Advertisement

Toepassingen van kostprijzen in ziekenhuizen

  • F. F. Asselman

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van mogelijke toepassingen van kostprijzen in ziekenhuizen, die kunnen bijdragen aan een betere sturing en beheersing van de organisatie in tijden van toenemende druk op de financiële middelen, wijzigingen in de bekostiging en toenemende maatschappelijke verantwoording. Paragraaf 3.2 bevat een indeling in de soorten toepassingen van kostprijzen die mogelijk zijn. In de paragrafen 3.3 tot en met 3.15 worden de toepassingen nader uitgewerkt en is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • F. F. Asselman

There are no affiliations available

Personalised recommendations