Advertisement

De anamnese: een zoektocht met dwaalsporen

 • J. A. M. Schouten

Abstract

In het vorige hoofdstuk is de anamnese beschreven als een programma. In dit hoofdstuk wordt het verloop van de anamnese beschreven als een proces, meer specifiek: een zoekproces.

De arts zoekt naar gegevens die hem het spoor wijzen naar de diagnose. Bij spoorzoeken loopt men het risico de verkeerde wegen in te slaan: ook het diagnostisch proces is onderhevig aan mogelijke ontsporingen. In dit hoofdstuk worden drie gebieden besproken waar die gevaren voor ontsporingen in kunnen schuilen: de denkstrategie, de gespreksvoering en de interactie.

De denkstrategie van de arts wordt beheerst door de neiging om al vroeg tot hypothesen over te gaan en de neiging om die hypothesen bevestigd te krijgen. Beide neigingen hebben invloed op de gespreksvoering: zij geven richting aan de wijze waarop de arts zijn vragen formuleert en luistert. In dit proces kunnen subjectieve invloeden insluipen die tot ontsporingen van het diagnostisch proces leiden. Ontsporingen van het diagnostisch proces kunnen ook ontstaan wanneer arts en patiënt in een antagonistisch interactiepatroon geraken, dat tot een stagnering van de informatie-uitwisseling leidt. Aan het slot worden aanbevelingen gedaan, gericht op het terugdringen van deze storende invloeden op het diagnostisch proces.

Literatuurlijst

 1. Beyk J. De cognitieve revolutie in de psychologie. II. De attributietheorie. De Gids 1980; 6: 429-44.Google Scholar
 2. Bremer JJCB. Patient doctor communication. An evaluation of a new training course. Huisarts en Wetenschap 1980; 23: 321-24.Google Scholar
 3. Dorp C van. Luisteren tijdens het vraaggesprek. In: L. v.d. Heuvel (ed.), Tilburg, Luistrum. Talencentrum, 1978.Google Scholar
 4. Elshout JJ, Frijda NH. Probleemoplossen en denken. In:J.A. Michon, E.G.J. Eykman, & G.W.F. de Klerk, Handboek der psychonomie. Deventer, Van Loghum Slaterus. 1976.Google Scholar
 5. Elstein AS, Kagan N, Shulman LS, Jason H, Loupe MJ. Methods and theory in the study of medical inquiry.J Med Educ 1972; 49: 85-92.Google Scholar
 6. Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Medical problem solving. An analysis of clinical reasoning. Londen, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1978.CrossRefGoogle Scholar
 7. Geldorp G van, Hoekman K, Krol LJ. Medisch probleemoplossen. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. 1978.Google Scholar
 8. Giel R. De verzekeringsgeneeskundige en de ziekenrol, resp. het ziektegedrag van de verzekerde. Tijdschr Soc Geneeskd 1977; 55: 522-24.Google Scholar
 9. Groot L de, Krol LJ. De dokter kan niks vinden. Medisch Contact 1979; 34: 368-69.Google Scholar
 10. Jones EE, Nisbett RE. The actor and the observer. Divergent perceptions of the causes of behavior. In: E.E. Jones, D.E. Kanouse, H.H. Kelley, R.E. Nisbett, S. Valins en B. Weiner (eds.), Attribution: Perceiving the causes of behavior. New Yourk, General Learning Press. 1972.Google Scholar
 11. Koppelaar L. Attributie en rollenspel. Amsterdam, Vakgroep Sociale Psychologie, Vrije Universiteit. 1977.Google Scholar
 12. Krol LJ. Problem-solving by the physician. Huisarts en Wetenschap 1980; 8: 317-21.Google Scholar
 13. McWhinney IR. Problem-solving and decision-making in primary medical care. Proc Roy Soc Med 1972; 65: 34-38.Google Scholar
 14. Newell A, Simon HA. Human problem solving. New Jersey, Prentice Hall. 1972.Google Scholar
 15. Scheff ThJ. Decision rules, types of error, and their consequences in medical diagnosis. Beh Sc 1963; 8: 97-107.CrossRefGoogle Scholar
 16. Storms MD. Videotape and the attribution process. Reversing actors and observers point of view. J Pers Soc Psychol1973; 27: 165-75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Verhey JB. Het denkproces van co-assistenten tijdens hun klinische bezigheden. Medisch Contact 1981; 11: 303-06.Google Scholar
 18. Wason PC. On the failure to eliminate hypotheses. In: P.C. Wason en P.N. Johnson Laird (eds.), Thinking and Reasoning. Baltimore, Penguin. 1968.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

 • J. A. M. Schouten

There are no affiliations available

Personalised recommendations