Advertisement

Adviezen voor ouders en leerkrachten

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Ouders en leerkrachten kunnen veel doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Ouders kunnen bijdragen door een opvoeding waarin de volgende vijf elementen voorkomen: ondersteuning, respect, openheid, sturen zonder straffen, consequent en duidelijk handelen. Specifieker gericht op de sociale ontwikkeling zijn de volgende kenmerken: bevorderen van sociale contacten met leeftijdgenoten, leren oog te hebben voor een ander, leren zich te beheersen, leren te overleggen en leren conflicten op te lossen. De school en leerkrachten kunnen eveneens helpen de sociale ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Dat kan door te zorgen voor een veilig klimaat op school en in de klas, de leerlingen serieus te nemen en te respecteren, door samen omgangsregels op te stellen en door sociale activiteiten (toneel, sport, excursies) te stimuleren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations