Advertisement

Informatie-uitwisseling; leemten en misverstanden

 • J. A. M. Schouten

Abstract

In dit hoofdstuk worden enkele begrippen en verschijnselen uit de sociale psychologie van de communicatie geïntroduceerd. Aan de hand van een illustratie wordt verduidelijkt hoe die begrippen de verklaring kunnen geven voor het optreden van leemten en misverstanden in de medische praktijk. Centraal staat daarbij het criterium waarop men communicatie als ‘effectief’ kan beoordelen: als spreker en luisteraar - over en weer - op de hoogte zijn van de betekenis die de ander aan de uitgewisselde boodschappen hecht. Het feit dat arts en patiënt vanuit verschillende gedachtewerelden opereren, verhoogt het risico dat de een de uitspraken van de ander interpreteert in overeenstemming met de eigen gedachtewereld. Dan is het misverstand geboren. Het gevaar op het ontstaan van deze misverstanden kan men verkleinen wanneer men in de gespreksvoering de daartoe geëigende condities schept: wederzijds toelichten van de eigen uitspraken en toetsen van wat men meent beluisterd te hebben.

Literatuurlijst

 1. Hoekstra H. Nonverbale communicatie. In: Mens en communicatie. Tilburg, Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor communicatie. 1979.Google Scholar
 2. Fraser C. An analysis of face-to face communication. In: AE. Bennet (ed.), Communication between doctors and patients. Oxford University Press. 1976.Google Scholar
 3. Argyle M, Cook M. Eye contact and mutual gaze. Cambridge, Cambridge University Press. 1975.Google Scholar
 4. Appel R, Hubers G, Meyer G. Sociolinguïstiek. Aulareeks 575, Spectrum, Utrecht. 1979.Google Scholar
 5. Boyle CM. Difference between patients’ and doctors’ interpretation of some common medical terms. Br Med J 1970; 2, 286-89.PubMedCentralCrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Watzlawick P, Helmick Beavin J,Jackson DD. De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer, Van Loghum Slaterus. 1972.Google Scholar
 7. Bierkens PB. Woord en communicatie. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt. 1980.Google Scholar
 8. Geus A de, Griffioen J, Lammers H, Pauw A Luisteren. DCN-cahier 5. Groningen, Wolters-N oordhoff. 1977.Google Scholar
 9. Matter JF. Luisteren over de grens. In: Laetitia van den Heuvel (ed.), Luistrum. Tilburg, Talencentrum. 1978.Google Scholar
 10. Leent JAA van. Sociale Psychologie in drie dimensies. Utrecht, Spectrum, Aula Reeks. 1961.Google Scholar
 11. Festinger L. A theory of cognitive dissonance. Stanford, Stanford University Press. 1957.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

 • J. A. M. Schouten

There are no affiliations available

Personalised recommendations