Advertisement

De ontwikkeling van de huishoudelijke verzorging

  • W.F. Deelstra

Abstract

Tegen het einde van de negentiende eeuw werd men zich in Nederland steeds meer bewust van de nadelige gevolgen van de industriële ontwikkeling voor grote delen van de bevolking. Slechte werk- en woonomstandigheden, kinder- en vrouwenarbeid en verpaupering werden steeds meer als een knellend probleem ervaren. Er ontstonden allerlei tegenkrachten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • W.F. Deelstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations