Advertisement

Varia

  • Paul Eling
Chapter

Samenvatting

Er zijn diverse verschijnselen die altijd weer verbazing oproepen. In dit hoofdstuk worden er enkele besproken. Wat moeten we ons voorstellen bij een fotografisch geheugen? Sommige mensen worden aangeduid als ‘geheugenwonder’: zij lijken zonder moeite alles op te kunnen slaan. Hoe werkt verbeelding: iemand ziet een beeld, soms heel duidelijk, terwijl er toch geen visuele prikkel is. Zijn er leerpillen die nuttig kunnen zijn voor het efficiënt leren op school of de universiteit, of die kunnen helpen om dementie tegen te gaan? En jaarlijks terugkerende vraag is ook: wat moet je doen voor het schoolexamen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Paul Eling
    • 1
  1. 1.Kath. Universiteit Nijmegen Fac.Sociale WetenschappenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations