Advertisement

Afgewezen kinderen

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Aanhoudende afwijzing is één van de negatiefste ervaringen bij kinderen. Afwijzing door leeftijdgenoten komt hard aan. In dit hoofdstuk gaat het vooral om de vraag waarom kinderen elkaar soms afwijzen en wat de gevolgen zijn. Afgewezen kinderen ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld, raken gemakkelijk eenzaam, worden depressief en komen vaak tot afwijkend gedrag. Waarom worden kinderen eigenlijk afgewezen? Dat heeft vooral te maken met hun gedrag. Kinderen met teruggetrokken, agressief of sociaal onhandig gedrag hebben meer kans op afwijzing. Of dit gedrag oorzaak of gevolg is van afwijzing, is moeilijk te bepalen. In elk geval is er een wisselwerking. De wortels van de afwijzing liggen dikwijls in het gezin. Kinderen die door hun ouders worden afgewezen, leren niet hoe je op een normale manier met elkaar omgaat. Dat geldt ook voor overbeschermde kinderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations