Advertisement

Gepeste kinderen

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Hoewel pesten de laatste decennia veel aandacht heeft gekregen, komt het nog steeds voor. Pesten is een hardnekkig probleem dat verschillende vormen kan aannemen: fysiek (slaan), verbaal (schelden), indirect (negeren) en digitaal (kwetsende berichten sturen; cyberpesten). Eén op de tien kinderen wordt erg vaak gepest. Het zijn dikwijls kwetsbare en onzekere kinderen die zich angstig gedragen en veel piekeren die het slachtoffer zijn. Maar ook kinderen met fysieke problemen of handicaps zijn vaak het doelwit. De gevolgen van het pesten zijn indringend en doen zich voor op meerdere terreinen: negatieve gevoelens (verdriet), sociaal isolement (eenzaamheid), psychische problemen (depressie) en fysieke problemen (slapeloosheid). Pesten doet zich vooral voor op school. Daar zijn de laatste jaren meerdere antipestprogramma’s ontwikkeld. Helaas blijkt maar een heel klein deel effectief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations