Advertisement

The Issues that Accountants Need to Pay Attention to in Corporate Social Responsibility Projects

 • Ayşe PamukçuEmail author
 • Ayça Akarçay Öğüz
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

The concept of corporate social responsibility, which has been developing since the 1990s and particularly emphasized recently, includes the responsibilities of the individuals as well as the corporations. Corporations should consider their stakeholders and the whole society in determining their activities, with the consciousness of serving the society. Entities acting with the corporate social responsibility not only contribute to the social welfare but also increase their value to maintain sustainability. As a result of this, a lot of enterprises show interest and take part in many corporate social responsibility projects or support other activities that will benefit the society. Financial position of the firms is an important factor for their responsibility activities. Accounting provides accurate and reliable financial information about the corporations to help the stakeholders with their decisions regarding the entity. Accountants must act socially responsibly in providing the financial information. Due to the increased competition in the business world, a corporation can differentiate from the others by the way it handles the concept of corporate social responsibility. In evaluating the performance of the business operations, in addition to profitability, corporate social responsibility activities also play an important role. Accountants must embrace the concept of corporate social responsibility and adopt it in their practices, since accounting is one of the basic functions of business. While meeting this responsibility, the accountant should contribute to the economic, legal, ethic, and voluntary responsibilities of the corporation. This paper aims to explain the important position of the accountants and how they should act in the corporate social responsibility projects that become an integral part of the entities.

References

 1. 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebiği Resmi Gazete No. 21447 (Accounting System Application general Communiqué Line No 1)Google Scholar
 2. Aktan CC, Börü D (2007) Kurumsal Sosyal Sorumluluk. In: Aktan CC (ed) Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yayınları, İstanbul, pp 11–36Google Scholar
 3. Alparslan A, Aygün M (2013) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 18(1):435–448Google Scholar
 4. Ataman G (2001) İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar & Yeni Yaklaşımlar. Türkmen Kitabevi, İstanbulGoogle Scholar
 5. Ateş BA, Senal S (2012) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 16(1):71–85Google Scholar
 6. Ayhan B (2009) Siyasal İktisat ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Yönetim Araştırmaları Dergisi 9(2):173–187Google Scholar
 7. Balı S, Cinel MO (2011) Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2(4):45–60Google Scholar
 8. Büyükbalkan U (1998) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı, TÜRMOB Yayınları, Yayın No: 46, Ankara, 88Google Scholar
 9. Carroll AB (1999) Corporate social responsibility evolution of a definitional construct. Bus Soc 38(3):268–295CrossRefGoogle Scholar
 10. Çelik A (2007) Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları.Kurumsal sosyal sorumluluk. İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. In: Aktan CC (ed) Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yayınları, İstanbul, pp 61–84Google Scholar
 11. Chandler G (2003) The evolution of business and human rights debate. In: Rory S (ed) Business and human rights. Greenleaf Publishing, LondonGoogle Scholar
 12. Commission of the European Communities (2007) European Parliament Resolution of 13 March on Corporate Social Responsibility. Retrieved from www.europarl.europa.eu/sides. Accessed on 4th Mar 2016
 13. Dinç E, Kaya U (2006) Muhasebe Meslek Mensuplarının “Meslek Ahlak Kuralları” Açısından Hizmet Satın Alanlar Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (MUFAD) 5(17):139–151Google Scholar
 14. Emhan A (2007) Başarılı İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Kavramına Bakış Açısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6(22):247–258. Accessed on http://www.esosder.org. On 5th Apr 2016
 15. Ersöz HY (2007) Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri, Rol ve Önemleri. İstanbul Ticaret OdasıYayınları, İstanbul, Yayın No. 2007-36Google Scholar
 16. Göcenoğlu C, Girgin ZK (2005) Kurumsal Yönetişimin Türkiye’deki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Etkileri. IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi, 13–14 Mayıs 2005, Ankara, 72–79Google Scholar
 17. Güneş R, Otlu F (2002) Muhasebe Uygulayıcılarının Sosyal Sorumluluk Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, Türkiye XXI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum-Muğla, 3Google Scholar
 18. Haftacı V, Soylu K (2008). Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 94Google Scholar
 19. Jamali D, Mirshak R (2007) Corporate social responsibility (CSR): theory and practice in a developing country context. J Business Ethics 72:243–262CrossRefGoogle Scholar
 20. Kaya S (2005, Temmuz) İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve SA 8000 (Social Accountability) Standardı. İzmir Ticaret Odası Bülteni, 15–20. http://www.izto.org.tr/portals. Accessed on 29 July 2016
 21. Kelgökmen D (2010) İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Akademik Bakış 10(1):303–318Google Scholar
 22. Polat KE (2009) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Algılamaları: Biga İİBF Birinci Ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı 147–155Google Scholar
 23. Top S, Öner A (2008) İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4(7):97–110Google Scholar
 24. Türkiye KSS Derneği Bülteni (Ağustos 2008) Turkish Association of Corporate Social Responsibility (August 2008). Retrieved from http://kssd.org/wp-content/uploads/2013/04/2008_Agustos.pdf. Accessed on 15th June 2016
 25. Votav D (1972) Genius became rare: a comment on the doctrine of social responsibility. California Manag Rev 15(2):25–31CrossRefGoogle Scholar
 26. Yarbaşı E (1998) Çevre-İşletme-Maliyet İlişkilerinin Mali Durum Tablolarına Yansıtılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbulGoogle Scholar
 27. Yıldırım O, Çukacı YC (2002) Muhasebe Sürecinde Kamuyu Aydınlatma Açısından Muhasebe Meslek Elemanının Davranışlarının Etik Boyutu ve İzmir İlinde Bir Uygulama, Türkiye XXI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum-Muğla, 6–18Google Scholar
 28. Yıldırım O, Tek N (2004) Finansal Muhasebe, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 16–20Google Scholar
 29. Yılmaz F (2001) Avrupa Birliğinde Muhasebe Uygulamalarında Gelişmeler. XX Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, p 199Google Scholar
 30. Yılmaz Sert N (2012) Türkiye’de Özel Sektörün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışına İlişkin Yarar Algısı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanılması. Online Acad J Informat Technol 3(9):31–50Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Marmara UniversityIstanbulTurkey

Personalised recommendations