Y

 • Xinrong Yang
 • Anmin Chen
 • Yingfu Ma
 • Yuan Gao
 • Zhemin Gao
 • Bingyi Fu
 • Fang Sun
 • Jinlin Qiao
 • Quan Li
 • Shuqian Wan
 • Hermut Werner
 • Yinfu Chuang
 • Xinsheng Zhu
Chapter

Keywords

Fatigue Depression Glaucoma Constipation Cataract 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003

Authors and Affiliations

 • Xinrong Yang
  • 1
 • Anmin Chen
 • Yingfu Ma
 • Yuan Gao
 • Zhemin Gao
 • Bingyi Fu
 • Fang Sun
 • Jinlin Qiao
 • Quan Li
 • Shuqian Wan
 • Hermut Werner
 • Yinfu Chuang
 • Xinsheng Zhu
 1. 1.Center of Information for Traditional Chinese MedicineFrankfurtGermany

Personalised recommendations