Advertisement

Het speelveld – een terreinverkenning

  • Dick Bouman

Samenvatting

In Nederland groeit de vraag naar GGZ gestaag, jaarlijks met zo’n 8 à 9 procent, en deze groei zet zich naar verwachting voort. De totale uitgaven voor de GGZ stegen in de periode 2000–2007 van 2,7 miljard naar 4,5 miljard. Het merendeel van die kosten wordt gemaakt binnen de grote GGZ-instellingen. De vrijgevestigden maken met zorguitgaven van circa 90 miljoen (psychiaters en psychotherapeuten) en circa 60 miljoen (eerstelijns psychologen) een relatief klein deel uit van de totale kosten, maar ook hier vindt groei plaats in een vergelijkbaar tempo.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Dick Bouman

There are no affiliations available

Personalised recommendations