Advertisement

Het beroep van diëtist; positie, beroepsuitoefening en taken

 • M. Former-BoonEmail author
Chapter
 • 2.4k Downloads

Samenvatting

Het werkterrein van diëtisten is uiteenlopend; het varieert van gezondheidszorgsector en bedrijfsleven tot onderzoek en onderwijs. Diëtisten werken zowel in de voedingsadvisering als in de dieetadvisering en productontwikkeling. De taken en competenties staan beschreven in het Beroepsprofiel dat door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is opgesteld.

De diëtist is als paramedicus gespecialiseerd op het gebied van voeding in de relatie tot ziekte. De titel diëtist is wettelijk beschermd. Diëtisten kunnen zich vrijwillig registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Diëtisten zijn in staat op basis van wetenschap te handelen en passen waar mogelijk de principes van ‘evidence-based practice’ toe. Ze werken aan kwaliteit door middel van intercollegiale toetsing en intervisie, werken multidisciplinair en zijn cliëntgericht. Met ingang van augustus 2011 geldt Directe Toegankelijkheid Diëtetiek en heeft de cliënt geen doorverwijzing van een arts meer nodig voor een consult bij de diëtist. In de praktijk eisen zorgverzekeraars vaak toch een verwijzing voordat de behandeling aan cliënten wordt vergoed.

Referenties

 1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006.Google Scholar
 2. Haan, E. de. Leren met collega's. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2001.Google Scholar
 3. Landelijk Overleg Opleidingen Voeding en Diëtetiek (LOVD). Landelijk Opleidingsprofiel opleidingen Voeding en Diëtetiek, conceptversie 2014. Opleidingsprofiel-VD-2014-11.doc.Google Scholar
 4. NVD. Artsenwijzer Diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 2010.Google Scholar
 5. NVD. Beroepscode en gedragsregels. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1991.Google Scholar
 6. NVD. Beroepsprofiel diëtist. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 2013.Google Scholar
 7. NVD. Kwaliteitsregister Paramedici. Utrecht: Kwaliteitscriteria 2010-2015, 2009.Google Scholar
 8. NVD. Kwaliteitssystemen, versie 140306/WR. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten.Google Scholar
 9. NZA. Beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek BR/CU-2095, Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit.Google Scholar
 10. VWS. Zorgmodule Voeding. Amsterdam: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.diëtist/journalist en hoofdredacteur van het Informatorium voor Voeding en DiëtetiekAlmereThe Netherlands

Personalised recommendations