Advertisement

1 Voorlichting: de maatschappelijke betekenis

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

Samenvatting

In dit hoofdstuk is, na een korte inleiding en een casus waarin uitgebreid is aangegeven wat er kan misgaan in de communicatie tussen een patiënt en diverse tandartsen, een aantal redenen genoemd waarom voorlichting tegenwoordig zo sterk in de belangstelling staat. Zo werden onder meer genoemd de verschuiving in gezondheidsproblemen vergeleken met de periode van voor de Tweede Wereldoorlog, nieuwe gedragsnormen en leefpatronen, het fenomeen van de mondige burger, de opkomst van internet en ten slotte de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (wgbo). Vooral de invoering van deze wet noodzaakt tandartsen inzicht te hebben in de complexe materie van de patiëntenvoorlichting.

Literatuur

 1. Christiaans-Dingelhoff I, Brands WG, Eijkman MAJ, Hubben, JH. De tandarts in de tuchtrechtspraak, 1994-2001. Den Haag: Koninklijke Vermande, 2002.Google Scholar
 2. Hooghiemstra TFM. Patiënten en internet. Tijdschr Gezondheidsrecht 2001;25: 434-45.Google Scholar
 3. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel I, Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 3e druk. Alphen aan den Rijn: Samsom, HD Tjeenk Willink, 1994.Google Scholar
 4. Legemaate J, red. De wgbo: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995.Google Scholar
 5. Schouten BC. On the autonomy of dental patients. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2002.Google Scholar
 6. WRR,Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.Waarden, normen en de last van het gedrag. Amsterdam: University Press, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M.A.J. Eijkman
 • M.P.M.A. Duyx
 • A.Ph. Visser

There are no affiliations available

Personalised recommendations