Advertisement

Social Care and the Elderly

 • Per Gunnar Edebalk
 • Björn Lindgren
Part of the Population Economics book series (POPULATION)

Abstract

Modem forms of care for the elderly began to emerge in Sweden immediately after the turn of the century. At that time Sweden was a mainly agrarian society which found itself in a phase of rapid economic and social transformation.

Keywords

Nursing Home Local Authority County Council Special Housing Private Nursing Home 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Brunsson N (1972) Politik, ekonomi och rationalitet. Stockholm, SNS Förlag.Google Scholar
 2. Ds 1989:27 Ansvaret om äldreomsorgen. Rapport firån äldredelegationen. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 3. Ds 1992:7 Marknadsorienteiing av kommunal verksamhet: Konsekvenser och möjligheter. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 4. Ds 1992:108 Alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 5. DsFi 1985:11 Sociala avgifter — problem och möjligheter inom färdtjänst och hemtjänst. Rapport till ESO. Stockholm, Allmänna FörlagetGoogle Scholar
 6. DsFi 1987:6 Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 1970-1980. Rapport till ESO. Stockhohn, Allmänna FörlagetGoogle Scholar
 7. Edebalk PG (1990) Hemmaboendeideologins genombrott — åldringsvård och socialpolitik 1945-1965. Meddelanden firån socialhögskolan 1990:4. Lund: SocialhögskolanGoogle Scholar
 8. Edebalk PG (1991) Drömmen om ålderdomshemmet — åldringsvård och socialpolitik 1900-1952. Meddelanden från socialhögskolan 1991:5. Lund, Socialhögskolan.Google Scholar
 9. Edebalk P G, Lindgren B, Persson U, Svensson M (1992) Individen, vårdinsatsen och ålderdomshemmets kostnader. Resultat från en enkätundersökning i tre kommuner. Studier i hälsoekonomi 1. Lund University, Departmentof Community Health Sciences (Malmö) and Institute of Economic Research.Google Scholar
 10. Fölster S et al. (1993) Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm, Industriens Utredningsinstitut.Google Scholar
 11. Lindgren B, Prütz C (1993) Ädelreformens samhällsekonomiska effekter. Förutsättningar för en utvärdering. Ädelutvärderingen 93:12. Stockhohn, Socialstyrelsen.Google Scholar
 12. Lewin L (1992) Samhället och de organiserade intressena. Stockholm, Nordsteds juridiska förlag.Google Scholar
 13. Lokaldemokratikommittén (1992) Enkät till kommuner och landsting våren 1992. Stockholm, Allmänna FörlagetGoogle Scholar
 14. Lundh U (1992) Vård och omsorg i eget boende på äldre dar. Linköping Studies in Arts and Science No 73. University of Linköping: Department of Theme Research. (Thesis)Google Scholar
 15. McLean I (1987) Public Choice. Oxford, Basil Blackwell.Google Scholar
 16. Regeringsproposition 1990/91:14 Ansvar for service och vård till äldre. Stockhohn, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 17. Regeringsproposition 1992/93:43: Ökad konkurrens i kommunal verksamhet. Stockholm, Allmänna Färlaget.Google Scholar
 18. Socialstyrelsen (1993) Kommunernas avgiftssystem inom äldre-och handikappomsorgen. Socialstyrelsen redovisar 1993:5. Stockholm, Allmänna FörlagetGoogle Scholar
 19. SOU 1987:21 Äldreomsorg i utveckling. Betänkande av äldreberedningen. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 20. SOU 1991:110-111 Effektiva avgifter — resursstyrning och finansiering. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 21. SOU 1993:47 Konsekvenser av valmöjligheter inom skola, bamomsorg, äldreomsorg och primärvård. Rapport till Lokaldemokratikommittén. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 22. SOU 1993:48 Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebolag. En jämförande Studie. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 23. SOU 1993:49 Ett år med betalningsansvar. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 24. SOU 1993:73 Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting. Rapport till Lokaldemokratikommittén. Stockholm, Allmänna Förlaget.Google Scholar
 25. Svenska Kommunförbundet Valfritt … om alternativa driftformer inomäldre-och handikappomsorgen. Stockholm, Kommentus Förlag, undatedGoogle Scholar
 26. Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Jämförelsetal för socialtjänsten. Stockholm, Svenska kommunförbundet, various yearsGoogle Scholar
 27. Svensson M, Edebalk PG, Persson U (1991) Home services costs: the Swedish experience. Health Policy 1991(19):17–209Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1994

Authors and Affiliations

 • Per Gunnar Edebalk
 • Björn Lindgren

There are no affiliations available

Personalised recommendations