Advertisement

The Implementation of the European Landscape Convention in Poland

 • Anna MajchrowskaEmail author
Chapter
Part of the Landscape Series book series (LAEC, volume 13)

Abstract

This chapter aims to examine the implementation of the European Landscape Convention (ELC) in Poland and related landscape issues. Legislative Acts and national policy documents are analysed, and a review of scientific literature is undertaken. It is found that Poland has neither its own legal definition of the term ‘landscape’ nor regulations specifically oriented towards landscape and the ELC. The term ‘landscape’ is found in a number of laws pertaining to various sectors: environment and nature protection, culture and national heritage, and spatial planning. No specific national landscape policy document has been drawn Open image in new window up, but there is a wide range of sectorial policy documents that address landscape and the ELC directly or indirectly. Although study of landscapes is one of the traditional themes of geographical research in Poland, research on Landscape Quality Objectives is at its initial stage. With respect to public participation, since Poland acceded to the European Union (EU) in 2004, its laws on public participation have been evolving in order to adjust to the EU’s legal regulations. However, law enactment alone does not instantly create new good practices of public participation nor does it eradicate bad habits that have formed in earlier years.

Keywords

European Landscape Convention Landscape policy Landscape research Participatory landscape decision-making 

References

 1. Baranowska-Janota M, Marcinek R, Myczkowski Z (2004) Czerwona Księga Krajobrazu Polski. Projekt pilotażowy tematu. Kraków (manuscript)Google Scholar
 2. Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce (sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego): Raport krajowego sekretariatu Habitat. (2003) http://www.spatium.uni.lodz.pl/bariery_i_problemy_gospodarki_przestrzennej_w_polsce.pdf. Accessed 27 Oct 2009
 3. Bogdanowski J (1983) Wprowadzenie do regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego. Wiad Ekol 29:183–197Google Scholar
 4. Bogdanowski J (1990) Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno – krajobrazowych (JARK – WAK) w studiach i projektowaniu. Politechnika Krakowska, KrakówGoogle Scholar
 5. Cichocki Z, Sienkiewicz J (2006) Prawno-planistyczne narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu w aspekcie wymogów wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Prze-strzennego, WrocławGoogle Scholar
 6. Council of Europe (2000). European Landscape Convention, Florence, 20.X.2000. ETS No. 176. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm. Accessed 27 Oct 2009
 7. Drużkowski M (2006) Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno-krajobrazowych). Probl Ekol Krajobrazu 16/1:61–68Google Scholar
 8. Dziennik Ustaw (1997) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dziennik Ustaw, 1997 nr 78 poz. 483. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. Accessed 1 Jun 2010
 9. Dziennik Ustaw (2000a) Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio-nalnego. Dziennik Ustaw, 2000 nr 48 poz. 550. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000480550+2003%2401%2401&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 10. Dziennik Ustaw (2000b) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dziennik Ustaw, 2000 nr 109 poz. 1157. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20001091157&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 11. Dziennik Ustaw (2001a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw, 2001 nr 62 poz. 627. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620627+2003%2407%2411&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 12. Dziennik Ustaw (2001b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dziennik Ustaw, 2001 nr 115 poz. 1229. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229+2002%2401%2401&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 13. Dziennik Ustaw (2003a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik Ustaw, 2003 nr 80 poz. 717. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030800717+2003%2407%2411&type=1. Accessed 1 Jun 2010
 14. Dziennik Ustaw (2003b) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dziennik Ustaw, 2003 nr 162 poz. 1568. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031621568&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 15. Dziennik Ustaw (2004) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw, 2004 nr 92 poz. 880. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 16. Dziennik Ustaw (2006) Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dziennik Ustaw, 2006 nr 14 poz. 98. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20060140098&type=2. Accessed 1 Jun 2010
 17. Dziennik Ustaw (2008) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dziennik Ustaw, 2008 nr 199 poz. 1227. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081991227&type=3. Accessed 1 Jun 2010
 18. EC (2001) Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. Official Journal of the European Communities, L 197, 21/07/2001, 30–37. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF. Accessed 6 May 2010
 19. EC (2003a) Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC. Official Journal of the European Union, L 041, 14/02/2003, 26–32. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN:PDF. Accessed 6 May 2010
 20. EC (2003b) Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC. Official Journal of the European Union, L 156, 25/06/2003, 17-25. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0017:0024:EN:PDF. Accessed 6 May 2010
 21. EC (2006) Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) 1260/1999. Official Journal of the European Union, L 210, 31/7/2006, 25-78. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:EN:PDF. Accessed 7 May 2010
 22. EEC (1985) Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. Official Journal, L 175, 05/07/1985, 40–48. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:EN:HTML. Accessed 6 May 2010
 23. Ekomuzea (n.d.) Fundacja Partnerstwo dla środowiska. http://www.ekomuzea.pl/. Accessed 29 Oct 2009
 24. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (2008) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/PE_KPZK_STYCZEN_z_ERRATA_NA_STRONIE.pdf. Accessed 1 Jun 2010
 25. Główny Urząd Statystyczny (2008) Ochrona środowiska 2008. Warszawa. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_RLS_ochrona_srodowiska_2008r.pdf. Accessed 25 Oct 2009
 26. Kasprzyk M, Kupper D, Kiejzik-Głowińska M, Machińska H, Pchałek M, Roggenbuck A, Serwecińska D, Strumińska M, Trojanowska K, Wiśniewska M (2007) Jakość konsultacji społecznych w Polsce: Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne. WWF Polska. http://wwf.pl/informacje/publikacje/fundusze_ue/jakosc_konsultacji.pdf. Accessed on 28 Oct 2009
 27. Kistowski M, Lipińska B, Korwel-Lejkowska B (2005) Studium ochrony krajobrazu województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/studium_ochr_krajobr_Pomorza_22-06-07_A.pdf. Accessed 6 Apr 2009
 28. Kondracki J (1960) Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce. Prz Geogr 30:1–2Google Scholar
 29. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań (2003) http://wwf.pl/informacje/publikacje/natura/strategia_roznorodnosc_biologiczna.pdf. Accessed 9 Jun 2010
 30. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (2007) Stan krajowej ewidencji i rejestru zabytków na 31 grudnia 2007. http://www.kobidz.pl/app/site.php5/Show/386.html. Accessed 6 Apr 2009
 31. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (2008) Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków – charakterystyka. http://www.kobidz.pl/app/site.php5/getFile/13292. Accessed 3 Nov 2009
 32. Łuczyńska-Bruzda M, Malinowska H (1996) Zarys koncepcji krajowego systemu ochrony zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce: Wstępny wniosek dla Centralnego urzędu planowania do Strategii rozwoju i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Krajobrazy 16(28):21–40Google Scholar
 33. Michałowski A (1996) Ochrona krajobrazu wyzwaniem XXI wieku w Polsce. Krajobrazy 16(28):11–20Google Scholar
 34. Ochrona krajobrazu, implementacja Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (n.d.) http://mobi.mos.gov.pl/g2/big/2009_03/712e0af3b3c085208a14dca894f750ed.pdf. Accessed 30 Oct 2009
 35. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010 (2002) Ministerstwo Środowiska. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/36383d1a880bbc0b65d0a1c501571e73.pdf. Accessed 9 Jun 2010
 36. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 (2008) Ministerstwo Środowiska. http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf. Accessed 9 Jun 2010
 37. Program Greenways w Polsce (n.d.) Fundacja Partnerstwo dla środowiska. http://www.greenways.pl/. Accessed 29 Oct 2009
 38. Richling A, Dąbrowski A (1995) Mapa 53.1: Typy krajobrazu naturalnego. Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, WarszawaGoogle Scholar
 39. Solon J (2008) Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. Prz Geogr 80:39–54Google Scholar
 40. Solon J, Richling A (1996) Ekologia krajobrazu. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 41. Sowińska B, Chmielewski TJ (2007) Polish experience in landscape quality objective identification on the example of the Roztocze–Solska Forest Biosphere Reserve. In: 5th meeting of the workshops of the council of Europe for the implementation of the European Landscape Convention, landscape quality objectives: from theory to practice, Girona, Spain, 28–29 September 2006. European spatial planning and landscape, 84. Council of Europe Publishing, Strasbourg, pp 87–95Google Scholar
 42. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007–2013 (z elementami prognozy do roku 2020) (2005) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/rolnictwo.pdf. Accessed 9 Jun 2010
 43. UNECE (1998) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters done at Aarhus, Denmark on 25 June 1998. United Nations Economic Commission for Europe. http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm. Accessed 11 Mar 2010

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Physical GeographyUniversity of LodzLodzPoland

Personalised recommendations