Advertisement

Why the Czech Republic Does Not (Yet) Recognize Corporate Criminal Liability: A Description of Unsuccessful Law Reforms

 • Jiří JelínekEmail author
 • Karel Beran
Chapter
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 9)

Abstract

This chapter aims to describe recent efforts to introduce corporate criminal liability rules in the Czech Republic. The structure of the chapter was supposed to follow a questionnaire sent to all national reporters to the 2010 International Congress of Comparative Law on that topic. If we had strictly adhered to the questionnaire, however, our report and this chapter would have contained just one paragraph with the following response: No, Czech law does not recognize corporate criminal or quasi-criminal liability; it is hard to predict whether corporate criminal or quasi-criminal liability legislation will be adopted in the foreseeable future; and, thus, questions about the concept of liability and the structure of liability principles are inapplicable.

Keywords

Czech Republic Criminal Offense Criminal Code Legal Person International Treaty 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Beran, K. (2006), Právnické osoby veřejného práva (Public Law Legal Persons), Prague. [cited as Beran 2006a]Google Scholar
 2. Beran, K. (2006), ‘Proč není stát právnickou osobou’ (Why the State is Not a Legal Person), Právní rozhledy 7, 255. [cited as Beran 2006b]Google Scholar
 3. Čečot, V. and I. Segeš (2001), ‘Trestná zodpovednosť právnických osób?’ (Corporate Criminal Liability?), Justičná revue 1, 19.Google Scholar
 4. Čentéš, J., J. Palkovič, and Z. Štoffová (2001), ‘Trestná zodpovednosť právnických osób’ (Corporate Criminal Liability), Justičná revue 4, 416.Google Scholar
 5. Čentéš, J., J. Palkovič, and Z. Štoffová (2002), ‘Trestná zodpovednosť právnických osób v slovinskom právnom poriadku’ (Corporate Criminal Liability in Slovenian Law), Trestní právo 5, 8.Google Scholar
 6. Čentéš, J. and Z. Štoffová (2001), ‘Trestná zodpovednosť právnických osób v Belgicku’ (Corporate Criminal Liability in Belgium), Justičná revue 10, 990.Google Scholar
 7. Doelder de, H. (1994), ‘Kriminalizace korporativního chování, možnosti trestního postihu korporace’ (The Criminalisation of Corporate Behavior and Possibilities of Criminal Sanctions for Corporations), in: V. Kratochvíl (ed.), Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě, Brno, 60.Google Scholar
 8. Fisse, B. and J. Braithwaite (1993), Corporations, Crime and Accountability, Cambridge.Google Scholar
 9. Huber, B. (2000), ‘Trestní odpovědnost korporací’ (Corporate Criminal Liability), Trestní právo 9, 2.Google Scholar
 10. Hurdík, J. (1996), ‘Trestní odpovědnost právnických osob?’ (Corporate Criminal Liability?), Časopis pro právní vědu a praxi 1, 28.Google Scholar
 11. Jalč, A. (2005), ‘Korupcia – trestnoprávny vývoj, rekodifikácia a trestná zodpovednosť právnických osob’ (Corruption – Developments and Re-Codification of Criminal Law and Corporate Criminal Liability), Justičná revue 1, 1.Google Scholar
 12. Janda, P. (2006), ‘Trestní odpovědnost právnických osob’ (Corporate Criminal Liability), Právní fórum 5, 168.Google Scholar
 13. Jelínek, J. (2007), Trestní odpovědnost právnických osob (Corporate Criminal Liability), Prague.Google Scholar
 14. Král, V. (2002), ‘K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy’ (On Corporate Criminal Liability – The Basis, Content and System of the Current Legislation), Trestněprávní revue 8, 221.Google Scholar
 15. Kratochvíl, V. (1999), ‘Jednání za jiného – možná cesta k trestní odpovědnosti právnických osob?’ (Acting on Behalf of Another Person – a Possible Way towards Corporate Criminal Liability?), in: V. Kratochvíl (ed.), Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě, Brno, 88.Google Scholar
 16. Kratochvíl, V. (2002), ‘Trestní odpovědnost právnických osob a jednání za jiného (Stav de lege lata, de lege ferenda v České republice a Slovenské republice)’ (Corporate Criminal Liability and Acting on Another Person’s Behalf – The Current and Desirable Situation in the Czech and Slovak Republics), Právny obzor 4, 365.Google Scholar
 17. Kratochvíl, V. and M. Löff (2003), Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob (Economic Criminal Law and Corporate Criminal Liability), Acta Universitatis Brunensis – Iuridica No. 272, Brno.Google Scholar
 18. Madliak, J., V. Porada, and E. Bruna (2006), ‘Niekoĺko úvah o trestnej zodpovednosti právnických osób v podmienkach SR’ (Several Thoughts on Corporate Criminal Liability in the Slovak Republic), Karlovarská právní revue 3, 26.Google Scholar
 19. Musil, J. (1995), ‘Trestní odpovědnost právnických osob v novém francouzském trestním zákoníku’ (Corporate Criminal Liability in the New French Criminal Code), Kriminalistika 4, 305.Google Scholar
 20. Musil, J. (1998), ‘Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání’ (Corporate Criminal Liability: Historical Development and International Comparison), in: J. Musil and M. Vanduchová (eds.), Pocta Otovi Novotnému, Praha, 76.Google Scholar
 21. Musil, J. (2000), ‘Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne?’ (Corporate Criminal Liability: Yes or No?), Trestní právo 7, 2.Google Scholar
 22. Musil, J., H. Prášková, and F. Faldyna (2001), ‘Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda’ (Thoughts on Corporate Criminal Liability de Lege Ferenda), Trestní právo 3, 6.Google Scholar
 23. Novotný, O. (1997), ‘O otázkách hospodářského trestního práva’ (Economic Criminal Law Matters), Právní praxe 6, 375.Google Scholar
 24. OECD 2009, Czech Republic: Phase 2: Follow-up Report on the Implementation of the Phase 2 Recommendations: Application of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Revised Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions, February 13, 2009. Paris.Google Scholar
 25. Pieth, M. (2007), ‘Article 2 – The Responsibility of Legal Persons’, in: M. Pieth, L. Low, and P. Cullen (eds.), The OECD Convention on Bribery: A Commentary, Cambridge, 7.Google Scholar
 26. Pipek, J. (2004), ‘Princip ne bis in idem v konkurenci jurisdikcí’ (The Ne Bis in Idem Principle in a Clash of Jurisdictions), Trestněprávní revue 4, 97.Google Scholar
 27. Pipek, J. and M. Bartošíková (1999), ‘Vztah obchodněprávní a trestněprávní odpovědnosti statutárních orgánů a členů statutárních orgánů’ (The Relation between Commercial and Criminal Liability of Statutory Bodies and Members Thereof), Právní praxe v podnikání 1, 1.Google Scholar
 28. Príbelský, P. (2007), ‘Trestná zodpovednosť právnických osob v Rakúsku’ (Corporate Criminal Liability in Austria), Trestněprávní revue 1, 12.Google Scholar
 29. Šámal, P. (2002), ‘K úvodním ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona’ (On the Initial Provisions of the Prepared Criminal Code Re-Codification), Trestněprávní revue 12, 349.Google Scholar
 30. Šámal, P., F. Púry, A. Sotolář, and I. Štenglová (2001), Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice (Business and Economic Crime in the Czech Republic), Prague.Google Scholar
 31. Solnař, V., J. Fenyk, and D. Císařová (2003), Základy trestní odpovědnosti (The Basis of Corporate Criminal Liability), 2nd edn, Prague.Google Scholar
 32. Teryngel, J. (1996), ‘Ještě k rozlišení odpovědnosti právnických a fyzických osob’ (Thoughts on Distinguishing the Liability of Legal and Natural Persons), Trestní právo 12, 9. [cited as Teryngel 1996a]Google Scholar
 33. Teryngel, J. (1996), ‘K trestní odpovědnosti právnických osob a osob za ně jednajících’ (On Corporate Criminal Liability and the Liability of Persons Acting on Their Behalf), Trestní právo 1, 15. [cited as Teryngel 1996b]Google Scholar
 34. Vaníček, D. (2006), ‘Trestní sankce ukládané právnickým osobám’ (Criminal Penalties for Legal Persons), Trestní právo 7, 12.Google Scholar
 35. Vantuch, P. (2003), ‘K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob’ (On the Corporate Criminal Liability Bill), Trestní právo 3, 2.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Head of the Department of Criminal LawCharles UniversityPragueCzech Republic
 2. 2.Department of Legal TheoryCharles UniversityPragueCzech Republic

Personalised recommendations