Advertisement

CASUS 1

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 58-jarige man is bekend met een naar de lever, longen en peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom. Hij raadpleegt u in verband met toenemende pijnklachten in zijn bovenbuik en rug. De chemotherapie is drie maanden geleden gestaakt in verband met progressie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations