Advertisement

Terugval

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Het kan voorkomen dat er af en toe periodes zijn waarin je opeens weermeer last van angst hebt.We noemen die periodes ‘terugval’. Terugval kan allerlei oorzaken hebben: je oefent te weinigmet wat je in de therapie geleerd heb, of jemoet opeens dingen doen diemoeilijk en nieuw voor je zijn (bijv. een nieuwe klas, een uitvoering), of je hebt iets vervelendsmeegemaakt, of je vindt het idee eng dat je nu geen trainingmeer hebt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations