Advertisement

Carpzow. 1645

  • Otto Dambach

Zusammenfassung

Quum bibliopolae fumtibus non minimis libros excudere faciant, quorum fatisfactio et lucrum, quod inde fperant, in multos faepe differtur annos, quandoque etiam, fi libri im-preffi raros inveniant emtores, non parum inde damni marfupiis eorum accedit, invidendum certe ipfis non eft, fi provide agant, feque certo privilegio muniant, ne forfan alius quisquam eosdem libros typis imprimere curet, nec bibliopolae exteri eos alibi impreffos venales importent. Nam utilitati reipublicae mono-polia in genere prohibenti opponimus aequitatem in jure na-turali fundatam, quae non admittit, ut quisquam alteri noceat malitiofe, quod fane fieret, fi bibliopola, qui imprimendo ali-quod fcriptum, multos erogaverit fumtus, ut aliquando lucrum et commodum laboris fui fentiret; alterius bibliopolae facto fpe fua fruftraretur et in paupertatem inopinatam conjiceretur.*)

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1872

Authors and Affiliations

  • Otto Dambach
    • 1
  1. 1.Geheimer Ober - Post - RathDeutschland

Personalised recommendations