Advertisement

Unemployment, the Unemployed, and Health

An analysis of the Dutch situation
 • Ingeborg P. Spruit
Part of the Lecture Notes in Medical Informatics book series (LNMED, volume 21)

Abstract

In this paper the main attention will be given to the subjective experience of being unemployed. This experience is influenced by a number of social factors and is also related to (health) effects of unemployment, which can be devided into physical and psychosocial effects. The Hypothesis can be drawn from the published research results, and on this basis we shall explore various possibilities for the formulation of problems that might be investigated.

Keywords

Uric Acid Negative Reaction Health Complaint Work Ethic Family Problem 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. (1).
  BRANDPUNT /K.R.O.: Onderzoek uitgevoerd door bureau Intromarkt. News Item, Survey performed by Intromarkt. Persbericht (1976)Google Scholar
 2. (2).
  HOUBEN, P.P.J.: Ervaringen en oriëntaties van werklozen. Experiences and orientations of the unemployed. Mens en Onderneming 26, 284–394 (1972)Google Scholar
 3. (3).
  KASL, S.V., GORE, S., COBB, S.: The experience of losing a job. Reported changes in health, symptoms and illness behavior. Psychosomatic Medicine 37, 2, 106–122 (1975)Google Scholar
 4. (4).
  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID: Verdeling en Waardering van Arbeid. Division and evaluation of labour. Tilburg: I.V.A. (1976)Google Scholar
 5. (5).
  SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU: Jeugdwerkloosheid; achtergronden en mogelijke ontwikkelingen. Unemployment among the youngs; background and possible developments. Rijswijk: S.C.P. -cahier no. 20 (1980)Google Scholar
 6. (6).
  KAGAN, A.R.: The evidence for a relationship between unemployment and ill health and lack of well being. (Unpublished manuscript) Stockholm (1980)Google Scholar
 7. (7).
  WEZEL van, J.: Beleving van werkloosheid. Experience of unemployment. Gedrag, T.v. Psych. 2, 63–79 (1974)Google Scholar
 8. (8).
  KOOPMANS, E.: Onderzoek onder werklozen I en II. Study on the unemployed, I and II. Tilburg: I.V.A. (1977)Google Scholar
 9. (9).
  BOUCHER, Ph.W.G., ROBERTUS, T., SYTSTRA, H., WIERSUM, T.M.K, WIJN, M.A.M.: Onderzoek langdurige werkloosheid. Evaluatie van een project in Overijssel en een beeld van de problematiek 1976. Study on long-term unemployment; evaluation of a project in Overijssel and a picture of the problem in 1976. Groningen: Groningse Stichting voor Personeelsbeleid (1976)Google Scholar
 10. (10).
  GRAVELOTTE, R., HATENBOER, A., KOSTER, A.: Jeugdwerkloosheid. in Leiden, II. De belevingsaspecten nader onderzocht. Unemployment of young people in Leiden, II Further investigation of reactive aspects. Leiden: Vakgroep Klinische Psychologie, R.U. Leiden (1975)Google Scholar
 11. (11).
  MARSDEN, J., DUFF, E.: Workless, some unemployed men and their family. Harmondsworth: Penguin (1975)Google Scholar
 12. (12).
  TIFFANY, D.W., COWAN, J.R., TIFFANY, Ph.M.: The unemployed. A social-psychological portrait. N.Y.: Englewood Cliffs (1970)Google Scholar
 13. (13).
  HAMAKER, H.G.: Het arbeidmarktgedrag van werklozen. Behavior of the jobless on the labourmarket. Mens en Onderneming 26, 295308 (1972)Google Scholar
 14. (14).
  HEINEN, T., VISSERS, A.: De houding tegenover werken/niet werken. Attitude to working/not working. Tilburg: I.V.A. (1978)Google Scholar
 15. (15).
  KESTELOO, A.: Bedrijfsgeneeskundige aspecten van een dreigende bedrijfssluiting I en II. Occupational medical aspects of an intended factory-closure. T.S.G. 53, 472–277 and 516–520 (1975)Google Scholar
 16. (16).
  NIEVAARD, A.C.: Beleving van werkloosheid; bévindingen uit een onderzoek. Reaction to unemployment; findings made in a study. Intermediair 13, 21, 29–35 (1977)Google Scholar
 17. (17).
  BUCHEM van, A.L.J.: Effecten van het voortduren der werkloosheid; een secundaire analyse van gegevens uit een onderzoek onder werklozen. Effects of continued unemployment; a secondary analysis of data from a study done in unemployed persons. Tilburg: I.V.A. (1975)Google Scholar
 18. (18).
  BARENDSE, K., BUIJZE, Q, CAPEL, C.: DOORNEBAL,F., OLDE DAALHUIS, A., STEGINGK, M.: Werkloosheid en gezin. Unemployment and the family. Wageningen: De Uitbuyt (1976)Google Scholar
 19. (19).
  SMOOR, B.L.: G.S.D.-Kliënten en hun belevingswereld; deelrapport in het kader van het onderzoek gemeentelijke sociale dienst. Clients and their emotional -world; interim report of a study on municipal social services. Tilburg: I.V.A. (1978)Google Scholar
 20. (20).
  OVESON, E.E.: Werkloosheid, een inzicht in de psychische en maatschappelijke gevolgen van werkloosheid. Unemployment, a view of the psychic and social consequences of being jobless. (Vertaald uit het Deens). ( Translated form Danisch) Rotterdam: Kooyker (1977)Google Scholar
 21. (21).
  MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN: Nota Langdurig Werklozen. Memorandum on long-term unemployment. Weergave en beoordeling van een aantal onderzoeksresultaten met het oog op de beleidsvoering. Verslage en Rapporten Ministerie Soc. Zaken, jrg. 1976–5. Den Haag: Staatsuitgeverij (1976)Google Scholar
 22. (22).
  LINDE v.d., S.A.G.: Werkloosheid als vrouwenprobleem. Unemployment as a problem of women. Groningen: Soc. Inst., University of Groningen (1979)Google Scholar
 23. (23).
  GORE, S.: The effect of social support in moderating the health consequences of unemployment. Journal of Health and Social Behavior 19, 157–165 (1978)CrossRefGoogle Scholar
 24. (24).
  FOLPMERS, G.J.: Over de gevolgen van werkloosheid in Nederland. On the consequences of unemployment in The Netherlands. Utrecht: Thesis (1937)Google Scholar
 25. (25).
  MARSH, L.C.: Health and unemployment; some studies of their relationships. Oxford: Oxford Univ. Press (1938)Google Scholar
 26. (26).
  MATHEW, G.G.: Unemployment and health. J. Industr. Nurses 314–319 (1961)Google Scholar
 27. (27).
  ZANDERS, H.: Omschakeling ex-mijnwerkers. Retraining of ex-miners. Tilburg: I.V.A. (1971)Google Scholar
 28. (28).
  COBB, S., KASL, S.V.: Some medical aspects of unemployment. Industr.Geront. 8, 8–15 (1972)Google Scholar
 29. (29).
  KASL, S.V., COBB, S., BROOKS, S.W.: Changes in serum uric acid and cholesterol levels in men undergoing job loss. Journal of American Medicine Association 206, 1500–1507 (1968)CrossRefGoogle Scholar
 30. (30).
  KASL,S.V., COBB, S.: Blood pressure changes in men undergoing job loss a preliminary report. Psychosomatic Medicine 32, 19–37 (1970)Google Scholar
 31. (31).
  HOUTMAN,J.: Collectief ontslag. Collective discharge. Leiden: Thesis (1978)Google Scholar
 32. (32).
  EISENBERG, PH., LAZARSFELD, P.F.: The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin 35, 358–390 (1938)CrossRefGoogle Scholar
 33. (33).
  BRAGINSKY, D.D., BRAGINSKY, B.M.: Surplus People. Psych. Today, p. 69–71 (1975)Google Scholar
 34. (34).
  LAZARSFELD-JAHODA, M., ZEISL, H.: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein Soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Leipzig: Hirzel (1933)Google Scholar
 35. (35).
  LENTE van, A.C.: Werkloosheid en vervroegde pensionering. Unemployment and early retierement. Evangelie en Maatschappij, p. 339–348 (1969)Google Scholar
 36. (36).
  SMITH, J.C.: Changes in the patterns of admission for attempted suicide in Newcastle upon Tyne during 1960’s. British Medical Journal 4, 4, 412–415 (1971)CrossRefGoogle Scholar
 37. (37).
  RUSHING, W.A.: Income, unemployment and suicide: an occupational study. Sociological Quarterly 9, 493–503 (1968)CrossRefGoogle Scholar
 38. (38).
  MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN: Jaarverslag Arbeidsmarkt 1980. Report Labour Market. Den Haag (1981)Google Scholar
 39. (39).
  ARMSTRONG, D.: An Outline of Sociology, as applied to Medicine. Bristol: Wright & Co. (1980)Google Scholar
 40. (40).
  SPRUIT, I.P.: The applicability of medical anthropological research results to medicine. (In press)Google Scholar
 41. (41).
  DAETER, H.G.M.: Ziekte en werkgelegenheid. De rol van de medische sociologie. Disease and unemployment; the role of medical sociology. Med. Cont. 35, 49, 1519–1524 (1980)Google Scholar
 42. (42).
  ORMEL, H.: Moeite met leven of een moeilijk leven. Difficulties with living or a difficult life. Groningen: Thesis (1980)Google Scholar
 43. (43).
  BELJON, J.A.S.: Consumptieve bestedingsmogelijkheden bij werkloosheid. Consumption spending possibilities of unemployed. Sociaal bestek 35, 405–422 (1975)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1983

Authors and Affiliations

 • Ingeborg P. Spruit
  • 1
 1. 1.Instituut Voor Sociale GeneeskundeRijksuniversiteit Te LeidenNetherlands

Personalised recommendations