Advertisement

Niob pp 314-334 | Cite as

Verbindungen mit Kohlenstoff

 • Herbert Lehl
Chapter
Part of the Nb. Niob. Niobium (System-Nr. 49) book series (GMELIN, volume N-b / B / 4)

Zusammenfassung

Darstellung und Eigenschaften von Nioblegierungen mit geringem C-Gehalt sind in „Niob“ B 2 beschrieben.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Allgemeine Literatur

 1. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, Alloys of Niobium, Jerusalem 1965Google Scholar
 2. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, Splavy Niobiya, Moskva 1964.Google Scholar
 3. R. Kieffer, F. Benesovsky, Hartstoffe, Wien 1963, S. 210–86.Google Scholar
 4. G. V. Zacharova, I. A. Popov, L. P. Zhorova, B. V. Fedin, Niobii i ego Splavy, Moskva 1961, S. 1–368.Google Scholar
 5. G. V. Samsonov, V. I. Konstantinov, Tantal i Niobii, Moskva 1959.Google Scholar
 6. G. V. Samsonov, Ya. S. Umanskii, Tverdyye Soedineniya Tugoplavkikh Metallov, Moskva 1957Google Scholar
 7. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Hard Compounds of Refractory Metals, NASA-TT-F-102 1962 140–72.Google Scholar
 8. P. Schwarzkopf, R. Kieffer, Refractory Hard Metals, New York 1953, S. 172–220.Google Scholar
 9. R. Kieffer, P. Schwarzkopf, Hartstoffe und Hartmetalle, Wien 1953, S. 156–205.Google Scholar
 10. [1]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 94 1963 332–3, 95 1964 1212–8.Google Scholar
 11. [2]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 94 1963 672–6, 675–6.Google Scholar
 12. [3]
  H. Nowotny, W. Jeitschko, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 31–43, 35.Google Scholar
 13. [4]
  J. Johnston u. a.: UCRL-11 317 1964 131–49, 131–2;Google Scholar
 14. [1]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 94 1963 844–50, 847, 95 1964 178–9, 1242–6.Google Scholar
 15. [2]
  H. Nowotny, W. Jeitschko, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 31–43, 35.Google Scholar
 16. [1]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 95 1964 156–7, 431–5. -Google Scholar
 17. [2]
  H. Nowotny, W. Jeitschko, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 31–43, 35. -Google Scholar
 18. [3]
  L. E. Toth, W. Jeitschko, C. M. Yen.: J. Less-Common Metals 10 1966 29–32.Google Scholar
 19. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, C. A. 75 1971 Nr. 10916.Google Scholar
 20. [2]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1632–3.Google Scholar
 21. [3]
  T. V. Fedorov, E. I. Gladyshevskii.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 5 Nr. 1 1965 37–40.Google Scholar
 22. [4]
  T. V. Fedorov, N. M. Popova, E. I. Gladyshevskii.: Izv. Akad. Nauk SSSR Metally 1965 158–63Google Scholar
 23. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, Russ. Met. 1965 Nr. 3, S. 72–8.Google Scholar
 24. [5]
  V. P. Elyutin, M. L. Bernshtein, Yu. A. Paplov.: Dokl. Akad. Nauk SSSR 104 1955 546–8.Google Scholar
 25. [6]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 26. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 27. [7]
  K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: lzv. Akad. Nauk SSSR Otd. Tekhn. Nauk Met. i Toplivo 1961 Nr. 2, S. 147–9Google Scholar
 28. K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: N. H. Krikorian, AEC-tr-4871 1961.Google Scholar
 29. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1631–2.Google Scholar
 30. [2]
  K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: lzv. Akad. Nauk SSSR Otd. Tekhn. Nauk Met. i Toplivo Nr. 2 1961 147–9 )Google Scholar
 31. K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: N. H. Kiikorian.: AEC-tr-4871 1961.Google Scholar
 32. [3]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 1967 Nr. 4, S. 30–3Google Scholar
 33. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 34. [4]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 271.Google Scholar
 35. [5]
  P. Schwarzkopf.: U.S.P. 2356009 1944; C.A. 1945 57.Google Scholar
 36. [6]
  Allegheny Ludlum Steel Corp., W. H. Bleecker U.S.P. 2849275 1954–58Google Scholar
 37. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, C. 1959 16449.Google Scholar
 38. [7]
  M. L. Baskin, V. I. Tret’yakov, I. N. Chaporova.: Fiz. Metal. i Metalloved. 12 1961 860–4Google Scholar
 39. D. A. Prokoshkin, E. V. Vasil’eva, Phys. Metals Metallog. USSR 12 Nr. 6 1961 72–6.Google Scholar
 40. [8]
  V. V. Sagalovich, G. A. Volkova.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy 1 1965 1345–8Google Scholar
 41. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Inorg. Materials USSR 1 1965 1228–31.Google Scholar
 42. [9]
  U.S. Atomic Energy Commission, F. A. Halden, W. D. Smiley, F. M. Hruz.: U.S.P. 2991192 1958–61Google Scholar
 43. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: C.A. 1961 23968.Google Scholar
 44. [10]
  International Standard Electric Corp., V. J. de Santis, F. L. Hunter, C. P. Majkrzak.: D.P. 843786 1950–52Google Scholar
 45. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: C. 1954 4257.Google Scholar
 46. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1632, 1636–7, 1641Google Scholar
 47. [2]
  H. Nowotny, R. Kieffer.: Z. Metallk. 38 1947 257–65, 260.Google Scholar
 48. [4]
  A. E. Kovalskii, Ya. S. Umanskii.: Zh. Fiz. Khim. 20 1946 769–72.Google Scholar
 49. [5]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 1 1949 Trans. 185 133–6.Google Scholar
 50. [6]
  A. E. Koval’skii, L. A. Petrova.: Tr. Soveshch. Mikroverdosti 1950 170–86Google Scholar
 51. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: AEC-tr-3834 1959 1–17, 8Google Scholar
 52. [7]
  G. V. Samsonov, G. S. Upadkhaya.: Dopovidi Akad. Nauk Ukr.RSR A 31 1969 250–4Google Scholar
 53. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Plansee Proc. 6th Seminar, Reutte-Tyrol 1968 1969, S. 652–62Google Scholar
 54. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 8 Nr. 9 1968 70–4Google Scholar
 55. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1968 723–6.Google Scholar
 56. [8]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 7 Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 57. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 58. [9]
  W. D. Kingery, F. A. Halden.: Am. Ceram. Soc. Bull. 34 1955 117–9.Google Scholar
 59. [10]
  M. L. Baskin, V. I. Tret’yakov, I. N. Chaporova.: Fiz. Metal. i Metalloved. 12 1961 860–4Google Scholar
 60. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Phys. Metals Metallog. USSR 12 Nr. 6 1961 72–6.Google Scholar
 61. [1]
  A. E. Koval’skii, L. A. Petrova.: Tr. Soveshch. Mikroverdosti 1950 170–86Google Scholar
 62. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: AEC-tr-3834 1959 1–17, 4–5, 8Google Scholar
 63. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N.S.A. 13 1959 Nr. 2 2437.Google Scholar
 64. [2]
  R. Kieffer.: in: F. Benesovsky, Plansee Proc. 1st Seminar, Reutte-Tyrol 1952 1953, S. 268–96, 280Google Scholar
 65. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Proc. Intern. Symp. Reactivity Solids, Gothenburg 1952 1954, S. 1001–26, 1011.Google Scholar
 66. [3]
  G. V. Samsonov, G. S. Upadkhaya.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 8 Nr. 9 1968 70–4Google Scholar
 67. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1968 723–6.Google Scholar
 68. [4]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 274.Google Scholar
 69. [5]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 7 Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 70. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 71. [6]
  A. I. Avgustinik, V. M. Gropyanov, G. V. Drozdetskaya, V. S. Vigdergauz.: Issled. v Obl. Khim. Silikatov i Okislov Akad. Nauk SSSR Sb. Statei 1965 250–6, 254.Google Scholar
 72. [1]
  H. Bittner, H. Goretzki.: Monatsh. Chem. 91 1960 616–9, 618.Google Scholar
 73. [2]
  H. Bittner, H. Goretzki.: Monatsh. Chem. 93 1962 1000–4, 1004.Google Scholar
 74. [3]
  H. Bittner, H. Goretzki, F. Benesovsky, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 94 1963 518–26, 524–5.Google Scholar
 75. [4]
  H. Nowotny.: in: W. M. Mueller, Advances in X-Ray Analysis, Bd. 5, New York 1962, S. 13–32, 19.Google Scholar
 76. [5]
  G. V. Samsonov, G. S. Upadkhaya.: Plansee Proc. 6th Seminar, Reutte-Tyrol 1968 1969, S. 652–62, 656Google Scholar
 77. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Dopovidi Akad. Nauk Ukr. RSR A 31 1969 250–4.Google Scholar
 78. [1]
  G. V. Samsonov, G. S. Upadkhaya.: Plansee Proc. 6th Seminar, Reutte-Tyrol 1968 1969, S. 652–62, 654Google Scholar
 79. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Dopovidi Akad. Nauk Ukr.RSR A 31 1969 250–4.Google Scholar
 80. [2]
  E. Rudy, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 8 1960 72–82, 76.Google Scholar
 81. [3]
  V. I. Tumanov, V. F. Funke, L. I. Belenkaya.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 3 Nr. 5 1963 43–6Google Scholar
 82. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1963 376–8.Google Scholar
 83. [1]
  P. Duwez, F. Odell.: J. Electrochem. Soc. 97 1950 299–304, 302–3Google Scholar
 84. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Powder Met. Bull. 5 1950 43–4.Google Scholar
 85. [2]
  R. Kieffer, F. Benesovsky.: Metall 6 1952 171–6, 175.Google Scholar
 86. [3]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 23, 28–30.Google Scholar
 87. [4]
  H. Nowotny.: Planseeber. Pulvermet. 1953 43–60, 47–8.Google Scholar
 88. [5]
  H. Bittner, H. Goretzki, F. Benesovsky, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 94 1963 518–26, 519.Google Scholar
 89. [6]
  N. Pessall, J. K. Hulm.: Physics Long Island City, N.Y. 2 1966 311–28, 320–1.Google Scholar
 90. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1632–4, 1643–5.Google Scholar
 91. [2]
  V. S. Emel’yanov, Yu. G. Godin, I. I. Suchkov, A. A. Yastrebkov.: Met. Metalloved. Chist. Metal. Sb. Nauchn. Rabot 1967 Nr. 6, S. 92–100, 94, 99; C.A. 69 1968 Nr. 1 2429.Google Scholar
 92. [3]
  S. S. Ordan’yan, A. I. Avgustinik, V. Sh. Vigdergauz.: Zh. Prikl. Khim. 39 1966 312–7Google Scholar
 93. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: J. Appl. Chem. USSR 39 1966 284–8.Google Scholar
 94. [4]
  M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr. SSR 7 Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 95. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 96. [5]
  G. V. Samsonov, V. N. Paderno.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 19–30, 28–9.Google Scholar
 97. [6]
  C. Agte, H. Alterthum.: Z. Tech. Physik 11 1930 182–91, 186.Google Scholar
 98. [7]
  A. E. Koval’skii, Ya. S. Umanskii.: Zh. Fiz. Khim. 20 1946 769–72.Google Scholar
 99. [8]
  A. E. Koval’skii, E. Ya. Vrzheshch.: Sb. Tr. Vses. Nauchn. Issled. Inst. Tverd. Splavov Nr. 1 1959 305–19 nach Met. Abstr. 27 1959 27.Google Scholar
 100. [9]
  H. Nowotny, R. Kieffer.: Z. Metallk. 38 1947 257–65, 260–1.Google Scholar
 101. [10]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 1 1949 Trans. 185 133–6.Google Scholar
 102. [11]
  K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: lzv. Akad. Nauk SSSR Otd. Tekhn. Nauk Met. i Toplivo 1961 Nr. 2, S. 147–9; in: N. H. Krikorian, AEC-tr-4871 1961Google Scholar
 103. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N.S.A.15 1961 Nr. 25248.Google Scholar
 104. [12]
  T. V. Fedorov, E. I. Gladyshevskii.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 5 Nr. 1 1965 37–40Google Scholar
 105. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1965 27–9.Google Scholar
 106. [13]
  A. C. Barber, P. H. Morton.: Met. Soc. Conf. 34 Pt. 2 1964–66 391–406, 397–401Google Scholar
 107. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: CONF-524–14 1964 1–5, 3–4Google Scholar
 108. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N.S.A. 18 1964 Nr. 34211.Google Scholar
 109. [14]
  J. A. Cornie, E. J. Delgrosso, R. Granger.: PWAC-461 1965 1–60, 13, 42–3Google Scholar
 110. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: C.A. 64 1966 9372.Google Scholar
 111. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1631–2.Google Scholar
 112. [2]
  K. I. Portnoi, Yu. V. Levinskii, V. I. Fadeeva.: lzv. Akad. Nauk SSSR Otd. Tekhn. Nauk Met. i Toplivo 1961 Nr. 2, S. 147–9Google Scholar
 113. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N. H. Krikorian, AEC-tr-4871 1961Google Scholar
 114. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N.S.A. 15 1961 Nr. 25248.Google Scholar
 115. [3]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 7 Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 116. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 117. [4]
  J. Piper.: NP-13944 1964 1–33, 4; N.S.A. 18 1964 Nr. 24137.Google Scholar
 118. [5]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 271.Google Scholar
 119. [6]
  W. G. Lidman, H. J. Hamjian.: J. Am. Ceram. Soc. 35 1952 236–40.Google Scholar
 120. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1632, 1638–42.Google Scholar
 121. [2]
  J. A. Cornie, E. J. Delgrosso, R. Granger.: PWAC-461 1965 1–60, 7Google Scholar
 122. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: C. A. 64 1966 9372.Google Scholar
 123. [3]
  A. E. Koval’skii, Ya. S. Umanskii.: Zh. Fiz. Khim. 20 1946 769–72.Google Scholar
 124. [4]
  A. I. Avgustinik, O. A. Golikova, L. V. Kudryasheva, S. S. Ordan’yan, V. A. Svetkova.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy 3 1967 1823–7Google Scholar
 125. I. Avgustinik, O. A. Golikova, L. V. Kudryasheva, S. S. Ordan’yan, V. A. Svetkova.: lnorg. Materials USSR 3 1967 1590–3.Google Scholar
 126. [5]
  H. Nowotny, R. Kieffer.: Z. Metallk. 38 1947 257–65, 260–1.Google Scholar
 127. [6]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 1 1949 Trans. 185 133–6.Google Scholar
 128. [7]
  E. I. Gladyshevskii, N. M. Popova, T. F. Fedorov.: Zh. Neorgan. Khim. 8 1963 1997–8Google Scholar
 129. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Russ. J. Inorg. Chem. 8 1963 1040–1.Google Scholar
 130. [8]
  P. T. B. Shaffer.: NP-9185 1960 1–9 nach N.S.A. 14 1960 Nr. 25947.Google Scholar
 131. [9]
  S. S. Ordan’yan, A. I. Avgustinik, V. S. Vigdergauz.: Zh. Prikl. Khim. 39 1966 312–7Google Scholar
 132. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: J. Appl. Chem. USSR 39 1966 284–8.Google Scholar
 133. [10]
  W. G. Lidman, H.J. Hamjian.: J. Am. Ceram. Soc. 35 1952 236–40.Google Scholar
 134. [1]
  V. M. Gropyanov, V. G. Sobolev.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 7 Nr. 4 1967 30–3Google Scholar
 135. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 277–9.Google Scholar
 136. [2]
  W. G. Lidman, H. J. Hamjian.: J. Am. Ceram. Soc. 35 1952 236–40.Google Scholar
 137. [3]
  A. E. Koval’skii, L. A. Petrova.: Tr. Soveshch. Mikroverdosti 1950 170–86; AEC-tr-3834 1959 1–17, 11Google Scholar
 138. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: N.S.A. 13 1959 Nr. 2 2437.Google Scholar
 139. [4]
  G. V. Samsonov.: lzv. Sektora Fiz. Khim. Analiza Inst. Obshch. Neorgan. Khim. Akad. Nauk SSSR 27 1956 97–125, 118.Google Scholar
 140. [5]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 274.Google Scholar
 141. [6]
  A. I. Avgustinik, V. M. Gropyanov, G. V. Drozdetskaya, V. S. Vigdergauz.: Issled. v Oblasti Khim. Silikatov i Okislov Akad. Nauk SSSR Sb. Statei 1965 250–6; C.A. 65 1966 6356.Google Scholar
 142. [7]
  A. L. Burykina, O. V. Evtushenko.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 5 Nr. 1 1965 87–95Google Scholar
 143. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1965 66–72, 69–70.Google Scholar
 144. [1]
  L. B. Dubrovskaya, A. S. Borukhovich, P. V. Gel’d, I. I. Matveenko, L. V. Kudryasheva, S. S. Ordan’yan.: Fiz. Tverd. Tela 11 1969 3021–3Google Scholar
 145. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Phys.-Solid State 11 1970 2451–3.Google Scholar
 146. [2]
  G. V. Samsonov, V. S. Neshpor, N. S. Strel’nykova.: Dopovidi Akad. Nauk Ukr.RSR Nr. 8 1958 838–40.Google Scholar
 147. [3]
  H. Nowotny.: in: W. H. Mueller, Advances in X-Ray Analysis, Bd. 5, New York 1962, S. 13–32, 19.Google Scholar
 148. [4]
  A. Golikova, E. O. Dzhafarov, A. I. Avgustinik, L. V. Kudryasheva, S. S. Ordan’yan.: Fiz. Tverd. Tela 9 1967 1557–8; Soviet Phys.-Solid State 9 1967 1228–9.Google Scholar
 149. [5]
  A. I. Avgustinik, O. A. Golikova, L. V. Kudryasheva, S. S. Ordan’yan, V. A. Svetkova.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy 3 1967 1823–7Google Scholar
 150. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: lnorg. Materials USSR 3 1967 1590–3.Google Scholar
 151. [6]
  I. G. Barantseva, V. N. Paderno, Yu. B. Paderno.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 7 Nr. 2 1967 70–3Google Scholar
 152. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1967 139–41.Google Scholar
 153. [7]
  I. G. Barantseva, V. N. Paderno.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy4 1968 1364–5Google Scholar
 154. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Inorg. Materials USSR 4 1968 1198–9. 8Google Scholar
 155. G. V. Samsonov.: Zh. Tekhn. Fiz. 26 1956 716–22Google Scholar
 156. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Phys.–Tech. Phys. 1 1956–57 695–701, 699Google Scholar
 157. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: lzv. Sektora Fiz. Khim. Analiza Inst. Obshch. Neorgan. Khim. Akad. Nauk SSSR 27 1956 97–125, 118.Google Scholar
 158. [9]
  E. Rudy, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 8 1960 72–82, 78.Google Scholar
 159. [10]
  J. Piper.: NP-13944 1964 1–33, 19, 21; N.S.A. 18 1964 Nr. 24137.Google Scholar
 160. [1]
  P. Duwez, F. Odell.: J. Electrochem. Soc. 97.: 1950 299–304, 302–3.Google Scholar
 161. [2]
  R. Kieffer, F. Benesovsky.: Metall 6 1952 171–6, 175.Google Scholar
 162. [3]
  E. Rudy.: Diss. Wien T. H. 1960.Google Scholar
 163. [4]
  H. Bittner, H. Goretzki, F. Benesovsky, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 94 1963 518–26, 519–21.Google Scholar
 164. [5]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 23, 26, 28.Google Scholar
 165. [6]
  J. Piper.: NP-13944 1964 1–33, 12, 19, 21, 25; N.S.A. 18 1964 Nr. 24137.Google Scholar
 166. [1]
  F. Benesovsky, E. Rudy.: Metall 14 1960 875–8.Google Scholar
 167. [2]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 30–1.Google Scholar
 168. [1]
  A. Taylor, N. J. Doyle.: J. Less-Common Metals 13 1967 511–29, 518–9.Google Scholar
 169. [2]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1635.Google Scholar
 170. [3]
  T. F. Fedorov, E. I. Gladyshevskii.: Poroshkovaya Met. Akad. Nauk Ukr.SSR 5 Nr. 1 1965 37–40Google Scholar
 171. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Soviet Powder Met. 1965 27–9.Google Scholar
 172. [4]
  T. F. Fedorov, N. M. Popova, E. I. Gladyshevskii.: lzv. Akad. Nauk SSSR Metally 1965 158–63Google Scholar
 173. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Russ. Met. 1965 Nr. 3, S. 72–8, 75.Google Scholar
 174. [5]
  E. Rudy, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 94 1963 507–17, 517.Google Scholar
 175. [6]
  A. J. Williams, D. C. Briggs.: J. Less-Common Metals 21 1970 255–73, 265.Google Scholar
 176. [7]
  D. C. Briggs, L. R. Harmatiuk.: Can. Dept. Energy Mines Resource Mines Br. Res. Rept. Nr. 185 1966 1–31, 16; C.A. 67 1967 Nr. 35603.Google Scholar
 177. [8]
  A. M. Zakharov, E. P. Daneliya.: lzv. Akad. Nauk SSSR Metal. 1971 Nr. 1, S. 190–4; Russ. Met. 1971 Nr. 1, S. 129–32.Google Scholar
 178. [9]
  H. Nowotny, F. Benesovsky, R. Kieffer.: Planseeber. Pulvermet. 7 1959 79–87, 80–4.Google Scholar
 179. [10]
  H. Nowotny, R. Kieffer, C. Brukl, E. Rudy.: Monatsh. Chem. 90 1959 669–79, 674.Google Scholar
 180. [11]
  H. Nowotny.: Bull. Soc. Chim. France 19601029–30, 1881–7Google Scholar
 181. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: W. M. Mueller, Advances in X-Ray Analysis, Bd. 5, New York 1962, S. 13–32, 16.Google Scholar
 182. [12]
  G. V. Samsonov, V. N. Paderno.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 19–30, 22.Google Scholar
 183. [13]
  V. N. Paderno.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy 3 1967 1177–84, 1180.Google Scholar
 184. [1]
  A. Taylor, N. J. Doyle.: J. Less-Common Metals 13 1967 511–29, 517.Google Scholar
 185. [2]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1631–2, 1643–5.Google Scholar
 186. [3]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 271.Google Scholar
 187. [4]
  H. Nowotny, R. Kieffer, F. Benesovsky, C. Brukl, E. Rudy.: Monatsh. Chem. 90 1959 669–79, 674.Google Scholar
 188. [5]
  G. V. Samsonov, V. N. Paderno.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 19–30, 22.Google Scholar
 189. [6]
  E. Rudy, H. Nowotny, F. Benesovsky, R. Kieffer, A. Neckel.: Monatsh. Chem. 91 1960 176–87, 187.Google Scholar
 190. [1]
  P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Monatsh. Chem. 95 1964 1630–45, 1632, 1642.Google Scholar
 191. [2]
  A. Taylor, N. J. Doyle.: J. Less-Common Metals 13 1967 511–29, 517–20.Google Scholar
 192. [3]
  H. Nowotny, R. Kieffer, F. Benesovsky, C. Brukl, E. Rudy.: Monatsh. Chem. 90 1959 669–79, 674.Google Scholar
 193. [4]
  E. I. Gladyshevskii, N. M. Popova, T. F. Fedorov.: Zh. Neorgan. Khim. 8 1963 1997–8Google Scholar
 194. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Russ. J. lnorg. Chem. 8 1963 1040–1.Google Scholar
 195. [1]
  G. V. Samsonov, V. N. Paderno.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 19–30, 25Google Scholar
 196. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Izv. Akad. Nauk SSSR Metally 1965 Nr. 1, S. 180–8Google Scholar
 197. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Russ. Met. 1965 Nr. 1, S. 119–24, 122.Google Scholar
 198. [2]
  V. N. Paderno.: lzv. Akad. Nauk SSSR Neorgan. Materialy 3 1967 1177–84Google Scholar
 199. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Inorg. Materials USSR 3 1967 1038–43.Google Scholar
 200. [3]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 274.Google Scholar
 201. [4]
  E. Rudy, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 8 1960 72–82, 79.Google Scholar
 202. [5]
  G. V. Samsonov, V. S. Fomenko, V. N. Paderno, B. M. Rud’.: Teplofiz. Vysokikh Temperatur Akad. Nauk SSSR 2 1964 730–5Google Scholar
 203. G. V. Samsonov, V. S. Fomenko, V. N. Paderno, B. M. Rud’.: High Temp. USSR 2 1964 656–60Google Scholar
 204. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Vysokotemp. Neorgan. Soedin. Akad. Nauk Ukr.SSR Inst. Probl. Materialoved. 1965 278–85, 282.Google Scholar
 205. [1]
  H. Nowotny, F. Benesovsky, E. Rudy.: Monatsh. Chem. 91 1960 348–56, 349, 354–5. -Google Scholar
 206. [2]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 23, 26, 28. -Google Scholar
 207. [3]
  N. Pessall, J. K. Hulm.: Physics Long Island City, N.Y. 2 1966 311–28, 316.Google Scholar
 208. [1]
  F. Benesovsky, E. Rudy.: Metall 14 1960 875–8.Google Scholar
 209. [2]
  sen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 31.Google Scholar
 210. [1]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 94 1963 844–50, 849.Google Scholar
 211. [2]
  H. Nowotny, A. W. Searcy, J. E. Orr.: J. Phys. Chem. 60 1956 677–8.Google Scholar
 212. [3]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 95 1964 1242–6.Google Scholar
 213. [1]
  W. Jeitschko, H. Nowotny, F. Benesovsky.: Monatsh. Chem. 95 1964 156–7, 431–5.Google Scholar
 214. [2]
  H. Nowotny, W. Jeitschko, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 12 1964 31–43, 35.Google Scholar
 215. [3]
  L. E. Toth, W. Jeitschko, C. M. Yen.: J. Less-Common Metals 10 1966 29–32.Google Scholar
 216. [1]
  E. Rudy.: Z. Metallk. 54 1963 213–23, 222.Google Scholar
 217. [2]
  R. Kieffer, G. Trabesinger, N. Reiter.: Planseeber. Pulvermet. 17 1969 25–35, 26.Google Scholar
 218. [3]
  R. Kieffer.: J. Inst. Metals 97 1969 164–72, 167.Google Scholar
 219. [4]
  R. Kieffer, H. Nowotny, A. Neckel, P. Ettmayer, L. Usner.: Monatsh. Chem. 99 1968 1020–7, 1026.Google Scholar
 220. [5]
  G. Jangg, R. Kieffer, L. Usner.: J. Less-Common Metals 14 1968 269–77, 275.Google Scholar
 221. [6]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 1 1949 Trans. 185 133–6.Google Scholar
 222. [7]
  E. Rudy, F. Benesovsky, R. Kieffer, A. Necke.: Monatsh. Chem. 91 1960 176–87, 187.Google Scholar
 223. [8]
  A. E. Koval’skii, E. Ya. Vrzheshch.: Sb. Tr. Vses. Nauchn. Issled. Inst. Tverd. Splavov Nr. 1 1959 305–19 nach C. A. 1961 19 660.Google Scholar
 224. R. Kieffer, H. Nowotny, A. Neckel, P. Ettmayer.: Monatsh. Chem. 99 1968 1020–7, 1026.Google Scholar
 225. E. Rudy, H. Nowotny, F. Benesovsky, R. Kieffer, A. Neckel.: Monatsh. Chem. 91 1960 176–87, 187.Google Scholar
 226. [1]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 1 1949 Trans. 185 133–6.Google Scholar
 227. [2]
  A. E. Koval’skii, L. A. Petrova.: Tr. Soveshch. Mikroverdosti 1950 170–86Google Scholar
 228. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: AEC-tr-3834 1959 1–17, 10; N.S.A. 13 1959 Nr. 2 2437.Google Scholar
 229. [3]
  G. V. Samsonov.: lzv. Sektora Fiz. Khim. Analiza Inst. Obshch. Neorgan. Khim. Akad. Nauk SSSR 27 1956 97–125, 118.Google Scholar
 230. [4]
  R. Kieffer.: in: F. Benesovsky, Plansee Proc. 1st Seminar, Reutte-Tyrol 1952 1953, S. 268–96, 280Google Scholar
 231. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Proc. Intern. Symp. Reactivity Solids, Gothenburg 1952 1954, S. 1001–26, 1011.Google Scholar
 232. [5]
  E. Rudy, F. Benesovsky.: Planseeber. Pulvermet. 8 1960 72–82, 80.Google Scholar
 233. [6]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 28.Google Scholar
 234. [1]
  P. Duwez, F. Odell.: J. Electrochem. Soc. 97 1950 299–304, 302–3Google Scholar
 235. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Powder Met. Bull. 5 1950 43–4.Google Scholar
 236. [2]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 26–7.Google Scholar
 237. [1]
  F. Benesovsky, E. Rudy.: Metall 14 1960 875–8.Google Scholar
 238. [2]
  N. Pessall, R. E. Gold, H. A. Johansen.: J. Phys. Chem. Solids 29 1968 19–38, 32.Google Scholar
 239. [3]
  Metallwerk Plansee A.G., W. Schedler.: D.P. 1127093 1957–62Google Scholar
 240. [1]
  J. T. Norton, A. L. Mowry.: J. Metals 3 1951 Trans. 191 923–5.Google Scholar
 241. [2]
  R. Kieffer, F. Benesovsky.: Metall 6 1952 171–6, 172.Google Scholar
 242. [3]
  R. Kieffer.: Proc. Intern. Symp. Reactivity Solids, Gothenburg 1952 1954, S. 1001–26, 1020Google Scholar
 243. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: F. Benesovsky, Plansee Proc. 1st Seminar, Reutte- Tyrol 1952 1953, S. 268–96, 291.Google Scholar
 244. [4]
  F. Benesovsky, E. Rudy.: Metall 14 1960 875–8.Google Scholar
 245. [1]
  Shao P’in-hsi, A. V. Lapitskii, L. G. Vlasov.: Zh. Neorgan. Khim. 8 1963 2614–7Google Scholar
 246. P. Stecher, F. Benesovsky, A. Neckel, H. Nowotny.: Russ. J. Inorg. Chem. 8 1963 1368–70.Google Scholar
 247. [2]
  T. V. Pevzner, I. A. Sheka.: Ukr. Khim. Zh. 38 09721299–303.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1972

Authors and Affiliations

 • Herbert Lehl

There are no affiliations available

Personalised recommendations