Advertisement

De school

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Een school is niet alleen van belang voor de cognitieve ontwikkeling, maar heeft ook grote invloed op de sociale ontwikkeling. Kinderen brengen dagelijks niet alleen veel tijd door met leeftijdgenoten en leerkrachten om te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het maakt veel uit hoe de relaties zijn met klasgenoten en leerkrachten. Ook draagt een klasklimaat waarin leerlingen zich thuis voelen, persoonlijke ervaringen uitwisselen, goed met elkaar en met de leerkracht kunnen opschieten bij in de sociale ontwikkeling van kinderen. Verder doet het schooltype ertoe. Scholen waarin leerlingen niet alleen als een cijfer worden gezien, waar respect is voor hen, naar hen wordt geluisterd, waar mogelijk wordt overlegd en waar zo weinig mogelijk wordt gestraft, bevorderen ook de sociale ontwikkeling van kinderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations