Advertisement

Het sociale ontwikkelingstraject

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Sociale vaardigheden zijn onmisbaar om goed te kunnen functioneren in de omgang met anderen. Het gaat vooral om aspecten als het aangaan en onderhouden van relaties, rekening houden met anderen, situaties goed kunnen aanvoelen, maar ook om te kunnen samenwerken en overleggen. Kinderen met deze kenmerken noemen we sociaal competente kinderen. Zij hebben meer kans op een positieve ontwikkeling, hebben meer vrienden, krijgen meer waardering, doen het op school beter en hebben minder kans op probleemgedragingen, zoals agressie en eenzaamheid. De sociale ontwikkeling begint al vroeg na de geboorte. Van een egocentrisch kind verandert het steeds meer in een sociaal kind, mits het door de opvoeders goed wordt begeleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations