Advertisement

7 Intervisie in de regiekring

  • Lia Bijkerk
  • Wilma van der Heide

Samenvatting

De vorige regiekringbijeenkomst heeft op basis van het reflectiemodel van Korthagen verschillende regievragen opgeleverd. Vandaag komt de regiekring opnieuw bij elkaar, samen met docent Mark.

Meer lezen

  1. Hendriksen, J. (2000 en 2002). Interutste bij wrkprob lemen en Werkboek intermsie. Soest: Nelissen. Twee boeken waarin veel manieren worden besproken om op een andere manier dan met het basismodel toch gestructureerd aan de slag te gaan met werkvragen.Google Scholar
  2. Haan, E. de (2001). Leren met collega’s. Den Haag: Van Gorcum. Nadat de verschillen tussen intercollegiale toetsing en intervisie zijn uitgelegd, wordt er verder ingegaan op de rol van de begeleider en het leren van ervaringen. Een boek met veel voorbeelden en aan het eind van het hoofdstuk een samenvatting.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Lia Bijkerk
  • Wilma van der Heide

There are no affiliations available

Personalised recommendations