Advertisement

Verandering in de kinderbescherming; de ontwikkeling van het kind staat nu centraal

  • Wim Slot
Chapter
  • 474 Downloads

De kinderbeschermingsmaatregel die het meest wordt uitgesproken is de ondertoezichtstelling (OTS). Zo’n tienduizend kinderen worden jaarlijks onder toezicht gesteld. Een OTS kan opgelegd worden ‘indien een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd…’ (Lid 1 Art. 254 BW 1). Althans, dat is de formulering zoals die de afgelopen twintig jaar gold. Bij de wetswijziging per 1 januari 2015 is de grond voor een OTS echter anders verwoord. De verschillen tussen de oude en de nieuwe wettekst duiden op een verandering in de kijk op de kinderbescherming.

Om die verschuiving in beeld te brengen gaan we eerst terug naar 1995. De wet die voor die tijd van kracht was, sprak nog over ‘een bedreiging met geestelijke of lichamelijke ondergang’. Dat was een wel erg gedateerde formulering die in de lopende jurisprudentie al niet meer werd gebruikt. De Hoge Raad stelde bijvoorbeeld al in 1967: ‘Voor het uitspreken van de...

Literatuur

  1. Montfoort, A. M. van, & Slot, N. W. (2009). Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. Versie 3. mmv N.A.M. Perquin, en M. Lever. Utrecht: Mogroep Jeugdzorg.Google Scholar
  2. Slot, N. W., Theunissen, A., Esmeijer, F. J., & Duivenvoorden, Y. (2002). 909 Zorgen. Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: VU, afdeling Orthopedagogiek.Google Scholar
  3. Zijlstra, E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Groningen: Universiteit van Groningen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Wim Slot
    • 1
  1. 1.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations