Advertisement

Kinderen met antisociaal gedrag

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Waar prosociaal gedrag aan het ene uiteinde staat, staat aan de andere kant het antisociale gedrag. Deze kinderen zijn tegendraads, opstandig, bazig, agressief, houden zich niet aan de regels en houden geen rekening met andere kinderen. Ook komen gedragingen voor als liegen, stelen, vechten en bedreigen. In dit hoofdstuk staat agressie centraal als dominantste kenmerk van antisociaal gedrag. Er bestaan meerdere vormen van agressie, zoals directe en indirecte agressie. Een veelgebruikte indeling is ook reactieve en proactieve agressie. De oorzaken van agressief gedrag zijn velerlei. Enerzijds is dat de manier van opvoeden (agressief, ongeïnteresseerd, toegevend), anderzijds speelt de aanleg een rol (impulsiviteit, drift, genen, brein). Verder zijn ook de maatschappelijke factoren van invloed (laag inkomen, lage opleiding, achterstandswijk).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations