Advertisement

Diagnostiek

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De beoefening van diagnostiek behoort tot de meest aantrekkelijke onderdelen van de geneeskunde, of geneeskunst zoals men soms de medische praktijk noemt. Die term geneeskunst herinnert nog aan de waardering die de arts kreeg voor zijn fijnzinnige observatie en nauwkeurige vaststelling van de feiten. Diagnostiek vormt de kennisgrond voor de therapiestelling en legitimeert in hoge mate de medische handelingen en ingrepen. Toch is het diagnostische proces niet onproblematisch en evenmin zonder ethische implicaties. Over die ethische kanten handelt dit hoofdstuk, aanvankelijk in verband met de gewone diagnostiek, later ook in verband met diagnostische technologieën die bijzondere vormen van diagnostiek mogelijk maken, zoals vroegdiagnostiek, prenatale diagnostiek, preimplantatiediagnostiek en erfelijkheidsonderzoek.

Ter verdere lezing

 1. D. Nelkin, L. Tancredi: Dangerous diagnostics. The social power of biological information. The University of Chicago Press, Chicago/London, 1994.Google Scholar
 2. J.L. Peset, D. Gracia (eds.): The ethics of diagnosis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992.Google Scholar
 3. R.H.M.V. Hoedemaekers: Normative Determinants of Genetic Screening and Testing. Eburon, Delft, 1998.Google Scholar
 4. H.C. Mulder: Het medisch kunnen. Technieken, kenze en zeggenschap in de moderne geneeskunde. Van Gorcum, Assen, 1996.Google Scholar
 5. F. Shenfield: Contemporary ethical dilemmas in assisted reproduction. Taylor&Francis, London, 2006.Google Scholar
 6. H.R. Wulff: Principes van klinisch denken en handelen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, tachtig van de vorige eeuw.Google Scholar
 7. H.R. Wulff, S.A. Pedersen, R. Rosenberg: Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Meulenhoff, Amsterdam, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations