Advertisement

Praktische handreikingen voor speciale thema’s

  • Tineke van den Berg
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan speciale thema’s rondom kinderen en scheiding centraal, met suggesties om deze met hen te bespreken tijdens individuele contacten. Het zijn niet de direct voor de hand liggende onderwerpen, maar wel de onderwerpen waar kinderen mee te maken krijgen of last van kunnen hebben. De gesprekssuggesties zijn bedoeld als leidraad om een ingang te krijgen bij kinderen en te horen of een thema leeft en hoe zij ermee omgaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke van den Berg
    • 1
  1. 1.!JES jij en scheidenZwolleNederland

Personalised recommendations