Advertisement

Dutch Infrastructure Policies: Changing and Contradictory Policy Arrangements

 • Paul Pestman
Chapter
Part of the Environment & Policy book series (ENPO, volume 24)

Abstract

In this chapter postwar changes in Dutch policy arrangements in the field of transport and infrastructure will be analysed, by considering both the dominant form of policy making and the dominant form of discourse in a given period. Four phases are identified, three of which will be described in section 4.2. The main part of the chapter focuses on recent changes in Dutch infrastructure policies. Since the beginning of the 1990s a number of institutional changes have taken place. Policy making has become more transparent, new actors have been invited to participate and more attention has been paid to communication. At the same time there has been a substantial increase in the resources available for infrastructure and a strong desire to implement a large number of new infrastructure projects as soon as possible. This desire reduces the scope for public participation. These contradictory transformations will be described in section 4.3. In section 4.4 the consequences of these changes will be illustrated by examining three recent policy initiatives. Section 4.5 contains some concluding remarks.

Keywords

Public Participation Spatial Planning Infrastructure Project Economic Affair Policy Field 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aarts, J.H.W.M., J. Huigen and D.H. van der Rijdt (1995), Snelheid van uitvoering onder Tracewet: op weg naar pervertering van de verhouding tussen rijksoverheid en medeoverheden?, Bestuurswetenschappen, 49 (4), pp. 278–292.Google Scholar
 2. Andersson Elffers and Felix (1997), Ruimte voor discussie - evaluatie van de nut-en noodzaakdiscussie Ruimtetekort Mainport Rotterdam, Utrecht: AEF.Google Scholar
 3. Bestuurlijke begeleidingsgroep IVIL (1997), NIL: Integrale Verkenning Infrastructuur ‘De Liemers’, Arnhem: Bestuurlijke Begeleidingsgroep IVIL.Google Scholar
 4. Boom, H. and M. Metze (1997), Slag om de Betuweroute: het spel langs de lijn, Amsterdam: Balans.Google Scholar
 5. De Heer, J.M. (1991), Strategie en verandering in organisaties onder druk: een onderzoek naar het besturen van herpositionering en transitieprocessen in organisaties van Verkeer en Waterstaat, Den Haag: VUGA.Google Scholar
 6. De Waard, R., C.A.M. Luttikhuis and J. Wabeke (1998), Het kleine denken in de grote infrastructuurprojecten, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 79 (4), pp. 13–16.Google Scholar
 7. Hajer, M.A. (1995), The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process, Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 8. Huberts, L.W.J.C. (1988), De politieke invloed van protest en pressie: besluitvormingsprocessen over rijkswegen, Leiden: DSWO Press.Google Scholar
 9. Jonckers Nieboer, J.H. (1938), Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 18321938, Rotterdam: Nijgh and van Ditmar.Google Scholar
 10. Knoester, A. (1989), Economische politiek in Nederland, Leiden: Stenfert Kroese.Google Scholar
 11. Ministerie van Economische Zaken (1976), Economische structuurnota, Den Haag: SDU.Google Scholar
 12. Ministerie van Economische Zaken (1990), Economie met open grenzen, s-Gravenhage: SDU.Google Scholar
 13. Ministerie van Economische Zaken (1995), Ruimte voor regio’s: het ruimtelijkeconomisch beleid tot 2000, Den Haag: SDU.Google Scholar
 14. Ministerie van Economische Zaken (1997), Ruimte voor economische dynamiek: een verkennende analyse van ruimtelijk-economische ontwikkelingen tot 2020, Den Haag: Sdu.Google Scholar
 15. Ministerie van Verkeer and Waterstaat (1981), Structuurschema Verkeer en Vervoer, Dee! E, Den Haag: SDU.Google Scholar
 16. Ministerie van Verkeer and Waterstaat (1988), Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer Dee! A, Den Haag: SDU.Google Scholar
 17. Ministerie van Verkeer and Waterstaat (1990), Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, Dee! D, Den Haag: SDU.Google Scholar
 18. Ministerie van Verkeer and Waterstaat (1992), PKB Betuweroute deel 1, Den Haag: Ministerie van Verkeer and Waterstaat.Google Scholar
 19. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1973), Orienteringsnota, Den Haag: SDU.Google Scholar
 20. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1985), Ruimtelijke Verkenning Hoofd infrastructuur, Den Haag: RPD Google Scholar
 21. Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1988), Vierde Nota Ruimtelijke Ordening deel A, Den Haag: SDU.Google Scholar
 22. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1990), Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, deel 1, Den Haag: SDU.Google Scholar
 23. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1990), Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, deel D, Den Haag: SDU.Google Scholar
 24. Nederland Distributieland (1992), Concurreren met infrastructuur: inhaalplan voor de Nederlandse infrastructuur: baanbreken naar Europa, Den Haag: NDL.Google Scholar
 25. Pestman, P. and J. van Tatenhove (1998), Reflexieve beleidsvoering voor milieu, ruimtelijke ordening en infrastructuur: Nieuwe initiatieven nader beschouwd, Beleidswetenschap, 12 (3), pp. 254–272.Google Scholar
 26. Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (1970a), Advies inzake het betrekken van de bevolking bij de vorming van het ruimtelijk beleid, uitgebracht aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Den Haag: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 27. Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (1970b), Advies over de openbaarheid bij de voorbereiding van het regeringsbeleid inzake de ruimtelijke ordening, Den Haag: SDU.Google Scholar
 28. Van Delden, A.T. (1985), Adviesorganen, R.B. Andeweg, A. Hoogerwerf and J.J.A. Thomassen, eds., Politiek in Nederland, Alphen/Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, pp. 148–177.Google Scholar
 29. Van Enthoven, G.M.W. (1996), Infralab, impuls voor open planvorming en creativiteit Bestuurskunde5(8), pp. 392–399. Google Scholar
 30. Van der Cammen, H. and L.A. de Klerk (1993), Ruimtelijke ordening: van plannen komen plannen, de ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland, Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
 31. Veldboer, L. (1996), De inspraak voorbij: ervaringen van burgers en lokale bestuurders met nieuwe vormen van overleg, Amsterdam: [PP.Google Scholar
 32. VERM (1997), Eindverslag werkateliers (VERM), Den Haag: Projectgroep VERMGoogle Scholar
 33. VERM (1997), Verkenningsfase Ruimtetekort Mainport Rotterdam, Den Haag: Projectgroep VERM.Google Scholar
 34. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1994), Besluiten over grote projecten, Den Haag: SDU.Google Scholar
 35. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998), Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek, Den Haag: SDU.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2000

Authors and Affiliations

 • Paul Pestman

There are no affiliations available

Personalised recommendations