Advertisement

Inleiding – Aanspraak op kwalitatieve jeugdzorg

  • Ton Liefaard

Abstract

De invoering van de Wet op de jeugdzorg heeft de hulpverlening aan kinderen en hun ouders of verzorgers fundamenteel veranderd. Sinds 1 januari 2005 bestaat er een recht op jeugdzorg voor kinderen, ouders, stiefouders en pleegouders die daartoe een indicatiebesluit hebben gekregen van Bureau Jeugdzorg. De gedachte is dat deze ‘cliënten’, nadat is bepaald welke zorgbehoefte zij hebben, aanspraak kunnen maken op zorg die via de provincie gefinancierd wordt. De provincie heeft hiermee de belangrijke taak gekregen de jeugdzorg te garanderen die jeugdzorgcliënten volgens Bureau Jeugdzorg nodig hebben. Met de Wet op de jeugdzorg werd de aanbodgestuurde jeugdhulpverlening vervangen door een vraaggestuurde jeugdzorg. ‘De jeugdzorg’ staat sindsdien voor de hulpverlening aan kinderen, ouders en verzorgers in Nederland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Ton Liefaard

There are no affiliations available

Personalised recommendations