Advertisement

6 De prijs van dure geneesmiddelen

  • Marcel Levi

Samenvatting

Met de snel toenemende mogelijkheden voor betere behandeling van ziekten is het steeds meer de vraag of de maatschappij in staat en bereid is de stijgende kosten daarvan te dragen. Het debat spitst zich momenteel toe op de (extreem) dure nieuwe geneesmiddelen, die in toenemende mate andere vormen van zorg in ziekenhuizen verdrukken. Het is ook weinig transparant hoe de prijzen van deze geneesmiddelen tot stand komen en men kan zich afvragen of dat niet roept om sterkere regulatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marcel Levi
    • 1
  1. 1.AmsterdamNederland

Personalised recommendations