Advertisement

De Depreciatie Van De Nederlandsch-Indische Gulden in 1936

 • L. Willem Korthals Altes

Abstract

In juli 1937 schreef W.M.F. Mansvelt in het voorwoord van een publikatie van het Centraal Kantoor voor de Statistiek (C.K.S.) over de depressie in Nederlandsch- Indië dat deze voorbij scheen (Depressie 1937). In dat zelfde jaar noemde hij elders (Prijsniveau 1937: 1) de prijsbeweging die verband hield met de goudwaardeverandering van de gülden een rimpel in de grote golfbeweging, waarmee hij vermoedelijk niet de Kondratieffgolf, maar de conjunctuurbeweging op kortere termijn bedoelde. Dit artikel beoogt enige kanttekeningen te plaatsen bij de vraag welke roi de goudwaarde1 van de gülden kan hebben gespeeld bij het conjunctuurverloop in Nederlandsch-Indië in de jaren dertig. Dit zal gebeuren aan de hand van een vergelijking van de ontwikkeling van verschillende economische variabelen in Nederlandsch- Indië en in enkele andere landen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliografie

 1. Aldcroft, H. 1977 From Versailles to Wall Street 1919–1929, London: Allen Lane.Google Scholar
 2. Annuaire International 1934 Annuaire International de Statistique Agricole, 1933/’34, 1937/’38, Rome. 1938Google Scholar
 3. Annuaire Statistique 1932 Annuaire Statistique de la Société des Nations, 1931/’32, 1936/’37, 1937 1938/’39, Genève. 1939Google Scholar
 4. Creutzberg, P. 1975a ‘Indonesia’s Export Crops 1816–1940’, Changing Economy in Indonesia, deel 1, Den Haag: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 5. Creutzberg, P. 1975b Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië 3:7, Groningen: Tjeenk Willink. DepressieGoogle Scholar
 6. Creutzberg, P. 1937 ‘De depressie in Nederlandsch-Indië; Conjunctuurverloop 1929–1936’, Korte Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 9, Batavia.Google Scholar
 7. Economisch Weekblad 1931–1937 Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië, Batavia: Kolff en Co.Google Scholar
 8. Gelderen, J. Van 1937 ‘The economic position of the Netherlands East Indies since the depreciation of the guilder’, Financial and Economic Review of the Statistical Department of the Amsterdamsche Bank N. V, Amsterdam: Van Mantgem. HandelsstatistiekGoogle Scholar
 9. Gelderen, J. Van 1942 Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1940, deel 3, Batavia: Kolff en Co.Google Scholar
 10. Handelsvereeniging Batavia 1931 Verslag van de Handelsvereeniging te Batavia, Batavia: Kolff en Co.Google Scholar
 11. Hart, H.M.J. 1937 ‘Prijs- en loonniveau in Nederlandsch-Indië’, Economisch Statistische Berichten 22: 748–751, Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar.Google Scholar
 12. Herstel wereldhandel 1936 ‘Het herstel van den wereldhandel in 1935’, Economisch Statistisch Maandbericht 1: 50/51.Google Scholar
 13. Historical Statistics 1960 Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957, Washington D.C.Google Scholar
 14. Historische Prijzen 1938 ‘Historische Prijzen in Nederlandsch-Indië sedert 1825’, Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 165, Batavia.Google Scholar
 15. Javabode 1936 Javabode, Batavia.Google Scholar
 16. Kindleberger, C.P. 1973 The World in Depression 1929–1939, London: Allen Lane en The Penguin Press.Google Scholar
 17. Klein, B.H. 1959 Germany’s Economic Preparations for War, Cambridge (Mass.).Google Scholar
 18. Landbouwexportgewassen 1938 ‘De landbouwexportgewassen van Nederlandsch-Indië in 1937’, Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 157, Batavia.Google Scholar
 19. Mitchell, B.R. 1962 Abstracts of British Historical Statistics, Cambridge.Google Scholar
 20. Polak, J.J. 1943 The National Income of the Netherlands Indies 1921–1939, New York.Google Scholar
 21. Prijsniveau 1937 ‘Prijsniveau in Nederlandsch-Indië’, Korte Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 12, Batavia.Google Scholar
 22. Prijsniveau 1938 ‘Prijsniveau Nederlandsch-Indië 1929-Mei 1938’, Korte Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 18, Batavia.Google Scholar
 23. Schölte, G. 1939 ‘De ruilvoet van Nederlandsch-Indië in de jaren 1928–1938’, Koloniale Studien 23: 326–339, Batavia.Google Scholar
 24. Statistisch Jaaroverzicht 1931–1940 ‘Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië over 1940’, Indisch Verslag, deel 2, Batavia, Landsdrukkerij.Google Scholar
 25. Tekst Verslag 1931–1940 ‘Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië’, Indisch Verslag, deel 2, Batavia, Landsdrukkerij.Google Scholar
 26. Uitvoer 1937 ‘Uitvoer van de voornaamste produkten van Nederlandsch-Indië sedert 1928’, Korte Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, No. 7, Batavia.Google Scholar
 27. Verslag Javasche Bank 1937 Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Com- missarissen over het 109e boekjaar 1936–1937.Google Scholar
 28. Zeventig Jaren 1970 1899–1969: Zeventig Jaren Statistiek in Tijdreeksen, Den Haag, Staatsuitgeverij.Google Scholar

Copyright information

© Uitgeverij Martinus Nijhoff B.V., The Hague 1979

Authors and Affiliations

 • L. Willem Korthals Altes

There are no affiliations available

Personalised recommendations