Advertisement

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth’ (ICF-CY). De ICF-CY is afgeleid van en volledig in overeenstemming met de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF) (WHO, 2001, Nederlandse vertaling WHO-FIC CC, 2002, 2007). Als zodanig houdt deze een nadere detaillering in voor toepassing van de ICF ter beschrijving van kenmerken van kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar. De oorspronkelijke inleiding en bijlagen van de ICF zijn onveranderd in dit boek opgenomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© World Health Organization 2007

Authors and Affiliations

  • Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre

There are no affiliations available

Personalised recommendations