Advertisement

Natrium pp 243-324 | Cite as

Nichtwäßrige Lösung der Natriumhalogenide

 • Ludwig Roth
Part of the Na. Natrium. Sodium (System-Nr. 21) book series (GMELIN, volume N-a / 1-7 / 7)

Zusammenfassung

Löslichkeit von NaF s. „Das System NaF—H2O2“ S. 213.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. [1]
  E. I. Akhumov, N. A. Goncharov (Zh. Obshch. Khim. 6 [1936] 534/41, 537/8, 540; C.A. 1936 5507 ).Google Scholar
 2. [2]
  E. I. Akhumov, B. B. Vassilev (Zh. Obshch. Khim. 5 [1935] 334/42; Z. Elektrochem. 41 [1935] 96/101, 98/100).Google Scholar
 3. [3]
  C. A. Kraus (J. Chem. Educ. 30 [1953] 83/7).Google Scholar
 4. [4] E. N. Guryanova, V. A. Pleskov (Zh. Fiz. Khim. 8 [1936]
  ; Acta Physicochim. URSS 5 [ 1936 ] 509 /36, 515 ).Google Scholar
 5. [5]
  V. A. Pleskov (Acta Physicochim. URSS 7 [1937] 317/26, 324 [deutsch]).Google Scholar
 6. [6]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 151 ).Google Scholar
 7. [7]
  P. Walden (Elektrochemie nichtwäßriger Lösungen, in: G. Bredig, Handbuch der angewandten physikalischen Chemie, Bd. 3, Leipzig 1924, S. 141 ).Google Scholar
 8. [8]
  A. I. Shatenshtein (Zh. Fiz. Khim. 15 [1941] 974/7; C.A. 1944 3537 ).Google Scholar
 9. [9]
  V. F. Hnizda, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 71 [ 1949 ] 1565 /75, 1572 ).Google Scholar
 10. [10]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [ 1941 ] 284 /315, 301 ).Google Scholar
 11. [11]
  R. L. Kay (J. Am. Chem. Soc. 82 [ 1960 ] 2099 /105, 2101 ).Google Scholar
 12. [12]
  L. Fischer, G. Winkler, G. Jander (Z. Elektrochem. 62 [ 1958 ] 1 /28, 13 ).Google Scholar
 13. [13]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 14. [14]
  M. Funaoka (Asahi Garasu Kenkyu Hokoku 7 [1957] 115/278, 138/41).Google Scholar
 15. B. E. Gordon, V. L. Broude (Zh. Fiz. Khim. 24 [1950] 409/14, 411; C. 1951 II 12).Google Scholar
 16. [1]
  P. Walden, H. Hilgert (Z. Physik. Chem. A 165 [1933] 241/71, 248, 258 ).Google Scholar
 17. [2]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [ 1941 ] 284 /315, 302 ).Google Scholar
 18. [3]
  L. F. Audrieth, J. Kleinberg ( Non-Aqueous Solvents, New York 1953, S. 133 ).Google Scholar
 19. [1]
  M. Kilpatrick, T. J. Lewis (J. Am. Chem. Soc. 78 [1956] 5186/9).Google Scholar
 20. [2]
  K. Cruse (in: LandoltBörnstein, 6. Aufl., Bd. 2, TI. 7, 1960, S. 287 ).Google Scholar
 21. [3]
  T. Forland, J. Kroch-Moe (J. Phys. Chem. 61 [ 1957 ] 511 ).Google Scholar
 22. [1]
  W. Lohse, K. Schwabe, R. Wolf (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 55 [1967] 268/79, 272, 275, 278 ).Google Scholar
 23. [2]
  E. Berecz, L. Andräs, I. Geiger (Magy. Kem. Folyoirat 67 [1961] 119/25; C.A. 1961 23021 ).Google Scholar
 24. [3]
  E. Berecz (Nehezip. Musz. Egyet. Kozlem. Banyasz. Kohasz. Gepeszet 27 [1967] 3/10 [deutsch] nach C.A. 68 [1968] Nr. 108458).Google Scholar
 25. [1]
  V. Plotnikov (Zap. Inst. Khem. Akad. Nauk Ukr.RSR 5 [1938] 271/351, 280, 285 ).Google Scholar
 26. [2] V. Plotnikov, Ya. A. Fialkov, V. P. Chalii (Z. Physik. Chem. A 172 [1935]
  /13, 308; Zh. Obshch. Khim. 5 [ 1935 ] 392 /400, 395 ).Google Scholar
 27. [3]
  V. Plotnikov, Ya. A. Fialkov, V. P. Chalii (Zap. Inst. Khem. Akad. Nauk Ukr.RSR 1 [1934] 139/51, 146 [ukrainisch]; C. 1935 II 1501 ).Google Scholar
 28. [1]
  G. Jander, W. Ruppelt (Z. Physik. Chem. A 179 [1937] 43/50).Google Scholar
 29. [2]
  A. I.Shatenstein, M. M. Viktorov (Zh. Fiz. Khim. 11 [1937] 18/27; Acta Physicochim. URSS 7 [1937] 883/98).Google Scholar
 30. [3]
  J. Lauder, E. Rossiter (Nature 163 [1949] 567/8).Google Scholar
 31. [4]
  G. W. Watt, W. A. Jenkins, C. V. Robertson (Anal. Chem. 22 [1950] 330/1).Google Scholar
 32. [5]
  E. R. Lippincott, F. E. Welsh (Spectrochim. Acta 17 [1961] 123/4).Google Scholar
 33. [1]
  G. Jander, K. Wickert (Z. Physik. Chem. A 178 [ 1936 ] 57 /73, 63 ).Google Scholar
 34. [2]
  H. Immig ( Diss. Greifswald 1936, S. 56 ).Google Scholar
 35. [3]
  N. L. Lichtin, H. Kliman (J. Chem. Eng. Data 8 [1963] 178/9).Google Scholar
 36. [4]
  G. Jander, H. Mesech (Z. Physik. Chem. A 183 [ 1939 ] 255 /76, 267 ).Google Scholar
 37. [1]
  R. H. Davies, E. G. Taylor (J. Phys. Chem. 69 [ 1965 ] 704 ).Google Scholar
 38. [2]
  J. E. Coates, E. G. Taylor (J. Chem. Soc. 1936 1245 /56, 1249 ).Google Scholar
 39. [3]
  J. E. Coates, E. G. Taylor (Nature 134 [ 1934 ] 141 ).Google Scholar
 40. [4]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 154 ).Google Scholar
 41. [5]
  C. A. Kraus (J. Phys. Chem. 58 [ 1954 ] 673 /83, 675 ).Google Scholar
 42. [1]
  V. Gutmann (Z. Anorg. Allgem. Chem. 266 [1951] 331 /44).Google Scholar
 43. [2]
  G. Jander, K. Günther (Z. Anorg. Allgem. Chem. 297 [1958] 81/102).Google Scholar
 44. [3]
  G. Jander, J. Weis (Z. Elektrochem. 61 [1957] 1275/83).Google Scholar
 45. [1]
  G. Jander, K. Brodersen (Z. Anorg. Allgem. Chem. 261 [1950] 261 /78, 264 [1951] 91/105).Google Scholar
 46. [2]
  G. Jander, K. Brodersen (Z. Anorg. Allgem. Chem. 264 [1951] 57/75).Google Scholar
 47. [3]
  G. J. Janz, J. Goodkin (J. Phys. Chem. 64 [1960] 808/11).Google Scholar
 48. [1]
  R. E. Harner, J. B. Sydnor, E. S. Gilreath (J. Chem. Eng. Data 8 [1963] 411/2).Google Scholar
 49. [2]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).CrossRefGoogle Scholar
 50. [3]
  T. Pavlopoulos, H. Strehlow (Z. Physik. Chem. 202 [1954] 474/9).Google Scholar
 51. [4]
  S. Makishima, S. Kikuchi, C. Sugfyama (Rept. Inst. Sci. Technol. Univ. Tokyo 1 [1947] 180/4).Google Scholar
 52. [1]
  P. Beronius, G. Wikander, A. M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [1970] 52/61).Google Scholar
 53. [2]
  E. L. Cussler, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 4459/64).Google Scholar
 54. [3]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [1967] 1101/8).CrossRefGoogle Scholar
 55. [4]
  C. L. de Ligny, P. F. M. Luykx, M. Rehbach, A. A. Wieneke (Rec. Tray. Chim. 79 [1960] 699/712).Google Scholar
 56. [5]
  N. Pirtskhalava (Tr. Tbilissk. Gos. Univ. 74 [1959] 69/83; C.A. 57 [ 1962 ] 9287 ).Google Scholar
 57. [6]
  N. A. Izmailov (Zh. Fiz. Khim. 30 [1956] 2164/84).Google Scholar
 58. [7]
  R. Alexander, E. C. F. Ko, A. J. Parker, I. J. Broxton (J. Am. Chem. Soc. 90 [1968] 5049/69).Google Scholar
 59. [8]
  G. P. Roshchina, A. S. Kaurova, I. D. Kosheleva (Zh. Strukt. Khim. 9 [1968] 3/7).Google Scholar
 60. [9]
  B. Jakuszewski, S. Taniewska-Osinska (Zeszyty Nauk. Univ. Lodz Ser. 11 1959 Nr. 6, S. 97/100 [polnisch]; Lodz. Towarz. Nauk. Wydzial Ill 1960 Nr. 4, S. 17/28 [englisch]).–Google Scholar
 61. [10]
  K. Mishchenko (Acta Physicochim. URSS 3 [1935] 693/702).Google Scholar
 62. [11]
  N. A. Izmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 31 [1957] 424/31; J. Chim. Phys. 55 [1958] 354/62).Google Scholar
 63. [1]
  R. E. Jervis, D. R. Muir, J. P. Butler, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 75 [1953] 2855/8).Google Scholar
 64. [2]
  F. G. Eldarov (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 1205/11; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 575/9).Google Scholar
 65. [3]
  R. E. Gibson (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 1521/8).Google Scholar
 66. [1]
  R. E. Gibson (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 1521/8).Google Scholar
 67. [2]
  I. R. Kritchevski (Zh. Fiz. Khim. 11 [1938] 305/9; Acta Physicochim. URSS 8 [1938] 181/8).Google Scholar
 68. [3]
  G. D’Angelo, S. Schiavo (Soc. Ital. Progr. Sci. Sci. Tec. 5 [1961] 161/77 nach C.A. 61 [ 1964 ] 7730 ).Google Scholar
 69. [4]
  D.B. Chimitdorzhiev (Primenenie UI’traakustiki k Issled. Veshchestva Nr. 6 [1958] 69/77).Google Scholar
 70. [1]
  R. A. Stairs, W. T. Rispin, R. C. Makhija (Can. J. Chem. 48 [1970] 2755/62).Google Scholar
 71. [2]
  P. P. Kosakewitsch, N. S. Kosakewitsch (Z. Physik. Chem. A 166 [1933] 113/35).Google Scholar
 72. [1]
  F. A. Askew, E. Bullock, H. T. Smith, R. K. Tinkler, O. Gatty, J. H. Wolfenden (J. Chem. Soc. 1934 1368/76).Google Scholar
 73. [2]
  C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2430/4).Google Scholar
 74. [3]
  S. L. Drakin, Chang Yu-Min (Zh. Fiz. Khim. 38 [1964] 2800/6; Russ. J. Phys. Chem. 38 [1964] 1526/9).Google Scholar
 75. [4]
  G. Somsen, L. Weeda (Rec. Tray. Chim. 90 [1971] 81/6).Google Scholar
 76. [5]
  K. P. Mishchenko, M. L. Klyueva (Teor. i Eksperim. Khim. 1 [1965] 201/4).Google Scholar
 77. [6]
  S. I. Drakin, M. Kh. Karapet’yants, L. N. Erbanova, R. Kh. Kuramalieva, L. V. Lantukhova, V. B. Sokolov (Tr. 1-go Konf. Anal. Khim. Nevodnykh Rastvorov Ikh. Fiz. Khim. Svoistvam, Moskva 1965 [ 1968 ], Bd. 2, S. 52/8; C.A. 73 [1970] Nr. 49052 ).Google Scholar
 78. [7]
  J. C. Lecoq (Bull. Soc. Chim. France 1965 600/9), H. Brusset, J. C. Lecoq (Compt. Rend. 259 [1964] 814/6).Google Scholar
 79. [8]
  N. S. Jackson, A. E. C. Smith, J. H. Wolfenden (J. Chem. Soc. 1934 1376/9).Google Scholar
 80. [9]
  M. L. Klyueva, K. P. Mishchenko (Zh. Strukt. Khim. 3 [1962] 283/6; J. Struct. Chem. [USSR] 3 [1962] 266/7).Google Scholar
 81. [10]
  S. Taniewska-Osinska, K. P. Mishchenko (lzv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 8 [1965] 36/41).Google Scholar
 82. [11]
  G. A. Krestov, I. V. Egorova (Teor. i Eksperim. Khim. 4 [1968] 623/7; Theor. Exptl. Chem. [USSR] 4 [1968] 296/9).Google Scholar
 83. [1]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 29 [1955] 1422/31).Google Scholar
 84. [2]
  H. Ulich, G. Spiegel (Z. Physik. Chem. A 177 [1936] 103/15).Google Scholar
 85. [3]
  J. H. Wolfenden, C. P. Wright, M. L. R. Kane, R. S. Buckley (Trans. Faraday Soc. 23 [ 1927 ] 491 ).Google Scholar
 86. [4]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 31 [1957] 424/31; J. Chim. Phys. 55 [1958] 354/62).Google Scholar
 87. [5]
  L. P. Zhilina, K. P. Mishchenko (Tr. Leningr. Tekhnol. Inst. Tsellyulozn. Bumazhn. Prom. Nr.11 [1962] 134/40; C.A. 60 [ 1964 ] 8695 ).Google Scholar
 88. [6]
  H. Nomura, M. Ando, Y. Miyahara (Nippon Kagaku Zasshi 90 [1969] 1222/5; C.A. 72 [1970] Nr. 83551).Google Scholar
 89. [7]
  J. K. Gladden, J. C. Fanning (J. Phys. Chem. 65 [1961] 76/80).CrossRefGoogle Scholar
 90. [8]
  N. A. lzmailov, I. V. Krasovskii, V. V. Aleksandrov, E. I. Vail (Dokl. Akad. Nauk SSSR [2] 74 [1950] 91/4).Google Scholar
 91. [9]
  V. V. Aleksandrov, E. F. Ivanova (Termodinam. i Stroenie Rastvorov Akad. Nauk SSSR Otd. Khim. Nauk i Khim. Fak. Mosk. Gos. Univ. Tr. Soveshch., Moskva 1958 [1959], S. 118/22; C.A. 1960 23631 ).Google Scholar
 92. [10]
  B. Scrosati, S. Schiavo, G. Pecci (Ric. Sci. 38 [1968] 367/72).Google Scholar
 93. [1]
  J. K. Gladden, J. C. Fanning (J. Phys. Chem. 65 [1961] 76/80).Google Scholar
 94. [2]
  M. L. Klyueva, K. P. Mishchenko (Zh. Strukt. Khim. 3 [1962] 283/6; J. Struct. Chem. [URSS] 3 [1962] 266/9).Google Scholar
 95. [1]
  E. Marum (Diss. Dresden T.H. 1929, S. 1/50, 22).Google Scholar
 96. [2]
  L. Thomas, E. Marum (Z. Physik. Chem. A 143 [ 1929 ] 191 /215, 201 ).Google Scholar
 97. [3]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1140 ).Google Scholar
 98. [1]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (Indian J. Phys. 8 [1933] 323/40, 330, 335 ).Google Scholar
 99. [2]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (J. Univ. Bombay 3 [1934/35] 109/20, 117).Google Scholar
 100. [3]
  E. C. Everest, A. G. Knox (J. Am. Chem. Soc. 73 [ 1951 ] 1739 /44, 1741 ).Google Scholar
 101. [4]
  J. P. Butler, H. I. Schiff, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 19 [1951] 752/4).Google Scholar
 102. [5]
  L. Thomas, E. B. Marum (Z. Physik. Chem. A 143 [1929] 191 /215, 200, 201 ).Google Scholar
 103. [6]
  P. S. Buckley, H. Hartley (Phil. Mag. [7] 8 [ 1929 ] 320 /41, 324 ).Google Scholar
 104. [7]
  N. Pirtskhalava (Tr. Tbilissk. Gos. Univ. 74 [1959] 69/83 nach C.A. 57 [ 1962 ] 9287 ).Google Scholar
 105. [8]
  R. E. Jervis, D. R. Muir, J. P. Butler, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 75 [1953] 2855/8).Google Scholar
 106. [9]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [ 1941 ] 284 /315, 290 ).Google Scholar
 107. [10]
  J. A. Saxton, J. A. Lane (Trans. Faraday Soc. 49 [ 1953 ] 86 /92, 88 ).Google Scholar
 108. [11]
  P. Beronius, G. Wikander, A.-M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [ 1970 ] 52 /61, 57 ).Google Scholar
 109. [12]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 32; C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 110. [13]
  P. C. Blokker (Rec. Tray. Chim. 54 [ 1935 ] 975 /87, 981 ).Google Scholar
 111. [14]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 160 ).Google Scholar
 112. [15]
  W. Strauss (Australian J. Chem. 10 [ 1957 ] 277 /81, 278 ).Google Scholar
 113. [16]
  E. L. Cussler, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 4459/64, 4461/2).Google Scholar
 114. [17]
  J. F. Skinner, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 70 [ 1966 ] 1426 /33, 1429 ).Google Scholar
 115. [18]
  S. D. Hamann, W. Strauss (Discussions Faraday Soc. 22 [1956] 70/4).Google Scholar
 116. [1]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 155 ).Google Scholar
 117. [2]
  E. S. Amis (J. Phys. Chem. 60 [1956] 428/30).Google Scholar
 118. [3]
  C. A. Maclnnes ( The Principles of Electrochemistry, New York 1939, S. 357 ).Google Scholar
 119. [4]
  J. W. Williams (Chem. Rev. 8 [ 1931 ] 303 /19, 317 ).Google Scholar
 120. [5] A. M. Shkodin (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960]
  /33; Russ. J. Phys. Chem. 34 [ 1960 ] 775 /80, 777 ).Google Scholar
 121. [6]
  J. E. Frazer, H. Hartley (Proc. Roy. Soc. [London] A 109 [ 1925 ] 351 /68, 358 ).Google Scholar
 122. [7]
  R. L. Kay (J. Am. Chem. Soc. 82 [ 1960 ] 2099 /105, 2101 ).Google Scholar
 123. [8]
  E. C. Everest, A. G. Knox (J. Am. Chem. Soc. 73 [ 1951 ] 1739 /44, 1742 ).Google Scholar
 124. [9]
  L. Fischer, G. Winkler, G. Jander (Z. Elektrochem. 62 [ 1958 ] 1 /28, 7 ).Google Scholar
 125. [10]
  I. Vogel (Phil. Mag. [7] 5 [ 1928 ] 199 /204, 200 ).Google Scholar
 126. [11]
  J. P. Butler, H. I. Schiff, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 19 [1951] 752/4).Google Scholar
 127. [12]
  H. S. Harned, B. B. Owen (The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions, 3. Aufl., New York 1958, S. 703 ).Google Scholar
 128. [13]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [1941] 284/315, 304, 305 ).Google Scholar
 129. [14]
  R. T. Lattey (Phil. Mag. [7] 6 [ 1928 ] 258 /70, 260 ).Google Scholar
 130. [15]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (J. Univ. Bombay 3 [1934/35] 109/20, 118).Google Scholar
 131. [16]
  L. Thomas, E. B. Marum (Z. Physik. Chem. A 143 [1929] 191/215, 200, 201 ).Google Scholar
 132. [17]
  J. A. Saxton, J. A. Lane (Trans. Faraday Soc. 49 [ 1953 ] 86 /92, 89 ).Google Scholar
 133. [18]
  R. E. Jervis, D. R. Muir, J. P. Butler, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 75 [1953] 2855/8).Google Scholar
 134. [19]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1141 ).Google Scholar
 135. [20]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82).Google Scholar
 136. [21]
  P. Beronius, G. Wikander, A.-M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [ 1970 ] 52 /61, 59 ).Google Scholar
 137. [1]
  J. A. Davies, R. L. Kay, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 19 [1951] 749/51).Google Scholar
 138. [2]
  R. L. Kay, J. L. Dye (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S. 49 [ 1963 ] 5 /11, 8 ).Google Scholar
 139. [3]
  H. S. Harned, B. B. Owen (The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions, 3. Aufl., New York 1958, S. 699 ).Google Scholar
 140. [4]
  L. Fischer, G. Winkler, G. Jander (Z. Elektrochem. 62 [ 1958 ] 1 /28, 7 ).Google Scholar
 141. [5]
  K. Cruse (in: Landolt-Börnstein, 6. Aufl., Bd. 2, TI. 7, 1960, S. 712 ).Google Scholar
 142. [1]
  C. C. Evans, S. Sudgen (J. Chem. Soc. 1949 270/3).Google Scholar
 143. [2]
  E. R. Swart, L. J. Le Roux (J. Chem. Soc. 1 957 406/10).Google Scholar
 144. [3]
  P. Beronius, O. Lamm (Trans. Faraday Soc. 56 [1960] 1793/5).Google Scholar
 145. [1]
  G. Akerlöf, H. E. Turck (J. Am. Chem. Soc. 57 [1935] 1746/50).Google Scholar
 146. [2]
  G. Akerlöf, J. W. Teare, H. Turck (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 1916/20).Google Scholar
 147. [3]
  W. M. Latimer, C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2019/23).Google Scholar
 148. [4]
  M. J. Doman (Proc. Montana Acad. Sci. 30 [1970] 77/86 nach C.A. 74 [1971] Nr. 116513).Google Scholar
 149. [1]
  A. I. Johnson, W. F. Furter (Can. J. Chem. Eng. 38 [1960] 78/87, 43 [1965] 356/7).Google Scholar
 150. [2]
  A. Dobry (J. Chim. Phys. 50 [1953] 49/52).Google Scholar
 151. [1]
  B. B. Panda, P. B. Das, B. Nayak (J. Indian Chem. Soc. 39 [1962] 537/8).Google Scholar
 152. [2]
  W. M. Latimer, C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2019/23).Google Scholar
 153. [3]
  J. O’M. Bockris, H. Egan (Experientia 3 [1947] 453/4).Google Scholar
 154. [4]
  A. L. Andrews, H. P. Bennetto, D. Feakins, K. G. Lawrence, R. P. T. Tomkins (J. Chem. Soc. A 1968 1486/93).Google Scholar
 155. [1]
  R. L. Moss, J. H. Wollenden (J. Chem. Soc. 1939 118/20).Google Scholar
 156. [2]
  C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2430/4).CrossRefGoogle Scholar
 157. [3]
  G. A. Krestov, V. I. Klopov (Zh. Strukt. Khim. 5 [1964] 829/33; J. Struct. Chem. [USSR] 5 [1964] 769/72).Google Scholar
 158. [4]
  G. V. Karpenko, K. P. Mishchenko, G. M. Poltoratskii (Teor. i Eksperim. Khim. 6 [1970] 107/11).Google Scholar
 159. [5]
  G. V. Karpenko, K. P. Mishchenko, G. M. Poltoratskii (Zh. Strukt. Khim. 8 [1967] 413/7; J. Struct. Chem. [USSR] 8 [1967] 367/70).Google Scholar
 160. [1]
  G. Akerlöf (J. Am. Chem. Soc. 52 [1930] 2353/68).Google Scholar
 161. [2]
  W. M. Latimer, C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2019/23).Google Scholar
 162. [3]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 163. [4]
  H. S. Harned (J. Phys. Chem. 66 [1962] 589/91).Google Scholar
 164. [5]
  M. M. Shul’ts, A. I. Parfenov (Vestn. Leningr. Univ. Ser. Fiz. i Khim. 1958 Nr. 10, S. 118/25).Google Scholar
 165. [6]
  J. P. Butler, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 70 [1948] 2276/8).Google Scholar
 166. [7]
  G. N. Malcolm, H. N. Parton (J. Phys. Chem. 62 [1958] 1319/20).Google Scholar
 167. [8]
  N. M. Baron, K. P. Mishchenko (Zh. Obshch. Khim. 18 [1948] 2067/79).Google Scholar
 168. [1]
  W. M. Latimer, C. M. Slansky (J. Am. Chem. Soc. 62 [1940] 2019/23).Google Scholar
 169. [2]
  G. M. Poltoratskii, G. V. Karpenko (Zh. Fiz. Khim. 43 [1969] 1902/3).Google Scholar
 170. [1]
  I. S. Perelygin (Opt. i Spektroskopiya 12 [1962] 353/6; C.A. 57 [ 1962 ] 16006 ).Google Scholar
 171. [2]
  Z. Kecki (Roczniki Chem. 44 [1970] 213/21 [englisch]).Google Scholar
 172. [3]
  P. S. Yastremskii, O. Ya. Samoilov (Zh. Strukt. Khim. 4 [1963] 844/9; J. Struct. Chem. [USSR] 4 [1963] 778/82).Google Scholar
 173. [1]
  M. Alfenaar, C. L. de Ligny, A. G. Remijnse (Rec. Tray. Chim. 86 [1967] 986/92).Google Scholar
 174. [2]
  G. Akerlöf (J. Am. Chem. Soc. 52 [1930] 2353 /68, 2359 ).CrossRefGoogle Scholar
 175. [4]
  J. P. Butler, H. I. Schiff, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 19 [1951] 752/4).Google Scholar
 176. [5]
  L. G. Longsworth, D. A. Maclnnes (J. Phys. Chem. 43 [ 1939 ] 239 /46, 240 ).Google Scholar
 177. [6]
  A. R. Gordon, H. I. Schiff (J. Chem. Phys. 16 [1948] 336/9).Google Scholar
 178. [7]
  B. B. Panda, P. B. Das, B. Nayak (J. Indian. Chem. Soc. 39 [1962] 537/8).Google Scholar
 179. [8]
  V. I. Korobkov, A. D. Mikhilev (Elektrokhimiya 6 [1970] 1002/4; Soviet Electrochem. 6 [1970] 969/71).Google Scholar
 180. [9]
  H. I. Schiff, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 16 [1948] 336/9).Google Scholar
 181. [10]
  R. L. Kay (J. Am. Chem. Soc. 82 [ 1960 ] 2099 /105, 2101 ).Google Scholar
 182. [11]
  T. Shedlovsky, R. L. Kay (J. Phys. Chem. 60 [1956] 151/5).Google Scholar
 183. [12]
  U. Viehweger, H.-H. Emons (Z. Anorg. Allgem. Chem. 383 [1971] 183/90, 186/7).Google Scholar
 184. [13]
  L. W. Shemilt, J. A. Davies, A. R. Gordon (J. Chem. Phys. 16 [1948] 340/3).Google Scholar
 185. [14]
  G. Ettisch, A. Zwanzig (Z. Physik. Chem. A 160 [ 1932 ] 385 /408, 398 ).Google Scholar
 186. [1]
  G. Akerlöf, J. W. Teare, H. Turck (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 1916/20).Google Scholar
 187. [2]
  M. N. Buslaeva, O. Ya. Samoilov (Zh. Strukt. Khim. 4 [1963] 682/6; J. Struct. Chem. [USSR] 4 [1963] 630/3).Google Scholar
 188. [3]
  J. H. Stern, C. W. Anderson (J. Chem. Eng. Data 10 [1965] 136/8).Google Scholar
 189. [1]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).Google Scholar
 190. [2]
  S. Makishima, S. Kikuchi, C. Sugiyama (Rept. Inst. Sci. Technol. Univ. Tokyo 1 [1947] 180/4).Google Scholar
 191. [1]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 31 [1957] 424/31; J. Chim. Phys. 55 [1958] 354/62).Google Scholar
 192. [2]
  E. L. Cussler, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 4459/64).Google Scholar
 193. [3]
  P. Beronius, G. Wikander, A. M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [1970] 52/61).Google Scholar
 194. [4]
  K. Mishchenko (Acta Physicochim. URSS 3 [1935] 693/702).Google Scholar
 195. [5]
  B. Jakuszewski, S. Taniewska-Osinska (Lodz. Towarz. Nauk. Wydzial Ill Acta Chim. 8 [1962] 11/20 [englisch]).Google Scholar
 196. [1]
  G. F. Isaacs, J. R. Partington (Trans. Faraday Soc. 25 [1929] 53/9).Google Scholar
 197. [2]
  J. R. Partington, H. G. Simpson (Trans. Faraday Soc. 26 [ 1930 ] 147 /54, 149 ).Google Scholar
 198. [3]
  J. R. Partington, H. G. Simpson (Trans. Faraday Soc. 26 [ 1930 ] 625 /34, 630 ).Google Scholar
 199. [1]
  E. B. Marum (Diss. Dresden T.H. 1929, S. 1/50, 28/9).Google Scholar
 200. [2]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1140 ).Google Scholar
 201. [3]
  P. E. M. Allen, S. W. Benson, C. S. Copeland (J. Chem. Phys. 37 [1962] 132/5).Google Scholar
 202. [1]
  L. Thomas, E. B. Marum (Z. Physik. Chem. A 143 [1929] 191/215, 205, 206 ).Google Scholar
 203. [2]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (Indian. J. Phys. 8 [ 1933 ] 323 /40, 335 ).Google Scholar
 204. [3]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (J. Univ. Bombay 3 [1934/35] 109/20, 117).Google Scholar
 205. [4]
  M. Barak, H. Hartley (Z. Physik. Chem. A 165 [1933] 272/93, 276, 277 ).Google Scholar
 206. [5]
  J. R. Graham, G. S. Kell, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 79 [1957] 2352/5).Google Scholar
 207. [6]
  E. D. Copley, D. M. Murray-Rust, H. Hartley (J. Chem. Soc. 1930 2492 /8, 2496 ).Google Scholar
 208. [7]
  E. L. Cussler, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 4459/64, 4461 /2).Google Scholar
 209. [8]
  P. Beronius, G. Wikander, A.-M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [ 1970 ] 52 /61, 58 ).Google Scholar
 210. [9]
  A. M. Sukhotin, Z. N. Timofeeva (Zh. Fiz. Khim. 33 [1959] 1602/9; Russ. J. Phys. Chem. 33 [1959] 72/6).Google Scholar
 211. [10]
  P. E. M. Allen, S. W. Benson, C. S. Copeland (J. Chem. Phys. 37 [1962] 132/5).Google Scholar
 212. [1]
  J. R. Graham, G. S. Kell, A. R. Gordon (J. Am. Chem. Soc. 79 [1957] 2352/5).Google Scholar
 213. [2]
  L. Fischer, G. Winkler, G. Jander (Z. Elektrochem. 62 [ 1958 ] 1 /28, 8 ).Google Scholar
 214. [3]
  M. Barak, H. Hartley (Z. Physik. Chem. A 165 [ 1933 ] 272 /93, 276 ).Google Scholar
 215. [4]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 157 ).Google Scholar
 216. [5]
  D. A. Maclnnes (The Principles of Electrochemistry, New York 1939, Neudruck 1947, S. 359 ).Google Scholar
 217. [6]
  E. S. Amis (J. Phys. Chem. 60 [1956] 428/30).Google Scholar
 218. [7]
  L. Thomas, E. B. Marum (Z. Physik. Chem. A 143 [ 1929 ] 191 /215, 205 ).Google Scholar
 219. [8]
  A. M. Shkodin (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 1625/33; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 775/80).Google Scholar
 220. [9]
  R. T. Lattey (Phil. Mag. [7] 6 [ 1928 ] 258 /70, 260 ).Google Scholar
 221. [10]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (J. Univ. Bombay 3 [1934/35] 109/20, 118).Google Scholar
 222. [11]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [ 1941 ] 284 /315, 303 ).Google Scholar
 223. [12]
  E. D. Copley, D. M. Murray-Rust, H. Hartley (J. Chem. Soc. 1930 2492 /8, 2496 ).Google Scholar
 224. [13]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82).Google Scholar
 225. [14]
  P. Beronius, G. Wikander, A.-M. Nilsson (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 70 [ 1970 ] 52 /61, 59 ).Google Scholar
 226. [15]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1141 ).Google Scholar
 227. [16]
  E. L. Cussler, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 4459/64, 4461/2).Google Scholar
 228. [17]
  A. Salitowna (Roczniki Chem. 10 [1930]230/9; C. 1930 II 202 ).Google Scholar
 229. [18]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 230. [1]
  A. K. Zhdanov (Zh. Obshch. Khim. 24 [1954] 762/6; J. Gen. Chem. USSR 24 [1954] 769/71).Google Scholar
 231. [2]
  A. R. Mir6, J. L. O. de la Gändara, J. R. Gonzales (Anales Real Soc. Espan. Fis. Quim. [Madrid] B 53 [1957] 171 /84).Google Scholar
 232. [1]
  R. Flatt, A. Jordan (Hely. Chim. Acta 16 [1933] 37/53).Google Scholar
 233. [2]
  R. S. Maizlis, I. P. Tverdovskii (Zh. Fiz. Khim. 27 [1953] 1597/603).Google Scholar
 234. [3]
  E. I. Akhumov (Zh. Obshch. Khim. 9 [1939] 1207/19, 1220/36).Google Scholar
 235. [4]
  A. R. Mir6, J. L. O. de la Gändara, J. R. A. Gonzäles (Anales Real Soc. Espan. Fis. Quim. [Madrid] B 53 [1957] 171 /84).Google Scholar
 236. [5]
  A. I. Johnson, W. F. Furter (Can. J. Technol. 34 [1957] 413/24).Google Scholar
 237. [6]
  L. L. Dobroserdov, V. P. ll’ina (Tr. Leningr. Tekhnol. Inst. Pishchevoi Prom.14 [1958] 143/6).Google Scholar
 238. [7]
  B. Janaszewski (Roczniki Chem. 40 [1966] 109/16, 117/25 [englisch]).Google Scholar
 239. [1]
  A. K. Zhdanov (Zh. Obshch. Khim. 24 [1954] 762/6; J. Gen. Chem. USSR 24 [1954] 769/71).Google Scholar
 240. [2]
  R. Parshad (J. Chem. Phys. 15 [1947] 418/9; J. Acoust. Soc. Am. 21 [1949] 175/6).Google Scholar
 241. [3]
  T. Yasunaga, Y. Hirata, Y. Kawano, M. Miura (Bull. Chem. Soc. Japan 37 [1964] 867/71).Google Scholar
 242. [4]
  J. W. Belton (Trans. Faraday Soc. 31 [1935] 1420/5).Google Scholar
 243. [5]
  P. P. Kozakevich, M. M. Lomikovskaya (Zh. Obshch. Khim. 2 [1932] 238/48).Google Scholar
 244. [6]
  I. P. Polozova, N. V. Sapozhnikova (Zh. Fiz. Khim. 42 [1968] 313/7; Russ. J. Phys. Chem. 42 [1968] 169/71).Google Scholar
 245. [7]
  S. Asunmaa (Ann. Acad. Sci. Fennicae A 53 Nr. 11 [1940] 1/95).Google Scholar
 246. [8]
  K. Hirota (Bull. Chem. Soc. Japan 17 [1942] 286/7).Google Scholar
 247. [1]
  A. N. Campbell, A. J. R. Campbell (Trans. Faraday Soc. 33 [ 1937 ] 299 /308, 303 ).Google Scholar
 248. [2]
  L. C. Connell, R. T. Hamilton, J. A. V. Butler (Proc. Roy. Soc. [London] A 147 [1934] 418/33, 424, 426 ).Google Scholar
 249. [3]
  R. J. H. Clark, A. J. Ellis (J. Chem. Soc. 1960 247 /54, 250 ).Google Scholar
 250. [4]
  M. Barak, H. Hartley (Z. Physik. Chem. A 165 [ 1933 ] 272 /93, 276 ).Google Scholar
 251. [5]
  R. M. Fuoss, L. Onsager, J. F. Skinner (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2581 /94).Google Scholar
 252. [6]
  H. O. Spivey, T. Shedlovsky (J. Phys. Chem. 71 [1967] 2165/71).Google Scholar
 253. [7]
  J. O. Wear, C. V. McNully, E. S. Amis (J. Inorg. Nucl. Chem. 20 [ 1961 ] 100 /5, 104 ).Google Scholar
 254. [8]
  J. O. Wear, E. S. Amis (J. Inorg. Nucl. Chem. 24 [ 1962 ] 903 /11, 905 ).Google Scholar
 255. [9]
  J. O. Wear (Diss. Univ. of Arkansas 1962, S. 1/102, 32/8, 77; Diss. Abstr. 23 [1962] 464; Solvation Phenomena Symp. Reprints 1 [1963] 4/5 nach C.A. 64 [1966] 7428 ).Google Scholar
 256. [10]
  H. B. Bull (Kolloid-Z. 66 [1934] 20/2).Google Scholar
 257. [11] G. Ettisch, A. Zwanzig (Z. Physik. Chem. A 160 [1932]
  /408, 399). [12] H. Reichardt (Z. Physik. Chem. A 154 [ 1931 ] 337 /57, 355 ).Google Scholar
 258. [1]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82, 62 [1958] 1339/40).Google Scholar
 259. [2]
  R. M. Fuoss (J. Am. Chem. Soc. 81 [1959] 2659/62).Google Scholar
 260. [3]
  R. M. Fuoss, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 55 [1933] 476/88).Google Scholar
 261. [4]
  R. M.Fuoss (J. Am. Chem. Soc. 57 [1935] 488/9).Google Scholar
 262. [5]
  A. M. Shkodin, N. K. Levitskaya, T. F. Lisachenko (Ukr. Khim. Zh. 34 [1968] 1113/5; C.A. 70 [1969] Nr. 51187).Google Scholar
 263. [1]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).Google Scholar
 264. [2]
  E. R. Kirn, H. L. Dunlap (J. Am. Chem. Soc. 53 [1931] 391/4).Google Scholar
 265. [3]
  V. E. Plyushchev, I. V. Shakno, L. N. Komissarova, G. V. Nadezhdina (Tr. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. Nr. 7 [1958] 45/58; Nauchn. Dokl. Vysshei Shkoly Khim. i Khim. Tekhnol. 1958 Nr. 2, S. 279/82).Google Scholar
 266. [4]
  P. Beronius, R. Enberg (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 46 [1965] 373/4).Google Scholar
 267. [5]
  I. I. Lonkevich, K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Zh. Obshch. Khim. 40 [1970] 723/7).Google Scholar
 268. [6]
  S. I. Drakin, M. Kh. Karapet yants, L. N. Erbanova, R. Kh. Kuramalieva, L. V. Lantukova, V. B. Sokolov (Tr. 1-go Konf. Anal. Khim. Nevodnykh Rastvorov ikh Fiz. Khim. Svoistvam, Moskva 1965 [ 1968 ], Bd. 2, S. 52/8; C.A. 73 [1970] Nr. 49052 ).Google Scholar
 269. [7]
  T. A. Gover, P. G. Sears (J. Phys. Chem. 60 [1956] 330/2).Google Scholar
 270. [8]
  F. Hovorka, J. C. Simms (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 92/5).Google Scholar
 271. [1]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (Indian J. Phys. 8 [1933] 323/40, 331, 335 ).Google Scholar
 272. [2]
  F. Hovorka, J. C. Simms (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 92/5).Google Scholar
 273. [3]
  T. A. Gover, P. G. Sears (J. Phys. Chem. 60 [1956] 330/2).Google Scholar
 274. [4]
  V. K. Semenchenko, E. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [ 1960 ] 28 /37, 32 ).Google Scholar
 275. [5]
  H. N. Desai, D. B. Naik, B. N. Desai (J. Univ. Bombay 3 [1934/35] 109/20, 117, 118 ).Google Scholar
 276. [6]
  M. Goffredi, T. Shedlovsky (J. Phys. Chem. 71 [ 1967 ] 2176 /81, 2181 ).Google Scholar
 277. [7]
  R. T. Lattey (Phil. Mag. [7] 6 [ 1928 ] 258 /70, 260 ).Google Scholar
 278. [8]
  R. L. Kay (J. Am. Chem. Soc. 82 [ 1960 ] 2099 /105, 2101 ).Google Scholar
 279. [9]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 280. [10]
  A. Salitowna (Roczniki Chem. 10 [1930] 230/9; C. 1930 II 202 ).Google Scholar
 281. [11]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 282. [1]
  R. M. Fuoss, L. Onsager, J. T. Skinner (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2581/94).Google Scholar
 283. [2]
  M. Goffredi, T. Shedlovsky (J. Phys. Chem. 71 [1967] 2176/81, 2179, 2180/1).Google Scholar
 284. [3]
  G. Ettisch, A. Zwanzig (Z. Physik. Chem. A 160 [ 1932 ] 385 /408, 401 ).Google Scholar
 285. [1]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).Google Scholar
 286. [2]
  E. R. Kirn, H. L. Dunlap (J. Am. Chem. Soc. 53 [1931] 391/4).Google Scholar
 287. [3]
  V. E. Plyushchev, I. V. Shakno, L. N. Komissarova, G. V. Nadezhdina (Tr. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. Nr. 7 [1958] 45/58; Nauchn. Dokl. Vysshei Shkoly Khim. i Khim. Tekhnol. 1958 Nr. 2, S. 279/82).Google Scholar
 288. [4]
  I. I. Lonkevich, K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Zh. Obshch. Khim. 40 [1970] 723/7).Google Scholar
 289. [5]
  D. B. Chimitdorzhiev (Primenenie UI’traakustiki k Issled. Veshchestva Nr. 6 [1958] 69/77).Google Scholar
 290. [6]
  S. I. Drakin, M. Kh. Karapet’yants, L. N. Erbanova, R. Kh. Kuramalieva, L. V. Lantukova, V. B. Sokolov (Tr. 1-go Konf. Anal. Khim. Nevodnykh Rastvorov ikh Fiz. Khim. Svoistvam, Moskva 1965 [ 1968 ], Bd. 2, S. 52/8; C.A. 73 [1970] Nr. 49052 ).Google Scholar
 291. [7]
  F. Hovorka, J. C. Simms (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 92/5).Google Scholar
 292. [1]
  F. Hovorka, J. C. Simms (J. Am. Chem. Soc. 59 [1937] 92/5).Google Scholar
 293. [2]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 32; C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 294. [1]
  C. A. Kraus, R. P. Seward (J. Phys. Chem. 32 [1928] 1294/307).Google Scholar
 295. [2]
  P. M. Ginnings, Z. T. Chen (J. Am. Chem. Soc. 53 [1931] 3765/9).Google Scholar
 296. [3]
  J. M. Prausnitz, J. H. Targovnik (Chem. Eng. Data Ser. 3 [1958] 234/9).Google Scholar
 297. [1]
  F. G. Germuth (J. Franklin Inst. 212 [1931] 343/9).Google Scholar
 298. [2]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).Google Scholar
 299. [3]
  E. R. Kirn, H. L. Dunlap (J. Am. Chem. Soc. 53 [1931] 391/4).Google Scholar
 300. [4]
  V. E. Plyushchev, I. V. Shakno, L. N. Komissarova, G. V. Nadezhdina (Tr. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. Nr. 7 [1958] 45/58; Nauchn. Dokl. Vysshei Shkoly Khim. i Khim. Tekhnol. 1958 Nr. 2, S. 279/82).Google Scholar
 301. [5]
  P. Beronius, R. Enberg (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 46 [1965] 373/4).Google Scholar
 302. [6]
  H. L. Rosano, P. Duby, J. H. Schulman (J. Phys. Chem. 65 [1961] 1704/8).Google Scholar
 303. [7]
  I. I. Lonkevich, K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Zh. Obshch. Khim. 40 [1970] 723/7).Google Scholar
 304. [8]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 29 [1955] 1614/23).Google Scholar
 305. [9]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 31 [1957] 424/31; J. Chim. Phys. 55 [1958] 354/62).Google Scholar
 306. [1]
  A. M. Shkodin, L. P. Sadovnichaya, V. A. Podolyanko (Ukr. Khim. Zh. 35 [1969] 144/7; C.A. 71 [1969] Nr. 7078).Google Scholar
 307. [2]
  A. M. Sukhotin, E. M. Ryzhkov (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 762/7; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 361/4).Google Scholar
 308. [3]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr.1 [1960] 28/37, 32; C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 309. [4]
  A. M. Sukhotin (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 63/7; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 29/32).Google Scholar
 310. [1]
  R. Blumberg, E. Cejtlin, F. Fuchs (J. Appl. Chem. [London] 10 [1960] 410/4).Google Scholar
 311. [2]
  J. R. Gonzalez Alvarez, Z. M. Vega (Anales Quim. 64 [1968] 89/100).Google Scholar
 312. [3]
  Y. Kurokawa, N. Yui (Nippon Kagaku Zasshi 85 [1964] 397/400; C.A. 61 [ 1964 ] 8945 ).Google Scholar
 313. [4]
  S. Saito, N. Yui (Nippon Kagaku Zasshi 79 [1958] 1492/5; C.A. 1959 16890 ).Google Scholar
 314. [5]
  N. Yui, Y. Kurokawa (Nippon Kagaku 1967] 276/9; C.A. 67 [1967] Nr. 68074).Zasshi 88 [Google Scholar
 315. [6]
  N. Yui, Y. Kurokawa, Y. Oktomo (Nippon Kagaku Zasshi 88 [1967] 272/5; C.A. 67 [1967] Nr. 68073).Google Scholar
 316. [7]
  N. Yui, Y. Kurokawa, M. Sono, T. Hiarmoto (Nippon Kagaku Zasshi 89 [1968] 483/6; C.A. 69 [1968] Nr. 30615).Google Scholar
 317. [8]
  N. Yui, Y. Kurokawa (Nippon Kagaku Zasshi 89 [1968] 487/9; C.A. 69 [1968] Nr. 30614).Google Scholar
 318. [9]
  A. Watanabe (Kagaku Kogaku 31 [1967] 1179/83; C.A. 69 [1968] Nr. 54754).Google Scholar
 319. [10]
  V. K. Semenchenko, A. F. Gracheva, E. A. Davuidovskaya (Kolloidn. Zh. 1 [1935] 367/83).Google Scholar
 320. [11]
  V. B. Lazarev, P. P. Pugachevich (Zh. Fiz. Khim. 35 [1961] 314/7; Russ. J. Phys. Chem. 35 [1961] 152/4).Google Scholar
 321. [12]
  N. Lakshminarayanaiah, C. P. Bianchi (Biophys. J. 8 [1968] 965/70).Google Scholar
 322. [1]
  A. M. Sukhotin (Zh. Fiz. Khim. 33 [1959] 2405/9; Russ. J. Phys. Chem. 33 [1959] 450/3).Google Scholar
 323. [2]
  A. M. Sukhotin, E. M. Ryzhkov (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 762/7; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 361/4).Google Scholar
 324. [3]
  A. M. Sukhotin (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 63/7; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 29/32).Google Scholar
 325. [4]
  G. G. Sukhotina, A. M. Sukhotin (Zh. Fiz. Khim. 35 [1961] 41/7; Russ. J. Phys. Chem. 35 [1961] 19/22).Google Scholar
 326. [1]
  R. Blumberg, E. Cejtlin, F. Fuchs (J. Appl. Chem. [London] 10 [1960] 410/4).Google Scholar
 327. [2]
  A. Watanabe (Kagaku Kogaku 31 [1967] 1179/83; C.A. 69 [1968] Nr. 54754).Google Scholar
 328. [3]
  Y. Kurokawa, N. Yui (Tekhnol. Rept. Tohoku Univ. 29 [1964] 201/9).Google Scholar
 329. [1]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).CrossRefGoogle Scholar
 330. [2]
  E. R. Kirn, H. L. Dunlap (J. Am. Chem. Soc. 53 [1931] 391/4).Google Scholar
 331. [3]
  V. E. Plyushchev, I. V. Shakno, L. N. Komissarova, G. V. Nadezhdina (Tr. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. Nr. 7 [1958] 45/58; Nauchn. Dokl. Vysshei Shkoly Khim. i Khim. Tekhnol. 1958 Nr. 2, S. 279/82).Google Scholar
 332. [1]
  E. Allemann (Z. Elektrochem. 34 [1928] 373/87, 376/8).Google Scholar
 333. [2]
  A. Gurewitsch (Protoplasma 20 [1934] 561/9, 565/6).Google Scholar
 334. [3]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 32; C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 335. [4]
  C. A. Kraus, W. C. Bray (J. Am. Chem. Soc. 35 [ 1913 ] 1315 /434, 1379 ).Google Scholar
 336. [5]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 337. [1]
  A. Watanabe (Kagaku Kogaku 31 [1967] 1179/83; C.A. 69 [1968] 54754).Google Scholar
 338. [2]
  P. M. Ginnings, D. Robbins (J. Am. Chem. Soc. 52 [1930] 2282/6).Google Scholar
 339. [3]
  P. M. Ginnings, E. Herring, B. Webb (J. Am. Chem. Soc. 55 [1933] 875/8).Google Scholar
 340. [1]
  R. G. Larson, H. Hunt (J. Phys. Chem. 43 [1939] 417/23).Google Scholar
 341. [2]
  V. E. Plyushchev, I. V. Shakno, L. N. Komissarova, G. V. Nadezhdina (Tr. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. Nr. 7 [1958] 45/58; Nauchn. Dokl. Vysshei Shkoly Khim. i Khim. Tekhnol. 1958 Nr. 2, S. 279/82).Google Scholar
 342. [3]
  E. R. Caley, H. D. Axilrod (Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. 14 [1942] 242/4).Google Scholar
 343. [4]
  F. G. EI’darov (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960] 1205/11; Russ. J. Phys. Chem. 34 [1960] 575/9).Google Scholar
 344. [5]
  I. I. Lonkevich, K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Zh. Obshch. Khim. 40 [1970] 723/7).Google Scholar
 345. [6]
  S. I. Drakin, M. Kh. Karapet’yants, L. N. Erbanova, R. Kh. Kuramalieva, L. V. Lantukova, V. B. Sokolov (Tr. 1-go Konf. Anal. Khim. Nevodnykh Rastvorov ikh Fiz. Khim. Svoistvam, Moskva 1965 [ 1968 ], Bd. 2, S. 52/8; C.A. 73 [1970] Nr. 49052 ).Google Scholar
 346. [7]
  A. M. Shkodin, V. A. Podolyanko (lzv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 12 [1969] 244/6; C.A. 71 [1969] Nr. 7147).Google Scholar
 347. [8]
  A. M. Shkodin, I. N. V’yunnik, N. O. Butenko (Ukr. Khim. Zh. 36 [1970] 570/5; C.A. 73 [1970] Nr. 92200).Google Scholar
 348. [9]
  B. W. Maxey, A. I. Popov (J. Am. Chem. Soc. 90 [1968] 4470/2).Google Scholar
 349. [10]
  R. M. Fuoss, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 55 [1933] 476/88).Google Scholar
 350. [11]
  R. Blumberg, E. Cejtlin, F. Fuchs (J. Appl. Chem. [London] 10 [1960] 410/4).Google Scholar
 351. [12]
  E. M. Kuznetsova, G. M. Panchenkov, N. A. Kresova (Zh. Fiz. Khim. 40 [1966] 688/91; Russ. J. Phys. Chem. 40 [1966] 365/7).Google Scholar
 352. [13]
  V. K. Semenchenko, A. F. Gracheva, E. A. Davuidovskaya (Kolloidn. Zh. 1 [1935] 367/83).Google Scholar
 353. [1]
  E. Allemann (Z. Elektrochem. 34 [1928] 373/87, 376/8).Google Scholar
 354. [2]
  S. Wosnessensky, K. Asta-chow (Z. Physik. Chem. A 128 [ 1927 ] 362 /8, 366 ).Google Scholar
 355. [1]
  K. H. Meyer, H. Hauptmann, J.-F. Sievers (Hely. Chim. Acta 19 [ 1936 ] 948 /62, 959 ).Google Scholar
 356. [2]
  K. Karczewski (Roczniki Chem. 17 [1937] 9/10, 16 [1936] 560/5; C. 1937 II 3288, I 4474).Google Scholar
 357. [3]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 29, 32; C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 358. [4]
  C. A. Kraus, W. C. Bray (J. Am. Chem. Soc. 35 [ 1913 ] 1315 /434, 1380 ).Google Scholar
 359. [5]
  A. M. Shkodin, L. P. Sadovnichaya, V. A. Podolyanko (Ukr. Khim. Zh. 35 [1969] 144/7; C.A. 71 [1969] Nr. 7078).Google Scholar
 360. [6]
  R. M. Fuoss, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 55 [ 1933 ] 476 /88, 485 ).Google Scholar
 361. [7]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 362. [1]
  A. M. Shkodin, L. P. Sadovnichaya, V. A. Podolyanko (Ukr. Khim. Zh. 35 [1969] 144/7; C.A. 71 [1969] Nr. 7078).Google Scholar
 363. [2]
  A. M. Shkodin, L. P. Sadivnicha [Sadovnichaya] (Dopovidi Akad. Nauk Ukr.RSR B 30 [1968] 357/9; C.A. 69 [1968] Nr. 70705).Google Scholar
 364. [1]
  K. A. Kraus, R. J. Raridon, W. H. Baldwin (J. Am. Chem. Soc. 86 [1964] 2571 /6).Google Scholar
 365. [2]
  H. M. Trimble (Ind. Eng. Chem. 23 [1931] 165/7).Google Scholar
 366. [3]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 367. [4]
  F. Accascina, A. d’Aprano, M. Goffredi (Ric. Sci. Rend. A [2] 6 [1964] 151/6).Google Scholar
 368. [5]
  W. H. Baldwin, R. J. Raridon, K. A. Kraus (J. Phys. Chem. 73 [1969] 3417/20).Google Scholar
 369. [1]
  P. Kirby, O. Maass (Can. J. Chem. 36 [ 1958 ] 456 /64, 461 ).Google Scholar
 370. [2]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82).Google Scholar
 371. [3]
  F. Accascina, A. d’Aprano, M. Goffredi (Ric. Sci. Rend. A [2] 6 [ 1964 ] 151 /6, 153 ).Google Scholar
 372. [4]
  F. Accascina (AD 432997 [1963] 1/57, 26/31; C.A. 62 [1965] 3461).Google Scholar
 373. [1]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 374. [2]
  W. H. Baldwin, R. J. Raridon, K. A. Kraus (J. Phys. Chem. 73 [1969] 3417/20).Google Scholar
 375. [1]
  M. V. Hollander, J. J. Barker (Oak Ridge Radioisotope Conf. Res. Appl. Phys. Sci. Eng., Gathinburg, Tenn., 1963, S. 52/63; C.A. 59 [1963] 6044 ).Google Scholar
 376. [2]
  F. J. Bartoli, J. N. Birch, N. H. Toan, G. E. McDuffie (J. Chem. Phys. 49 [1968] 1916/21).Google Scholar
 377. [1]
  K. A. Kraus, R. J. Raridon, W. H. Baldwin (J. Am. Chem. Soc. 86 [1964] 2571 /6).Google Scholar
 378. [2]
  E. Angelescu, D. Dimitrescu (Z. Physik. Chem. 132 [1928] 217/34).Google Scholar
 379. [3]
  M. Rey, P. Vassort (Bull. Soc. Franc. Ceram. Nr. 56 [1962] 5/14; C.A. 58 [ 1963 ] 4279 ).Google Scholar
 380. [4]
  P. N. Vishen, U. R. Warhadpande (J. Sci. Ind. Res. India B 14 [1955] 495/7).Google Scholar
 381. [5]
  Z. W. Wolkowa (Z. Physik. Chem. A 147 [1930] 206/14).Google Scholar
 382. [1] M. Kubo (Rikwagaku-Kenkyu-jo lho 13 [1934]
  /27; Abstr. Rikwagaku-Kenkyu-jo Iho 7 [ 1934 ] 83 ).Google Scholar
 383. [2]
  F. Accascina, A. d’Aprano, M. Goffredi (Ric. Sci. Rend. A [2] 4 [1964] 443/50, 446, 448 ).Google Scholar
 384. [3]
  F. Accascina (AD 432997 [1963] 1/57, 33/9; C.A. 62 [1965] 3461).Google Scholar
 385. [4]
  B. J. Steel, J. M. Stokes, R. H. Stokes (J. Phys. Chem. 62 [1958] 1514/6).Google Scholar
 386. [1]
  A. Lannung (Z. Physik. Chem. A 161 [1932] 255/68).Google Scholar
 387. [2]
  S. Makishima, S. Kikuchi, C. Sugiyama (Rept. Inst. Sci. Technol. [Tokyo] 1 [1947] 180/4).Google Scholar
 388. [3]
  L. Miravitlles Mille (Anales Fis. Quim. [Madrid] 41 [1945] 120/37).Google Scholar
 389. [4]
  L. E. Swearingen, R. T. Florence (J. Phys. Chem. 39 [1935] 701/7).Google Scholar
 390. [5]
  R. A. Stairs, W. T. Rispin, R. C. Makhija (Can. J. Chem. 48 [1970] 2755/62).Google Scholar
 391. [6]
  K. P. Mishchenko, A. M. Sukhotin (Dokl. Akad. Nauk SSSR [2] 98 [1954] 103/6).Google Scholar
 392. [7]
  N. P. Novoselov, K. P. Mishchenko (Zh. Obshch. Khim. 38 [1968] 2129/36; J. Gen. Chem. USSR 38 [1968] 2065/71).Google Scholar
 393. [8]
  N. P. Novoselov, K. P. Mishchenko (Zh. Obshch. Khim. 41 [1971] 255/63).Google Scholar
 394. [9]
  N. P. Novoselov, K. P. Mishchenko (Zh. Obshch. Khim. 41 [1971] 489/94).Google Scholar
 395. [10]
  A. L. Robinson (J. Phys. Chem. 33 [1929] 1193/9).CrossRefGoogle Scholar
 396. [11]
  H. Nomura, M. Ando, Y. Miyahara (Nippon Kagaku Zasshi 90 [1969] 1222/5 nach C.A. 72 [1970] Nr. 83551).Google Scholar
 397. [12]
  V. W. Sokolov, J. J. Lindberg (Suomen Kemistilehti B 43 [1970] 367/70 nach C.A. 74 [1971] Nr. 25755).Google Scholar
 398. [13]
  I. S. Perelygin (Ukr. Fiz. Zh. 9 [1964] 497/502).Google Scholar
 399. [14]
  A. Z. Gadzhiev, I. S. Pominov (Zh. Neorgan. Khim. 10 [1965] 1490/3).Google Scholar
 400. [15]
  N. A. Slovo-khotova (Zh. Fiz. Khim. 25 [1951] 768/78).Google Scholar
 401. [16]
  I. S. Pominov, A. A. Pavlova (Zh. Prikl. Spektroskopii 9 [1968] 85/8 nach C.A. 69 [1968] Nr. 111 715 ).Google Scholar
 402. [17]
  E. R. Swart, L. J. Le Roux (J. Chem. Soc. 1957 406/10).Google Scholar
 403. [1]
  F. Bauer (Ann. Physik [5] 6 [1930] 253/72, 258, 265 ).Google Scholar
 404. [2]
  A. Lannung (Z. Physik. Chem. A 161 [1932] 255/68, 257, 262, 265 ).Google Scholar
 405. [3]
  A. Lannung (Z. Physik. Chem. A 161 [ 1932 ] 269 /78, 270 ).Google Scholar
 406. [4]
  K. J. Mysels (J. Phys. Chem. 51 [1947] 708/10).Google Scholar
 407. [5]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1140 ).Google Scholar
 408. [6]
  J. F. J. Dippy, H. O. Jenkins, J. E. Page (J. Chem. Soc. 1939 1386/91).Google Scholar
 409. [7]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [1941] 284/315, 290, 306 ).Google Scholar
 410. [8]
  V. K. Semenchenko, B. Shukurov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 32, C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 411. [9]
  F. Nies (Z. Physik. Chem. A 138 [ 1928 ] 447 /58, 449 ).Google Scholar
 412. [10]
  P. C. Blokker (Rec. Tray. Chim. 54 [ 1935 ] 975 /87, 983 ).Google Scholar
 413. [11]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82).Google Scholar
 414. [12]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 415. [13]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 416. [14]
  B. E. Conway ( Elektrochemische Tabellen, Frankfurt a. M. 1957, S. 169 ).Google Scholar
 417. [15]
  W. Birkenstock (Z. Physik. Chem. A 138 [ 1928 ] 432 /46, 440 ).Google Scholar
 418. [16]
  K. Cruse (in: Landolt-Börnstein, 6. Aufl., Bd. 2, TI. 7, 1960, S. 282/726, 721).Google Scholar
 419. [1]
  E. Weitz, E. Grohrock (Ber. Deut. Chem. Ges. 67 [1934] 1085/91).Google Scholar
 420. [2]
  A. Dobry (J. Chim. Phys. 50 [1953] 49/52).Google Scholar
 421. [3]
  G. S. Hartley (Trans. Faraday Soc. 27 [1931] 10/29).Google Scholar
 422. [4]
  W. Herz, E. Knaebel (Z. Physik. Chem. 131 [1928] 389/404).Google Scholar
 423. [5]
  Y. Kamei, A. Nishi, Y. Oishi (Nippon Kagaku Zasshi 92 [1971] 90/1 nach C.A. 74 [1971] Nr. 146595).Google Scholar
 424. [6]
  A. I.Toryanik, I. V. Kisel’nik (Zh. Strukt. Khim. 9 [1968] 29/32).Google Scholar
 425. [7]
  M. Y. Spink, E. E. Schrier (J. Chem. Thermodyn. 2 [1970] 821/32).Google Scholar
 426. [8]
  J. C. Philip, A. J. Bramley (J. Chem. Soc. 1915 377 ).Google Scholar
 427. [9]
  W. Herz, E. Stanner (Z. Physik. Chem. 128 [ 1927 ] 399 ).Google Scholar
 428. [10]
  P. Gross, M. Iser (Monatsh. Chem. 55 [ 1930 ] 329 ).Google Scholar
 429. [11]
  V. M. Atkins, C. B. Monk (J. Chem. Soc. 1961 1817/20).Google Scholar
 430. [1]
  A. Lannung (Z. Physik. Chem. A 161 [ 1932 ] 269 /78, 270 ).Google Scholar
 431. [2]
  K. J. Mysels (J. Phys. Chem. 51 [1947] 708/10).Google Scholar
 432. [3]
  V. M. Atkins, C. B. Monk (J. Chem. Soc. 1961 1817/9).Google Scholar
 433. [1]
  A. Lannung (Z. Physik. Chem. A 161 [1932] 255/68, 257, 262 ).Google Scholar
 434. [2]
  F.Nies (Z. Physik. Chem. A 138 [1928] 447/58, 449/51).Google Scholar
 435. [3]
  W. Birkenstock (Z. Physik. Chem. A 138 [ 1928 ] 432 /46, 440 ).Google Scholar
 436. [1]
  A. Watanabe (Kagaku Kogaku 31 [1967] 1179/83 nach C.A. 69 [1968] Nr. 54754).Google Scholar
 437. [2]
  K. P. Mishchenko, A. M. Sukhotin (Dokl. Akad. Nauk SSSR [2] 98 [1954] 103/6).Google Scholar
 438. [3]
  I. S. Pominov, A. A. Pavlova (Zh. Prikl. Spektroskopii 9 [1968] 85/8 nach C.A. 69 [1968] Nr. 111 715 ).Google Scholar
 439. [1]
  S. R. C. Hughes (J. Chem. Soc. 1957 634/8).Google Scholar
 440. [2]
  V. K. Semenchenko, B. Shukulov (Uzbeksk. Khim. Zh. Nr. 1 [1960] 28/37, 32, C.A. 1960 19105 ).Google Scholar
 441. [3]
  Dutoit (Z. Elektrochem. 12 [1906] 642/4).Google Scholar
 442. [4]
  P. Walden, E. J. Birr (Z. Physik. Chem. 153 [ 1931 ] 1 /51, 22 ).Google Scholar
 443. [5]
  C. A. Kraus, W. C. Bray (J. Am. Chem. Soc. 35 [ 1913 ] 1315 /434, 1378 ).Google Scholar
 444. [6]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [ 1927 ] 396 /400, 399 ).Google Scholar
 445. [7]
  L. Fischer, G. Winkler, G. Jander (Z. Elektrochem. 62 [ 1958 ] 1 /28, 9 ).Google Scholar
 446. [8]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 447. [1]
  A. Watanabe (Kagaku Kogaku 31 [1967] 1179/83; C.A. 69 [1968] Nr. 54754).Google Scholar
 448. [2]
  A. S. Barkan, A. G. Beketova (Uch. Zap. Belorussk. Gos. Univ. Ser. Khim. Nr. 29 [1956] 222/32; C.A. 1960 6260 ).Google Scholar
 449. [3]
  M. Kortüm-Seiler, G. Kortüm (Z. Elektrochem. 54 [1950] 70/3).Google Scholar
 450. [4]
  J. M. Prausnitz, J. H. Targovnik (Chem. Eng. Data Ser. 3 [1958] 234/9).Google Scholar
 451. [5]
  N. C. Das, H. Mohapatra, P. B. Das (J. Indian Chem. Soc. 43 [1966] 373/4).Google Scholar
 452. [6]
  S. Panda, B. B. Deo (Indian J. Phys. 31 [1957] 227/30).Google Scholar
 453. [7]
  I.P. Polozova, N. V. Sapozhnikova (Zh. Fiz. Khim. 42 [1968] 313/7; Russ. J. Phys. Chem. 42 [1968] 169/71).Google Scholar
 454. [8]
  P. K. Das (J. Indian Chem. Soc. 36 [1959] 613/6).Google Scholar
 455. [9]
  P. K. Das (J. Indian Chem. Soc. 45 [1968] 341/2).Google Scholar
 456. [10]
  K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Teor. i Eksperim. Khim. 1 [1965] 60/5; Theor. Exptl. Chem. [USSR] 1 [1965] 36/9).Google Scholar
 457. [11]
  G. A. Krestov, I. V. Egorova (Teor. i Eksperim. Khim. 4 [1968] 623/7; Theor. Exptl. Chem. [USSR] 4 [1968] 396/9).Google Scholar
 458. [12]
  K. P. Mishchenko, S. V. Shadskii (Dokl. Akad. Nauk SSSR 167 [1966] 621/4; Dokl. Phys. Chem. Proc. Acad. Sci. USSR 166/171 [1966] 177/9).Google Scholar
 459. [13]
  V. P. Tungusov, S. V. Shadskii (lzv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 14 [1971] 203/7; C.A. 75 [1971] Nr. 11178).Google Scholar
 460. [14]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 461. [15]
  H. P. Bennetto, D. Feakins (Hydrogen-Bonded Solvent System Proc. Symp., Newcastle upon Tyne 1968, S. 235/42; C.A. 70 [1969] Nr. 118804).Google Scholar
 462. [16]
  E. Grunwald, A. L. Bacarella (J. Am. Chem. Soc. 80 [1958] 3840/4).Google Scholar
 463. [17]
  E. Grunwald, G. Baughman, G. Kohnstam (J. Am. Chem. Soc. 82 [1960] 5801 /11).Google Scholar
 464. [18]
  G. Scatchard, M. A. Benedict (J. Am. Chem. Soc. 58 [1936] 837/42).Google Scholar
 465. [19]
  R. W. Kunze, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 67 [1963] 911/3).Google Scholar
 466. [20]
  A. S. Quist, W. L. Marshall (J. Phys. Chem. 72 [1968] 1536/44).CrossRefGoogle Scholar
 467. [21]
  L. A. Dunn, W. L. Marshall (J. Phys. Chem. 73 [1969] 2619/22).Google Scholar
 468. [22]
  L. B. Yeatts, L. A. Dunn, W. L. Marshall (J. Phys. Chem. 75 [1971] 1099/106).Google Scholar
 469. [23]
  G. R. Nash, C. B. Monk (Trans. Faraday Soc. 54 [1958] 1650/6).Google Scholar
 470. [24]
  E. L. Purlee, E. Grunwald (J. Am. Chem. Soc. 79 [1957] 1366/72).Google Scholar
 471. [25]
  E. L. Purlee, E. Grunwald (J. Phys. Chem. 67 [1963] 1364/5).Google Scholar
 472. [26]
  H. Azumi (Sci. Rept. Tohoku Univ. 135 [1951] 95/102).Google Scholar
 473. [27]
  P. B. Das (J. Inst. Chem. Calcutta 42 [1970] 140/1; C.A. 74 [1971] Nr. 35196).Google Scholar
 474. [1]
  L. B. Yeatts, L. A. Dunn, W. L. Marshall (J. Phys. Chem. 75 [ 1971 ] 1099 /106, 1102 ).Google Scholar
 475. [2]
  R. W. Kunze, R. M. Fuoss (J. Phys. Chem. 67 [1963] 911/3).Google Scholar
 476. [3]
  G. R. Nash, C. B. Monk (Trans. Faraday Soc. 54 [1958] 1657/9).Google Scholar
 477. [4]
  G. R. Nash, C. B. Monk (Trans. Faraday Soc. 54 [1958] 1650 /6, 1653 ).Google Scholar
 478. [5]
  P. K. Das (J. Indian Chem. Soc. 36 [1959] 613/6).Google Scholar
 479. [6]
  P. B. Das (J. Proc. Inst. Chemists [India] 40 [1968] 205/6).Google Scholar
 480. [7]
  L. A. Dunn, W. L. Marshall (J. Phys. Chem. 73 [1969] 2619/22).Google Scholar
 481. [8]
  A. M. Sukhotin, Z. N. Timofeeva (Zh. Fiz. Khim. 33 [1959] 1602/9; Russ. J. Phys. Chem. 33 [1959] 72/6).Google Scholar
 482. [1]
  A. M. Shkodin, N. K. Levitskaya (Ukr. Khim. Zh. 36 [1970] 454/5).Google Scholar
 483. [2]
  A. M. Shkodin, N. K. Levitskaya (Ukr. Khim. Zh. 34 [1968] 330/3).Google Scholar
 484. [1]
  F. H. C. Kelly (J. Appl. Chem. [London] 4 [1954] 401/4, 407/8).Google Scholar
 485. [2]
  K. Nishizawa, M. Amagasa (J. Soc. Chem. Ind. Japan Suppl. 34 [1931] 236B/238 B).Google Scholar
 486. [3]
  S. A. Arbaev (Uch. Zap. Biol.-Pochv. Fak. Kirgiz. Univ. 1958 Nr. 7, S. 189/205 nach C.A. 1960 19136 ).Google Scholar
 487. [4]
  Wiklund (Socker Handl. 2 [1946] 65/140).Google Scholar
 488. [5]
  E. Landt (Z. Ver. Deut. Zucker-Ind. 83 [1933] 1086/94).Google Scholar
 489. [6]
  P. M. Strocchi, E. Gliozzi (Ann. Chim. [Rome] 41 [1951] 465/77).Google Scholar
 490. [7]
  A. Emmerich, F. Rosskopf (Z. Elektrochem. 62 [1958] 1115/8).Google Scholar
 491. [8]
  G. Vavrinecz (Cukoripar 13 [1960] 48/52 nach C.A. 1960 11653).Google Scholar
 492. [1]
  A. N. Campbell, A. J. R. Campbell (Trans. Faraday Soc. 33 [ 1937 ] 299 /308, 303 ).Google Scholar
 493. [2]
  E. Landt, C. Bodea (Z. Ver. Deut. Zucker Ind. 81 [1931] 721 /73, 738/9).Google Scholar
 494. [3]
  E. Landt (Z. Elektrochem. 38 [1932] 630/1).Google Scholar
 495. [4]
  J. Dédek, J. Dykyj (Collection Czech. Chem. Commun. 8 [ 1936 ] 261 /70, 269 ).Google Scholar
 496. [5]
  J. M. Stokes, R. H. Stokes (J. Phys. Chem. 60 [1956] 217/20).Google Scholar
 497. [6]
  M. Nakagaki, S. Kawamura (Yakugaku Zasshi 84 [1964] 246 /51, 247; C.A. 61 [1964] 2536 ).Google Scholar
 498. [7]
  H. Possner (Ann. Physik [5] 6 [1930] 875/902, 882, 896 ).Google Scholar
 499. [1]
  F. J. Kelly, R. H. Stokes (Electrolytes Proc. Intern. Symp., Trieste, Yugoslavia, 1959 [1962], S. 96/100 nach C.A. 61 [ 1964 ] 4989 ).Google Scholar
 500. [2]
  P. J. Dunlop (J. Phys. Chem. 69 [1965] 4276/83).Google Scholar
 501. [3]
  F. J. Kelly, R. A. Robinson, R. H. Stokes (J. Phys. Chem. 65 [1961] 1958/60).Google Scholar
 502. [4]
  V. E. Bower, R. A. Robinson (J. Phys. Chem. 67 [1963] 1540/1).Google Scholar
 503. [5]
  J. M. Stokes, R. H. Stokes (J. Phys. Chem. 62 [1958] 497/9).Google Scholar
 504. [6]
  B. J. Steel, J. M. Stokes, R. H. Stokes (J. Phys. Chem. 62 [1958] 1514/6).Google Scholar
 505. [1]
  A. W. Davidson, W. Chappell (J. Am. Chem. Soc. 60 [1938] 2043/6).Google Scholar
 506. [2]
  M. M. Jones, E. Griswold (J. Am. Chem. Soc. 76 [1954] 3247/9).Google Scholar
 507. [3]
  O. W. Kolling (Trans. Kansas Acad. Sci. 62 [1959] 62/6).Google Scholar
 508. [4]
  L N. Tsiparis, I. Yu. Smorigaite, D. I. Brazauskene (Ukr. Khim. Zh. 29 [1963] 142/9).Google Scholar
 509. [5]
  L. Gutiérrez Jodra, J. L. Otero, J. Solé (Anales Real. Soc. Espan. Fis. Quim. [Madrid] B 51 [1955] 741 /52).Google Scholar
 510. [6]
  H. E. Wirth (J. Am. Chem. Soc. 70 [1948] 462/5).CrossRefGoogle Scholar
 511. [7]
  J. W. Belton (Trans. Faraday Soc. 31 [1935] 1420/5).Google Scholar
 512. [8]
  J. H. Stern, J. P. Sandstrom, A. Hermann (J. Phys. Chem. 71 [1967] 3623/6).Google Scholar
 513. [9]
  H.S. Harned, R. O. Robinson (J. Am. Chem. Soc. 50 [1928] 3157/78).Google Scholar
 514. [10]
  E. Larsson, B. Adell (Z. Physik. Chem. A 156 [1931] 352/80).Google Scholar
 515. [11]
  S. Kilpi (Svensk Kern. Tidskr. 72 [1960] 178/87).Google Scholar
 516. [1]
  B. V. Weidner, A. W. Hutchison, G. C. Chandlee (J. Am. Chem. Soc. 60 [1938] 2877/9).Google Scholar
 517. [2]
  M. M. Jones, E. Griswold (J. Am. Chem. Soc. 76 [1954] 3247/9).Google Scholar
 518. [3]
  H. Schmidt (Z. Anorg. Allgem. Chem. 270 [ 1952 ] 188 /200, 195 ).Google Scholar
 519. [1]
  R. Kramer (Diss. Rostock 1931 ).Google Scholar
 520. [2]
  P. Walden (Z. Physik. Chem. A 162 [ 1932 ] 1 /30, 6 ).Google Scholar
 521. [3] A. M. Shkodin (Zh. Fiz. Khim. 34 [1960]
  /33; Russ. J. Phys. Chem. 34 [ 1960 ] 775 /80, 777 ).Google Scholar
 522. [1]
  V. Gutmann, E. Nedbalek (Monatsh. Chem. 89 [1958] 130/4).Google Scholar
 523. [2]
  G. Jander, H. Surawski (Z. Elektrochem. 65 [ 1961 ] 384 /94, 389 ).Google Scholar
 524. [1]
  A. P. Altshuller, H. E. Everson (J. Am. Chem. Soc. 75 [1953] 4823/7).Google Scholar
 525. [2]
  N. V. Sapozhnikova, Z. G. Linetskaya (Zh. Fiz. Khim. 8 [1936] 943/52).Google Scholar
 526. [1]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1141 ).Google Scholar
 527. [2]
  J. C. Philip, P. Rangaramanujam (J. Chem. Soc. 1932 1512 /8, 1514 ).Google Scholar
 528. [1]
  M. Kraft, H. J. Bittrich (Wiss. Z. Tech. Hochsch. Chem. Leuna-Merseburg 4 [1961/62] 137/8).Google Scholar
 529. [2]
  S. Arakawa, T. Kawaguchi (Yakugaku Zasshi 78 [1958] 148/51).Google Scholar
 530. [3]
  T. Ishiguro, M. Yagyu, K. Takagi (Yakugaku Zasshi 80 [1960] 311/4).Google Scholar
 531. [4]
  T. M. Vasong, I. N. Shokin (Izv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 13 [1970] 326/8 nach C.A. 73 [1970] Nr. 48998).Google Scholar
 532. [5]
  T. Ishiguro, F. Kametani, H. Oka (J. Pharm. Soc. Japan 76 [1956] 760/2).Google Scholar
 533. [1]
  H. E. Bent, E. Swift (J. Am. Chem. Soc. 58 [1936] 2216/20).Google Scholar
 534. [2]
  E. Swift (J. Am. Chem. Soc. 60 [1938] 2611/4).Google Scholar
 535. [1]
  H. S. Isbin, K. A. Kobe (J. Am. Chem. Soc. 67 [1945] 464/5).Google Scholar
 536. [2]
  N. P. Fedotev, R. N. Kinkulskaya (Ukr. Akad. Nauk Inst. Khim. Sb. Tr. 1-go Vses. Konf., Nevodnium Rastvoram 1935, Bd. 1, S. 114 /41, 128 ).Google Scholar
 537. [3]
  G. L. Putnam, K. A. Kobe (Trans. Electrochem. Soc. 74 [1938] 609/23).Google Scholar
 538. [4]
  F. C. Schmidt, S. Godomsky, F. K. Ault, J. C. Huffman (J. Chem. Eng. Data 14 [1969] 71/3).Google Scholar
 539. [5]
  L. D. Pettit, S. Bruckenstein (J. Inorg. Nucl. Chem. 24 [1962] 1478/81).Google Scholar
 540. [6]
  S. Bruckenstein, L. M. Mukherjee (J. Phys. Chem. 64 [1960] 1601/7).Google Scholar
 541. [7]
  I. R. Bellobono, G. Favini (Ann. Chim. [Rome] 55 [1965] 32/45).Google Scholar
 542. [1]
  N. P. Fedot’ev, R. N. Kinkul’skaya (Ukr. Akad. Nauk Inst. Khim. Sb. Tr. 1-go Vses. Konf., Nevodnium Rastvoram 1935, Bd. 1, S. 114/41, 125, 131/6; C.A. 1936 4070 ).Google Scholar
 543. [2]
  G. L. Putnam, K. A. Kobe (Trans. Electrochem. Soc. 74 [1938] 609/24, 614, 616, 618, 620 ).Google Scholar
 544. [3]
  I. R. Bellobono, G. Favini (Ann. Chim. [Rome] 55 [ 1965 ] 32 /45, 37 ).Google Scholar
 545. [4]
  B. B. Hibbard, F. C. Schmidt (J. Am. Chem. Soc. 77 [1955] 225/7).Google Scholar
 546. [5]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 547. [1]
  P. W. Brewster, F. C. Schmidt, W. B. Schaap (J. Am. Chem. Soc. 81 [1959] 5532/5).Google Scholar
 548. [2]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 549. [1]
  E. Colton, R. E. Brooker (J. Phys. Chem. 62 [1958] 1595/6).Google Scholar
 550. [2]
  M. L. Berardelli, G. Pistoia, A. M. Polcaro (Ric. Sci. 38 [1968] 814/9 nach C.A. 70 [1969] Nr. 81471).Google Scholar
 551. [3]
  R. Gopal, M. M. Husain (J. Indian Chem. Soc. 40 [1963] 272/4).Google Scholar
 552. [4]
  R. Gopal, R. K. Srivastava (J. Phys. Chem. 66 [1962] 2704/6).Google Scholar
 553. [5]
  I. G. Mikhailov, M. V. Rozina, V. A. Shutilov (Akust. Zh. 10 [1964] 213/7; Soviet Phys.-Acoust. 10 [1964] 174/7).Google Scholar
 554. [6]
  G. Somsen, J. Coops (Rec. Tray. Chim. 84 [1965] 985/1002).Google Scholar
 555. [7]
  G. Somsen (Rec. Tray. Chim. 85 [1966] 517/25).Google Scholar
 556. [8]
  D.V. S. Jain, B. S. Lark, S. P. Kochar, V. K. Gupta (Indian J. Chem. 7 [1969] 256/9).Google Scholar
 557. [9]
  R. Alexander, E. C. F. Ko, A. J. Parker, T. J. Broxton (J. Am. Chem. Soc. 90 [1968] 5049/69).Google Scholar
 558. [10]
  G. Somsen, L. Weeda (Rec. Tray. Chim. 90 [1971] 81/6).Google Scholar
 559. [11]
  R. I. Mostkova, Yu. M. Kessler, I. V. Safonova (Elektrokhimiya 5 [1969] 409/12; Soviet Electrochem. 5 [1969] 370/3).Google Scholar
 560. [12]
  E. N. Vasenko (Zh. Fiz. Khim. 21 [1947] 361, 22 [1948] 999, 23 [ 1949 ] 959 ).Google Scholar
 561. [13]
  L. R. Dawson, E. G. Griffith (J. Phys. Chem. 56 [ 1952 ] 281 ).Google Scholar
 562. [14]
  Yu. M. Povarov, Yu. M. Kessler, A. I. Gorbanev (Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim. 1964 1895/6; Bull. Acad. Sci. USSR Div. Chem. Sci. 1964 1800/1; Elektrokhimiya 1 [1965] 1174/81).Google Scholar
 563. [15]
  Yu. M. Povarov, Yu. M. Kessler, A. I. Gorbanev, I. V. Safonova (Dokl. Akad. Nauk SSSR 155 [1964] 1411/4).Google Scholar
 564. [16]
  N. A. lzmailov, E. F. Ivanova (Zh. Fiz. Khim. 31 [1957] 424/31; J. Chim. Phys. 55 [1958] 354/62).Google Scholar
 565. [17]
  G. A. Strack, S. K. Swanda, L. W. Bahe (J. Chem. Eng. Data 9 [1964] 416/8).Google Scholar
 566. [1]
  F. K. Andryushchenko, K. G. Parfenova, O. A. Slotin (Elektrokhimiya 2 [1966] 741/5; Soviet Electrochem. 2 [ 1966 ] 689 /92, 690 ).Google Scholar
 567. [2]
  M. L. Berardelli, G. Pistoia, A. M. Polcaro (Ric. Sci. 38 [ 1968 ] 814 /9, 816 ).Google Scholar
 568. [3]
  J. Lange (Z. Physik. Chem. A 188 [ 1941 ] 284 /315, 308 ).Google Scholar
 569. [4]
  L. R. Dawson, E. D. Wilhoit, P. G. Sears (J. Am. Chem. Soc. 79 [1957] 5906/8).Google Scholar
 570. [1]
  G. A. Strack, S. K. Swanda, L. W. Bahe (J. Chem. Eng. Data 9 [1964] 416/8).Google Scholar
 571. [2]
  M. L. Berardelli, G. Pistoia, A. M. Polcaro (Ric. Sci. 38 [1968] 814/9 nach C.A. 70 [1969] Nr. 81 471 ).Google Scholar
 572. [3]
  R. P.Held, C. M. Criss (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2611/7).Google Scholar
 573. [4]
  D. V. S. Jain, B. S. Lark, S. P. Kochar, V. K. Gupta (Indian J. Chem. 7 [1969] 256/9).Google Scholar
 574. [5]
  G. Somsen, L. Weeda (Rec. Tray. Chim. 90 [1971] 81/6).Google Scholar
 575. [6]
  R. I. Mostkova, Yu. M. Kessler (Elektrokhimiya 5 [1969] 623/7; Soviet Electrochem. 5 [1969] 579/82).Google Scholar
 576. [7]
  Yu. M. Povarov, Yu. M. Kessler, A. I. Gorbanev, I. V. Safonova (Dokl. Akad. Nauk SSSR 155 [1964] 1411/4).Google Scholar
 577. [8]
  Yu. M. Povarov, Yu. M. Kessler, A. I. Gorbanev (Elektrokhimiya 1 [1965] 1174/81).Google Scholar
