Advertisement

De invloed van het gezin

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

De eerste en belangrijkste omgeving van het kind wordt gevormd door de ouders. Hun invloed op de sociale ontwikkeling van het kind is groot. De wijze waarop zij hun kind opvoeden, is beslissend in de eerste jaren, maar werkt ook door in latere jaren. In grote lijnen valt de opvoeding te typeren aan de hand van drie basiskenmerken, met elk twee negatieve polen: te veel respectievelijk te weinig ondersteunen, controleren en respecteren (autoritatief opvoeden). Om vooral de sociale ontwikkeling te stimuleren, zijn de volgende aspecten van belang: reguleren, warmte en respons. Negatief werken agressie, liefdeloosheid, maar ook te veel toegevendheid. Niet alleen het optreden van de ouders is hier van belang, maar ook de wijze waarop het gezin als geheel functioneert (cohesief of los zand) en de rol van de broers en zussen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations