Advertisement

Waar zit het geheugen?

  • Paul Eling
Chapter

Samenvatting

In voorgaande hoofdstukken is het geheugen beschreven als het geheel van processen en mechanismen die in verschillende omstandigheden worden gebruikt om te leren en om gebruik te maken van opgeslagen kennis. In dit hoofdstuk worden hersenstructuren besproken die geassocieerd zijn met die verschillende geheugenprocessen. Deze bespreking maakt duidelijk dat het geheugen niet simpelweg is te lokaliseren op één plek in de hersenen; grote delen van het brein zijn in meerdere of mindere mate betrokken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Paul Eling
    • 1
  1. 1.Kath. Universiteit Nijmegen Fac.Sociale WetenschappenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations