Advertisement

Het project kostprijzen

  • F. F. Asselman

Nadat het ziekenhuis besloten heeft dat het over kostprijzen wil beschikken voor bepaalde toepassingen, zal bepaald moeten worden hoe dit zal worden gerealiseerd. Hiertoe zal voorafgaand aan de werkelijke kostprijsbepaling een aantal keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop het werk zal worden georganiseerd en wie de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn. Er is eerder betoogd dat kostprijsbepaling een gevoelig, complex en omvangrijk onderwerp is. Het vereist dan ook een gedegen aanpak.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • F. F. Asselman

There are no affiliations available

Personalised recommendations