Advertisement

De sociaal-economische situatie (SES)

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Gezinnen staan op verschillende treden van de sociaal-economische ladder. Voor de ontwikkeling van kinderen maakt het veel uit of het gezin hoog of laag staat op deze ladder. De sociaal-economische positie wordt meestal bepaald aan de hand van het beroep van de vader of de opleiding van de ouders. Het blijkt dat er een grote kloof gaapt in welstand tussen de hoogste en laagste sociaal-economische positie. Dat heeft invloed op de sociale ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie hebben meer kans te ontsporen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations