Advertisement

Nut en noodzaak van kostprijzen in ziekenhuizen

  • F. F. Asselman

In hoofdstuk 1 is geconcludeerd dat het voor ziekenhuizen steeds noodzakelijker wordt om over geavanceerde technieken van management accounting en cost accounting te beschikken om het ziekenhuis adequaat te kunnen sturen en beheersen, gegeven de externe ontwikkelingen. Hierbij werd kostprijsinformatie als een van de instrumenten genoemd die kunnen bijdragen aan een betere interne sturing en beheersing. Allereerst zullen in paragraaf 2.2 verschillende kostprijsbegrippen worden toegelicht. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens uitgelegd waarom kostprijzen nuttig en noodzakelijk zijn voor ziekenhuizen. Op deze wijze wordt duidelijk dat kostprijzen een essentiële rol kunnen spelen in de bedrijfsvoering van de ziekenhuizen. Om het gebruik van kostprijzen in een juist perspectief te plaatsen, worden tot slot in paragraaf 2.4 kanttekeningen bij kostprijzen geplaatst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • F. F. Asselman

There are no affiliations available

Personalised recommendations