Advertisement

De spagaat van het Bureau Jeugdzorg

 • Rob Gilsing

Abstract

Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005 is de positie van de Bureaus Jeugdzorg wettelijk verankerd. De Bureaus Jeugdzorg kennen echter een beduidend langere geschiedenis. Tijdens de discussies in de aanloop naar een nieuwe Wet op de jeugdzorg, die begon met het in 1994 uitgebrachte regeringsstandpunt Regie in de jeugdzorg, werd van meet af aan gesproken over de wenselijkheid van één toegang tot de jeugdzorg. In de jaren daarna werden in verschillende provincies en stadsregio’s Bureaus Jeugdzorg opgericht, die zouden moeten fungeren als die ene toegang, vooruitlopend op de invoering van de wet. De ervaringen met en van de Bureaus Jeugdzorg dateren dan ook van beduidend vroeger datum dan de periode sinds de invoering van de Wet.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Baecke, J.A.H., Bremmer, P. & Glas, M.H. (2006). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg, eindrapport. Barneveld: Bestuur & Management Consultants.Google Scholar
 2. Gideonsgemeenten (2006). Opvoed- en opgroeiondersteuning als lokale basisvoorziening. Z.p.Google Scholar
 3. Gilsing, Rob (2003). Beleid in de groei. Voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 4. Gilsing, Rob (2005). Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 5. Hermanns, Jo, Öry, Ferko & Schrijvers, Guus (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Inventgroep.Google Scholar
 6. IBO (2006). Het kind en de rekening. Eindrapportage van de werkgroep IBO financiering jeugdbeleid. Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2005–2006, nr. 2.Google Scholar
 7. Jeugdzorgbrigade (2006). Slotrapportage jeugdzorgbrigade. Z.p.Google Scholar
 8. Operatie Jong (2006). Koersen op het kind. Sturingsadvies deel I. Den Haag: Operatie Jong.Google Scholar
 9. Weerd, M. de & Krooneman, P.J. (2004). Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning in gemeenten. Eindrapport. Amsterdam: Regioplan.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Rob Gilsing

There are no affiliations available

Personalised recommendations