Advertisement

The Place of Women in Employment: Turkish Case

 • Fatma CesurEmail author
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

The development of a country is bound to most effective utilization of production factors, which are labor, natural resources, capital, and entrepreneurship in all countries in the world. Labor force mostly favors men as distribution is concerned. Until the industrial revolution, the presence of women in the labor market had remained in the secondary place regarding labor force status. The subordinate position of women in the labor market is explained by the traditional division of labor. According to gender-based division of labor in society, basically saying the roles such as bearing a child and growing the baby, and doing the housework are seen as the main duties of women, whereas earning money by working in the market is seen as the duty of men. Gender relations contain an unequal power relationship with male domination and female subordination in most spheres of life. Men and the tasks, functions, and values attributed to them are valued in many aspects higher than women and what is associated with woman. The background of gender equality policies in Turkey is constituted by the Republican reforms. In the years following the foundation of the Republic of Turkey in 1923, a modern state structure was formed on the one hand and an extensive social transformation was realized on the other, with the reforms made in the faith that full equality between women and men should be established. Women’s paid work began with the industrial revolution. As industry evolved, the nature of the employment opportunities for workers who find little; mechanization, increased division of labor and specialization of the labor force in factories, especially on cheap labor needs have increased. Therefore, men as well as women and even children were taken en masse to the industry. Women are seen as cheap labor since the industrial revolution. Women’s labor force participation is prevented by economic and social factors. Economic factors, low wages and lack of social security may specify the form. Social factors are lack of education, patriarchal mentality, and understanding of gender. The joint effect of the rural–urban migration since the 1950s and the limited employment creation capacity of the Turkish economy are seen as reasons of withdrawal of women from the labor force and result in high female silence. In Turkey, rate of female labor force participation is low and gradually decreasing day by day. While the women that are working in agriculture sector without wage and social security are considered to have participated in the labor force, the women in urban areas that are working as housewives are not included in labor work. The women, members of the migrating families due to applied agricultural strategies from rural to urban areas, are being excluded from labor force, since they become housewives when they start to live in urban areas. Unlike the world’s most developed and developing nations, in Turkey our women of traditional role failed to move out of forms of employment. It is a failure to conclude that most of the female workers in Turkey undertake their traditional tasks which are considered as traditionally women’s jobs. Therefore, it can be argued that these implications have not only economic consequences, but also sociological dimensions. The numbers of woman employees in the world have been dramatically increased recently. As seen in Turkey from June 2009 to June 2013 data, it tends to increase in women’s employment is seen that in recent years. Female employment tends to increase in recent years seems to be. 3.4 million women in non-agricultural employment in the sixth month of 2013 was close to 4 million 872 thousand. For 6 years, there has been an increase of around 44%. The last five years of non-agricultural, urban areas in a sense, an increase in the number of working women has been observed in the 1.5 million. The involvement of women in the workforce has been examined in this research. First, women’s position in the workforce has been observed in relation to country development and women’s status in economical and social fields has been mentioned. Second, employment as a term and the importance of women taking part in the business world have been mentioned. Which fields women work in Turkey has been examined, and data from Turkish Statistical Institute (TSI) has been used in this study.

Keywords

Employment Female employment Labor Female labor force Labor force participation rates Labor markets in Turkey 

References

 1. Altan S, Ersöz A (1994) Kadının Çifte yükümlülüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı: 2Google Scholar
 2. Ardıç O (2006) Mikro İktisat, Seçkin Yayıncılık, 4.B, AnkaraGoogle Scholar
 3. Biçerli K (2009) Çalışma Ekonomisi. Beta Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 4. Directorate General on the Status of Women (DGSW) (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü—KSGM) (2000) Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler Ve Kadın İşgücüne Muhtemel Talep, Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. http://www.kandinstatusu.aile.gov.tr
 5. Doğramacı E (1989) Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü. Ankara, İş Bankası YayınlarıGoogle Scholar
 6. Dülger I (1984) Türkiye’de Şehirde Yaşayan Kadınların Siyasi Haklarını Kullanma Eğilimleri. DPT Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 7. Durusoy Öztepe N (2013) Atölyeye Dönüşen Evler: Denizli Tekstil Sektöründe Ev Eksenli ÇalışmaGoogle Scholar
 8. Ersöz GA (1993) Yönetici Kadınların Ve Eşlerinin Ev İçi İş Bölümü Konusundaki Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat FakültesiGoogle Scholar
 9. European Commission (2010) Employment in Europe 2010. Publications Office of the European Union, LuxembourgGoogle Scholar
 10. Hobsbawm EJ (2003) Sanayi Ve İmparatorluk (Trans.: Ersoy A) Ankara: 2.B., Dost Kitabevi YayınlarıGoogle Scholar
 11. Hotar N (2011) Ekonomik Toplumsal Kalkınma ve Kadın İstihdamı, Türk-İş Dergisi, Sayı: 392, Ankara, pp 84–86Google Scholar
 12. International Labour Organization (ILO) (2011) Global Employment Trends. International Labour Office, GenevaGoogle Scholar
 13. Karabıyık I (2012) “Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, CİLT XXXII, Sayı I, İstanbul, pp 231–260Google Scholar
 14. Karakayalı H (2007) Ekonomi Kuramı: Mikro ve Makro Çözümleme, Emek Yayınları, 7.B, ManisaGoogle Scholar
 15. Kızılgöl ÖA (2012) Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi 13(1):88–101Google Scholar
 16. Kocacık F, Gökkaya VB (2005) Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 6(1):195–196, 201Google Scholar
 17. Koray M, Demirbilek S, Demirbilek T (2000) Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği. T.C. Başbakanlık KSGM, AnkaraGoogle Scholar
 18. Kurtsan M (2011) İş Hayatında Kadının Yeri ve Karşılaştığı Engeller. http://www.Ba.Metu.Edu.Tr/Manclub/Yayinlar/Glokal/İnsan_Kaynaklari/Kadin.Html. Accessed 5 May 2016
 19. Özaydın MM (2000) Türkiye ve Avrupa Birliğinde İstihdam Politikalarının Genel Görünümü, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Arayışının Mukayeseli Analizi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Master ThesisGoogle Scholar
 20. Özdemir Z, Yalman G, Bayrakdar S (2012) Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri Örneği, In: International Conference on Eurasian economies, 11–13 October, Almaty-KazakhstanGoogle Scholar
 21. Özmen F (2012) Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3(6):109–130Google Scholar
 22. Republic of Turkey Ministry of Development (Kalkınma Bakanlığı) (2009) Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi, Beşeri Kalkınma Sektörü Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Rapor No: 48508-TrGoogle Scholar
 23. Şahin M (2011) Kayıt Dışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: Türkiye’de Ev-Eksenliçalışma. http://www.Kadininstatusu.Gov.Tr/Upload/Kadininstatusu.Gov.Tr/Mce/Eski_Site/Pdf/Uzmanlik_Tezleri/Sahin_Metin_Tez.Pdf. Accessed 5 May 2015
 24. Tansel A (2002) İktisadi Kalkınma ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye’den Zaman-Serisi Kanıtları ve İllere Göre Yatay Kesit Kestirimleri. ERC working papers in economics, 01/05T, May. (http://Erc.Metu.Edu.Tr/Menu/Series01/0105T.Pdf). Accessed 15 Apr 2015
 25. The Confederation of Turkish Trade Unions (TURK-IS) TÜRK-İŞ (2005) Türkiye’de Emek Piyasasında Kadınların Durumu. Ankara, TÜRK-İŞ YayınlarıGoogle Scholar
 26. Türk Dil Kurumu (TDK) (2005) Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 10. Baskı, AnkaraGoogle Scholar
 27. Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD) (2000) Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşami ve Siyaset, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, Yayın No: TÜSİAD-T/2000-12/290Google Scholar
 28. Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD) (2004) Türkiye’de işgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve işsizlik. İstanbul, TÜSİAD Yayınları, Yayın No: 2004-11/381Google Scholar
 29. Turkish Statistical Institute (TSI) TÜİK (2009) İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-1. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, AnkaraGoogle Scholar
 30. Turkish Statistical Institute (TSI) TÜİK (2010) İstatistik Göstergeler 1923–2009, TÜİK Matbaası, Yayın no: 3493, Aralık 2010, AnkaraGoogle Scholar
 31. Turkish Statistical Institute (TSI) TÜİK (2011a) Kadın İstihdamı Raporu. http://www.tuik.gov.tr. Accessed 1 Sept 2013
 32. Turkish Statistical Institute (TSI) TÜİK (2011b) Hane Halkı İşgücü Araştırması, AnkaraGoogle Scholar
 33. Turkish Statistical Institute (TSI) TÜİK (2013) Hanehalkı Anketi. http://www.tuik.gov.tr. Accessed 1 Sept 2013
 34. United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report (2010). http://www.tr.undp.org. Accessed 20 July 2014
 35. Uysal D (2007). Türkiye’de İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Politikaları Türkiye Ekonomisi Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ed. Ahmet Ay, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya (s: 8; 55–97)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Economics Administrative ScienceTrakya UniversityEdirneTurkey

Personalised recommendations