Advertisement

Geheugensteuntjes

  • Paul Eling
Chapter

Samenvatting

Er is een ‘markt’ voor boeken en hulpmiddelen om het geheugen te versterken of verbeteren. Bij managers leeft de wens om nog efficiënter te werken, onder meer door het geheugen beter te laten werken. De angst voor dementie zet velen ertoe aan preventief het geheugen te oefenen. Enkele belangrijke principes worden besproken, die eigenlijk algemeen bekend en voor de hand liggend zijn. Het geheugen is zo complex dat met een training in de regel wel bepaalde vaardigheden geoefend kunnen worden, maar meestal kan niet ‘het geheugen’ verbeterd worden. Het gebruik van hulpmiddelen die kunnen compenseren voor functies die verloren zijn gegaan, kan nuttig zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Paul Eling
    • 1
  1. 1.Kath. Universiteit Nijmegen Fac.Sociale WetenschappenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations