Advertisement

Het populaire kind

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Kinderen verschillen in de mate waarin zij door anderen worden gewaardeerd. Zo zijn er kinderen die veel waardering ontvangen en kinderen die weinig of geen waardering krijgen. Het verschil in waardering wordt vooral veroorzaakt door het gedrag. Zo zijn populaire kinderen sociaal, empatisch en open, terwijl niet-gewaardeerde kinderen agressief, sociaal angstig en in zichzelf gekeerd zijn. De meeste kinderen bevinden zich tussen deze twee uitersten in. Populaire kinderen zijn niet alleen sociaal, maar hebben ook veel invloed op anderen. Er bestaan drie verschillende typen populaire kinderen: het alom gewaardeerde kind, het kind dat door de groep wordt gezien als leider en het dominante, invloedrijke kind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations