Advertisement

Samenvatting

  • Ian Leistikow

Samenvatting

Met dit boek wil ik de kennis en ervaring delen die ik de afgelopen jaren heb mogen opdoen en zorgverleners concrete handvatten geven om ongewenste uitkomsten te vermijden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Ian Leistikow
    • 1
  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations