). Tokyo: Toyo Keizai Shimposha.Google Scholar
 54. Nakashizuka, M. (1998). Iryo hoken no gyosei to seiji: 1895–1954 [Administration and politics of health insurances, 1895–1954] (pp. 47–50, 52, 66–67 73–79). Tokyo: Yoshikawa Kobunkan.Google Scholar
 55. Narahashi, I. (1949). Kokusai Rodo Kikan [The International Labour Organization] (pp. 53–54). Tokyo: Chuo Rodo Gakuen.Google Scholar
 56. Nihon Ginko Tokeikyoku [Bureau of Statistics of the Bank of Japan] (Ed.). (1966). Meiji iko hompo shuyo keizai tokei [Hundred-year statistics of the Japanese economy] (p. 191). Tokyo: Nihon Ginko Tokeikyoku.Google Scholar
 57. Nihon Ishi Kai. (1927). Nihon Ishi Kai dai5kai sokai keika [Proceedings of the fifth Japan Medical Association general meeting], 30 October 1927. Isei, 3(5), 14.Google Scholar
 58. Nihon Ishi Kai. (1928). Nihon Ishi Kai dai6kai (rinji) sokai keika [Proceedings of the sixth (extra) Japan Medical Association general meeting], 27 March 1928. Isei, 3(8), 26–27.Google Scholar
 59. Nimura, K. (1975). Rodosha kaikyu no jotai to rodo undo [Conditions of the working class and the labor movement] In N. Asao et al. (Eds.), Iwanami koza Nihon rekishi [Iwanami Series Japanese History] [Modern 5] (Vol. 18, pp. 129–132). Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 60. Nippon Research Institute. Nenkan so rodo jikan [Total annual working hours] http://www.research-soken.or.jp/reports/digit_arch/labor02.html. Accessed May 5, 2018.
 61. Nishimura, M. (1990). Nihon saishono Kenko Hoken Ho (1922nen) no seiritsu to shakai seisaku – Kyusai jigyo kara shakai seisaku eno tenkan [The enactment of Japan’s first Health Insurance Law (1922) and social policies—Transformation from relief works to social policies] [Special Issue I]. Mita Gakkai Zasshi, 83, 145–146, 148.Google Scholar
 62. Nishimura, M. (1991). Nihon ni okeru shakai hoken ron no donyu/tenkai katei [The process of the introduction and development of social insurance in Japan]. Mita Gakkai Zasshi, 84(3), 113.Google Scholar
 63. Nishinarita, Y. (1987). Ryo taisen kanki rodo kumiai hoan no shiteki kosatsu [Historical analysis of the Labor Union bill between the wars]. Hitotsubashi Daigaku Kenkyu Nempo Keizaigaku Kenkyu, 28, 52–55.Google Scholar
 64. Ogawa, K. (Ed.). (1974). “Kenko Hoke Ho” seiritsu shi [History of the enactment of the “Health Insurance Law”]. Osaka: Osaka Shiritsu Daigaku Keizai Gakkai.Google Scholar
 65. Ogawa, M. (1964). Kenri to shiteno shakai hosho [Social security as the people’s right] (p. 62). Tokyo: Keiso Shobo.Google Scholar
 66. Ohara Shakai Mondai Kenkyujo. (Ed.). (1921). Nihon rodo nenkan 1921nen ban [Japanese labor yearbook 1921 version]. Tokyo: Ohara Shakai Mondai kenkyujo Shuppanbu.Google Scholar
 67. Ohara Shakai Mondai Kenkyujo. (Ed.). (1967). Nihon rodo nenkan [Japanese labor yearbook] 1921 Version (Vol. 2) Tokyo: Hosei Daigaku Shuppankyoku.Google Scholar
 68. Pempel, T. J., & Tsunekawa, K. (1979). Corporatism without labor? The Japanese anomaly. In P. C. Schmitter & G. Lehmbruch (Eds.), Trends toward corporatist intermediation. Beverly Hills: Sage Publications.Google Scholar
 69. Rinji Sangyo Chosakai [Extraordinary Commission to Investigate Industry]. Dai 1kai sokai gijiroku [The minutes of the first general meeting]. (1920, March 13). Ajia Rekishi Shiryo Senta [Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan]. A05021047200. https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000068623. Accessed May 5, 2018.
 70. Rinji Sangyo Chosakai. Dai 3kai kanjikai gijiroku [The minutes of the third executive meeting]. (1920, March 26). Ajia Rekishi Shiryo Senta [Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan]. A05021047600. https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000068625. Accessed May 5, 2018.
 71. Rodo hoken no keiei [Management of Labor Insurance]. (1936–1940). Chugai Shogyo (1905, April 25). In Seimei Hoken Gaisha Kyokai (Ed.), Meiji Taisho hoken shiryo [Insurance documents in Meiji and Taisho periods] (Vol. 3, No. 1, pp. 276–277). Tokyo: Seimei Hoken Gaisha Kyokai.Google Scholar
 72. Saguchi, T. (1953). Kenseikai no shippei hoken hoan – Nihon shakai hoken shi noto [Kenseikai’s Medical Insurance bill—A note for history about Japanese social insurance]. Gekkan Shakai Hosho, 7(8), 20–21.Google Scholar
 73. Saguchi, T. (1962). Kenko Hoken Ho ga umareru made -2- [Until the enactment of the Health Insurance Law-2]. Kenko Hoken, 16(11), 6.Google Scholar
 74. Saguchi, T. (1965). Nihon shakai hoken shi [History of Japanese social insurance] (pp. 67–74, 142). Tokyo: Nihon Hyoronsha.Google Scholar
 75. Saguchi, T. (1974). Iryo hoken ron [On medical insurance] (p. 21). Tokyo: Yuhikaku.Google Scholar
 76. Saguchi, T. (1977). Nihon shakai hoken seido shi [History of the Japanese social insurance system]. Tokyo: Keiso Shobo.Google Scholar
 77. Saguchi, T. (1982). Iryo no shakaika [Socialization of medicine] (pp. 98–101, 106–107). Tokyo: Keiso Shobo.Google Scholar
 78. Sakaguchi, M. (1974). Kyosai kumiai no hatten to “Kenko Hoken Ho” no seiritsu [The development of mutual aid associations and the enactment of “the Health Insurance Law”]. In K. Ogawa (Ed.), “Kenko Hoken Ho” seiritsu shi [History of the enactment of “the Health Insurance Law”] (p. 102). Osaka: Osaka Shiritsu Daigaku Keizai Gakkai.Google Scholar
 79. Sakaguchi, M. (1982). Kenko Hoken Ho shikouki no Kenko Hoken sogi – Nihon Rodo Kumiai Hyogikai o chushin to shite [Health Insurance related strikes during the implementation period of the Health Insurance Law—A case study of the Council of Labour Unions of Japan]. Nagoya Gakuin Daigaku Ronshu Shakai Kagaku Hen, 19(1), 35.Google Scholar
 80. Sakaguchi, M. (1985). Nihon Kenko Hoken Ho seiritsushi ron [History of Japan’s Health Insurance Law]. Kyoto: Koyo Shobo.Google Scholar
 81. Sato, M. (2014). Kosei Rodo Sho wa doiu sho ka: Sono oitachi kara kangaeru [A brief history of the Ministry of Welfare and Labor: Considering it from its origin]. Seisaku Kagaku, 21(4), 68–71.Google Scholar
 82. Sato, S. (1969). Kyocho to jiritsu no aida – Nihon [Between cooperation and independence—Japan]. Nempo Seijigaku, 20, 110, 112–113.Google Scholar
 83. Sato, T. (1943). Hoken seido to kokumin hoken [Insurance system and public health] (p. 101). Tokyo: Ryuginsha.Google Scholar
 84. Schmitter, P. C. (1974, January). Still the century of corporatism? The Review of Politics, 36(1), 93–94.CrossRefGoogle Scholar
 85. Shakai Hoken Kenkyujo. (Ed.). (1981). Nihon shakai hosho zenshi shiryo dai3kan [Prehistory of Japanese social security] (Vol. 3). Tokyo: Shiseido.Google Scholar
 86. Shakaikyioku Hokenbu. (1928). Kenko Hoken Ho jisshi jokyo hokoku [Report on implementation of the Health Insurance Law] (p. 1). Tokyo: Shakaikyoku Hokenbu.Google Scholar
 87. Shakaikyoku Hokenbu. (Ed.). (1935). Kenko Hoken Ho shiko keika kiroku [Procedure documents for the enforcement of the Health Insurance Law]. Tokyo: Shakaikyoku.Google Scholar
 88. Shimizu, G. (1930). Kenko Hoken Ho teiyo [Summary of the Health Insurance Law]. Tokyo: Nihon Hyoronsha.Google Scholar
 89. Shimizu, G. (1950). Rodo hoken to shakai hosho [Labor insurance and social security] (pp. 9, 28–29, 93). Tokyo: Kawade Shobo.Google Scholar
 90. Shimizu, G. (1952). Kenko Hoken no konjaku [The past and present of the Health Insurance]. Shakai Hoken Jumpo, 337, 6.Google Scholar
 91. Shimizu, G. (1955). Hompo shakai hoken shi no dai 1peji [The first page of the history of Japanese social insurance]. Shakai Hoken Jumpo, 424, 7.Google Scholar
 92. Shugiin. (1982). Teikoku Gikai Shugiin Giji Sokkiroku [Shorthand record of minutes of House of Representatives of the Imperial Diet] 41. Tokyo: Tokyo Daigaku Shppankai.Google Scholar
 93. Sugaya, A. (1977). Nihon iryo seisaku shi [History of Japanese medical policy] (p. 118, 120). Tokyo: Nihon Hyoronsha.Google Scholar
 94. Sugita, Y. (2003). The rise of an American principle in China: A reinterpretation of the first open door notes toward China. In R. Jensen, J. Davidann, & Y. Sugita (Eds.), Trans-Pacific relations: America, Europe, and Asia in the twentieth century. Westport: Praeger.Google Scholar
 95. Suzuki, S. (1995). Kenko hoken kumiai no hattatsu [The development of corporate health insurance associations] (p. 118). Tokyo: Shakai Hoken Shimposha.Google Scholar
 96. Tsuchiana, F. (1981). Kenko Hoken Ho seitei ni tsuite -Jo- [On the enactment of the Health Insurance Law, I]. Keiei Keiri Kenkyu, 27, 17.Google Scholar
 97. Tsuchiana, F. (1990). Shakai seisaku seido shi ron – Rippo shiteki tenkai to seisaku taikei no bunseki [On the history of the social policy system—Analysis of legislative historical developments and the policy system] (pp. 463, 458–459). Kyoto: Keibunsha.Google Scholar
 98. Tsushin Chosakai. (1943). To A shin chitsujo no shiteki hatten [Historical development of the new order in East Asia] (pp. 105–106). Tokyo: Tsushin Chosakai.Google Scholar
 99. Usui, K. (1970). Verusaiyu = Washinton Taisei to Nihon no shihai so [The Versailles/Washington System and Japan’s ruling class]. In B. Hashikawa & S. Matsumoto (Eds.), Kindai Nihon seiji shiso shi II [History of modern Japanese political thought II] (pp. 117–119). Tokyo: Yuhikaku.Google Scholar
 100. Watanabe, F. (1978). Nihon boeki no kozo henka no bunseki – 1tsu no rekishiteki tembo (1) [Analysis of structural changes of Japanese trade—A historical perspective (1)]. Gakushuin Daigaku Keizai Ronshu, 14(2), 73–74.Google Scholar
 101. Yamamoto, Y. (1996). Shakai Kyoku secchi keika ni tsuite – “Shakai gyosei shi josetsu” sono 4 [On the process of establishing the Bureau of Social Affairs—“Introduction to the history of social administration” No. 4]. Tokyo Kasei Daigaku Kenkyu Kiyo, 36(1), 217–220.Google Scholar
 102. Yokoyama, K., & Tada, H. (Eds.). (1993). Nihon shakai hosho no rekishi [History of Japanese social security]. Tokyo: Gakubunsha.Google Scholar
 103. Yoshihara, K., & Wada, M. (1999). Nihon iryo hoken seido shi [The history of Japanese medical insurance systems]. Tokyo: Toyo Keizai Shimposha.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Osaka UniversityOsakaJapan

Personalised recommendations