 578. [9]
  E. Luksha, C. M. Criss (J. Phys. Chem. 70 [1966] 1496/502).Google Scholar
 579. [10]
  R. Haase, H. Jansen (Z. Physik. Chem. [Frankfurt] 61 [1968] 310/8).Google Scholar
 580. [11]
  L. Weeda, G. Somsen (Rec. Tray. Chim. 85 [1966] 159/66).Google Scholar
 581. [1]
  C. M. Criss, E. Luksha (J. Phys. Chem. 72 [1968] 2966/70).Google Scholar
 582. [2]
  G. Pistoia, G. Pecci, B. Scrosati (Ric. Sci. 37 [1967] 1167/72 nach C.A. 69 [ 1969 ] 70481 ).Google Scholar
 583. [3]
  R. A. Stairs, W. T. Rispin, R. C. Makhija (Can. J. Chem. 48 [1970] 2755/62).Google Scholar
 584. [4]
  R. P. Held, C. M. Criss (J. Phys. Chem. 71 [1967] 2487/91).CrossRefGoogle Scholar
 585. [5]
  G. A. Krestov, V. A. Zverev (Izv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 11 [1968] 990/5 nach C.A. 70 [1969] Nr. 51371).Google Scholar
 586. [6]
  G. A. Krestov, V. A. Zverev (lzv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Khim. i Khim. Tekhnol. 12 [1969] 25/7, 14 [1971] 528/31 nach C.A. 70 [1969] Nr. 100374, 75 [1971] Nr. 81 030 ).Google Scholar
 587. [7]
  L. Weeda, G. Somsen (Rec. Tray. Chim. 86 [1967] 893/6).Google Scholar
 588. [8]
  D. V. S. Jain, B. S. Lark, S. P. Kochar, V. K. Gupta (Indian J. Chem. 7 [1969] 256/9).Google Scholar
 589. [9]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 590. [1]
  F. K. Andryushchenko, K. G. Parfenova, O. A. Slotin (Elektrokhimiya 2 [1966] 741/5; Soviet Electrochem. 2 [1966] 689/92).Google Scholar
 591. [2]
  G. Pistoia, G. Pecci, B. Scrosati (Ric. Sci. 37 [1967] 1167 /72, 1170 ).Google Scholar
 592. [3]
  C. M. French, K. H. Glover (Trans. Faraday Soc. 51 [1955] 1418 /27, 1422 ).Google Scholar
 593. [4]
  D. P. Ames, P. G. Sears (J. Phys. Chem. 59 [1955] 16/9).Google Scholar
 594. [5]
  W. W. Wharton (Thesis Univ. of Kentucky 1955, S. 72/9; Diss. Abstr. 20 [1960] 3539/40).Google Scholar
 595. [6]
  L. R. Dawson, W. W. Wharton (J. Electrochem. Soc. 107 [1960] 710/3).Google Scholar
 596. [7]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 597. [1]
  G. Pistoia, B. Scrosati (Ric. Sci. 37 [1967] 1173 /7, 1175 ).Google Scholar
 598. [2]
  G. B. Lester, T. A. Glover, P. G. Sears (J. Phys. Chem. 60 [1956] 1076/9).Google Scholar
 599. [3]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 600. [1]
  F. J. Millero (J. Phys. Chem. 72 [1968] 3209/14).Google Scholar
 601. [2]
  H. M. Smiley, P. G. Sears (Trans. Kentucky Acad. Sci. 19 [1958] 62/6).Google Scholar
 602. [3]
  C. F. Coleman (J. Phys. Chem. 69 [1965] 1377/84).Google Scholar
 603. [1]
  A. P. Rollet, R. Cohen-Adad (Compt. Rend. 227 [1948] 554/6).Google Scholar
 604. [2]
  J. H. Palm, C. H. MacGillavry (Acta Cryst. 16 [1963] 963/8).Google Scholar
 605. [3]
  M. P. Orlova, E. A. Guber, E. A. Levashova (Uch. Zap. Tomsk. Gos. Univ. Nr. 29 [1959] 46/53 nach C.A. 1961 11 053 ).Google Scholar
 606. [4]
  V. E. Bower, R. A. Robinson (J. Phys. Chem. 67 [1963] 1524/7).Google Scholar
 607. [5]
  M. Miura, A. Murakami (J. Sci. Hiroshima Univ. A 18 [1955] 403/7).Google Scholar
 608. [6]
  J. H. Stern, J. K. Kulluk (J. Phys. Chem. 73 [1969] 2795/7).Google Scholar
 609. [7]
  R. D. Lanier (J. Phys. Chem. 69 [1965] 2697/706).Google Scholar
 610. [1]
  T. Pavlopoulos, H. Strehlow (Z. Physik. Chem. 202 [1954] 474/9).Google Scholar
 611. [2]
  D. V. S. Jain, B. S. Lark, P. K. Nayyar (Indian J. Chem. 8 [1970] 73/5).Google Scholar
 612. [3]
  R. P. T. Tomkins, E. Andalaft, G. J. Janz (Trans. Faraday Soc. 65 [1969] 1906/11).Google Scholar
 613. [4]
  V. V. Kushchenko, K. P. Mishchenko (Teor. i Eksperim. Khim. 4 [1968] 403/6; Theor. Exptl. Chem. [USSR] 4 [1968] 256/8).Google Scholar
 614. [5]
  V. V. Kushchenko, K. P. Mishchenko (Zh. Prikl. Khim. 41 [1968] 646/8).Google Scholar
 615. [6]
  I. S. Perelygin (Ukr. Fiz. Zh. 7 [1962] 910/4 nach C.A. 58 [1963] 1067 ).Google Scholar
 616. [7]
  I. S. Pominov, A. Z. Gadzhiev (lzv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii Fiz. 8 [1965] 19/24 nach C.A. 64 [1966] 2802 ).Google Scholar
 617. [8]
  A. Z. Gadzhiev, I. S. Pominov (Opt. i Spektroskopiya 17 [1964]859/62; C.A. 62 [ 1965 ] 11 304 ).Google Scholar
 618. [9]
  L. Lederle (Z. Physik. Chem. B 10 [1930] 121/41).Google Scholar
 619. [10]
  G. W. Hodgson, H. G. V. Evans, C. A. Winkler (Can. J. Chem. 29 [1951] 60/9).Google Scholar
 620. [11]
  G. Thuillier, P. Daudel (Compt. Rend. 243 [1956] 147/8).Google Scholar
 621. [1]
  S. Minc, I. Zag6rska, Z. Koczorowski (Roczniki Chem. 41 [1967] 1983/91, 1988 [englisch]).Google Scholar
 622. [2]
  F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138 /43, 1140 ).Google Scholar
 623. [3]
  R. P. T. Tomkins, J. E. Andalaft, G. J. Janz (Trans. Faraday Soc. 65 [ 1969 ] 1906 /11, 1908 ).Google Scholar
 624. [4]
  J. E. Andalaft (Diss. Rensselaer Polytech. Inst. 1968, S. 1/107, 41/2).Google Scholar
 625. [5]
  P. Walden (Z. Physik. Chem. A 54 [ 1906 ] 129 /230, 184 ).Google Scholar
 626. [6]
  R. Huber, K. Cruse (Z. Elektrochem. 60 [1956] 1049/53).Google Scholar
 627. [7]
  Dutoit (Z. Elektrochem. 12 [1906] 642/4).Google Scholar
 628. [8]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 629. [9]
  G J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 630. [1]
  J. A. Benard (J. Chem. Eng. Data 13 [1968] 485/8).Google Scholar
 631. [2]
  I. S. Perelygin, N. R. Safiullina (Zh. Strukt. Khim. 8 [1967] 205/11; J. Struct. Chem. [USSR] 8 [1967] 178/83).Google Scholar
 632. [1]
  R. Cernatescu (Z. Physik. Chem. 133 [1928] 31/8).Google Scholar
 633. [2]
  E. Papafil, M. A. Papafil, C. Beldie (Analele Stiint. Univ. „Al. J. Cuza“ Jasi I [2] 4 [1958] 153/70 [französisch]).Google Scholar
 634. [3]
  R. J. Raridon, K. A. Kraus (U.S. Office Saline Water Res. Develop. Progr. Rept. Nr. 302 [1968] 40 nach C.A. 69 [1968] Nr. 99992).Google Scholar
 635. [4]
  V. F. Sergeeva, Yu. P. Kratsberg (Zh. Obshch. Khim. 39 [1969] 20/2; J. Gen. Chem. USSR 39 [1969] 16/8).Google Scholar
 636. F. K. V. Koch (J. Chem. Soc. 1931 1138/43, 1140).Google Scholar
 637. [2]
  D. S. Burgess, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 70 [ 1948 ] 706 /11, 707 ).Google Scholar
 638. [3]
  P. Walden, L. F. Audrieth, E. J. Birr (Z. Physik. Chem. 160 [ 1932 ] 337 /65, 350 ).Google Scholar
 639. [4]
  C. A. Kraus, W. C. Bray (J. Am. Chem. Soc. 35 [ 1913 ] 1315 /434, 1378 ).Google Scholar
 640. [5]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 641. [6]
  H. S. Harned, B. G. Owen (The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions, 3. Aufl., New York 1958, S. 704 ).Google Scholar
 642. [7]
  L. F. Audrieth, J. Kleinberg ( Non Aqueous Solvents, New York 1953, S. 125 ).Google Scholar
 643. [8]
  C. J. Carignan, C. A. Kraus (J. Am. Chem. Soc. 71 [1949] 2983/7).Google Scholar
 644. [9]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 645. [1]
  P. M. Ginnings, B. Webb, E. Hinohara (J. Am. Chem. Soc. 55 [1933] 4898/9).Google Scholar
 646. [2]
  S. Arakawa, T. Kawaguchi, H. Kato (Yakugaku Zasshi 78 [1958] 837/41).Google Scholar
 647. [3]
  J. M. Prausnitz, J. H. Targovnik (Chem. Eng. Data Ser. 3 [1958] 234/9).Google Scholar
 648. [4]
  R. J. Raridon, W. H. Baldwin, K. A. Kraus (J. Phys. Chem. 72 [1968] 925/9).Google Scholar
 649. [1]
  F. M. Karpfen, J. E. B. Randles (Trans. Faraday Soc. 49 [ 1953 ] 823 /31, 831 ).Google Scholar
 650. [2]
  J. T. Davies, E. Rideal (Can. J. Chem. 33 [ 1955 ] 947 /69, 950 ).Google Scholar
 651. [3]
  S. Minc, Z. Koczorowski (Electrochim. Acta 8 [1963] 575/82).Google Scholar
 652. [1]
  A. R. Martin (J. Chem. Soc. 1928 3270/93, 3280/4).Google Scholar
 653. [2]
  R. M. Fuoss, L. Onsager (J. Phys. Chem. 61 [1957] 668/82).Google Scholar
 654. [3]
  G. J. Janz, M. J. Tait (Can. J. Chem. 45 [ 1967 ] 1101 /8, 1104 ).Google Scholar
 655. F. K. V. Koch (J. Chem. Soc.1931 1138/43, 1141).Google Scholar
 656. [5]
  H. Hartley, R. P. Bell (Trans. Faraday Soc. 23 [1927] 396/400).Google Scholar
 657. [1]
  G. A. Abramov, M. A. Malinovskii (Tr. Leningr. Politekhn. Inst. 1957 Nr. 188, S. 79/89, 83; C.A. 1959 11 973 ).Google Scholar
 658. [2]
  G. A. Bukhalova (Zh. Neorgan. Khim. 4 [1959] 117/22; Russ. J. Inorg. Chem. 4 [1959] 47/9).Google Scholar
 659. [3]
  J. G. Loxham, A. Hellawell (J. Am. Ceram. Soc. 47 [ 1964 ] 184 /8, 185 ).Google Scholar
 660. [4]
  N. N. Volkov, A. G. Bergman (Dokl. Akad. Nauk SSSR [2] 27 [1940] 967/9; C.A. 1941 2402 ).Google Scholar
 661. [5]
  V. D. Polyakov (Izv. Sektora Fiz. Khim. Analiza Inst. Obshch. Neorgan. Khim. Akad. Nauk SSSR 13 [1940] 299/320, 301; C.A. 1942 4753 ).Google Scholar
 662. [6]
  G. I. Nagornyi (Izv. Sektora Fiz. Khim. Analiza Inst. Obshch. Neorgan. Khim. Akad. Nauk SSSR 11 [1938] 291 /325, 296; C.A. 1938 8906 ).Google Scholar
 663. [7]
  A. G. Bergman, E. I. Banashek (Izv. SektoraGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1972

Authors and Affiliations

 • Ludwig Roth

There are no affiliations available

Personalised recommendations